งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจ

ดำเนินงานเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการตั้งแต่ การวางแผน การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ การจัดเตรียม การรวบรวมเพื่อประมวลผล การบำรุงรักษาโปรแกรมและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของห้องสมุดและห้องสมุดสาขาในสังกัด หอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย และนักศึกษาจากคณะและสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวิทยาเขต ตลอดทั้งอำนวยความสะดวกในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านสารสนเทศที่สำคัญ เป็นประโยชน์แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเครือข่ายแบบออนไลน์ (Online) รวมทั้งอำนวยประโยชน์ในการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร หรือ ใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและประหยัด ภายในงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีบุคลากรจำนวน 7 คน ประกอบด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 คน / นักเอกสารสนเทศ 2 คน / ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน โดยแบ่งการดำเนินงาน ดังนี้

 1. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการได้อย่างต่อเนื่อง
 2. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้สามารถใช้งานได้เป็นปกติและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ติดขัด
 3. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานได้เป็นปกติ
  มีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่เสมอ และสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
 4. งานจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra (Intranet)
 5. งานพัฒนาเว็บไซต์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล - มีการดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการใช้งานของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายได้อย่างเหมาะสม มีข้อมูลเป็นประโยชน์ ทันสมัย ตรงกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
 6. งานควบคุม ดูแลระบบการเข้าใช้ฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (Off-Campus Access) ผ่านระบบ Ezproxy
  - มีการดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลที่อยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดลให้สามารถสืบค้นวารสาร หนังสือทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดและคลังความรู้ได้ตลอดเวลา
 7. งานจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูล - มีการดำเนินงานตามแนวทางกระบวนการของ [SIPOC] เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่พัฒนาตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
  ตัวอย่างฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนา ได้แก่
 8. งานฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร ผู้ใช้บริการสารสนเทศห้องสมุด นักศึกษาฝึกงาน
 9. งานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพโครงสร้างสายงานความรับผิดชอบของบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล


ผู้สร้าง: กฤษฎา แก้วผุดผ่อง

การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบสถานที่ตั้ง


พื้นที่รับผิดชอบ


บุคลากร

บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวน 6 คน

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกฤษฎา แก้วผุดผ่อง
Mr.Krisada Keawphodphong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), ม.อัสสัมชัญ
วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
MU-SUP รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
 krisada.kea@mahidol.ac.th
 i+24+4267

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Server / Network Administrator / IT Trainer)
 1. กำกับ ดูแล บริหารงาน โครงการต่างๆ ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 3. รับผิดชอบบริหาร จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 2.1 รับผิดชอบดำเนินการจัดหา กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้อง Server เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 เครื่อง ให้พร้อมใช้งาน รวมถึงประสานงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับประกัน และบำรุงรักษา
  • 2.2 รับผิดชอบบริหารจัดการ ดูแล จัดสรรพื้นที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 เครื่อง
  • 2.3 รับผิดชอบดำเนินการสำรองระบบงาน ข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 เครื่อง และ เว็บไซต์สำรอง (Mirror Website) พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 4. งานระบบเครือข่าย
 5. รับผิดชอบบริหาร จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหอสมุดและคลังความรู้

  • 3.1 รับผิดชอบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้
  • 3.2 รับผิดชอบจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรสให้กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้
  • 3.3 รับผิดชอบวางแผนการจัดหา กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค ทางด้านอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และร่วมปฏิบัติงานติดตั้งสายสัญญาณ LAN ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้
 6. งานพัฒนาฐานข้อมูล
 7. รับผิดชอบศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลด้วยระบบ open source

 8. งานระบบ Ezproxy
 9. รับผิดชอบบริหารจัดการ ดูแลการเข้าใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ Ezproxy รวมทั้งประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบ Ezproxy เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานของอุปกรณ์และโปรแกรม

 10. งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 11. ช่วยปฏิบัติงานประสานงานแก้ไขปัญหาทางเทคนิคระบบห้องสมุดอัตโนมัติไปยังบริษัท innovative

 12. งานครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 13. ช่วยปฏิบัติงานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้

 14. งานฝึกอบรม
 15. ช่วยปฏิบัติงานฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

 16. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย / คณะกรรมการต่าง ๆ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

room1

ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที
Acting Sub Lt.Sikharin Suwannatee
นักวิชาการสารสนเทศ
คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), สจล.
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร), มจพ.พระนครเหนือ
 sikharin.suw@mahidol.ac.th
 i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Mobile Application Developer / Web Developer / Web Master)
 1. งานพัฒนา Mobile Application

  รับผิดชอบออกแบบ, จัดทำ, พัฒนา mobile application “Mahidol Libraries e-Journal”
  แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สาย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล รองรับทั้งสองระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

 2. งานพัฒนาเว็บไซต์
 3. รับผิดชอบออกแบบ, พัฒนา, ดูแลจัดการข้อมูล และบำรุงรักษาเว็บไซต์ ของหอสมุดฯ ตามเกณฑ์มาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive

 4. Admin Mahidol Libraries KM Blog
 5. รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการความรู้ของหอสมุดฯ (Mahidol Libraries KM)

  • 3.1 ปฏิบัติหน้าที่สร้างบัญชีผู้ใช้และกำหนดสิทธิ์ในการเขียนบทความให้กับบุคลากรของหอสมุดฯ
  • 3.2 ตรวจสอบ,แก้ไขคำผิด, จัดหมวดหมู่ category และใส่ Tag ให้กับบทความในเว็บไซต์การจัดการความรู้ Mahidol Libraries KM
  • 3.3 แนะนำการใช้งานและแก้ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ Mahidol Libraries KM ให้กับบุคลากรของหอสมุดฯ
  • 3.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรเข้าไปอ่านบทความออกใหม่ผ่านทาง Group Line สื่อสารองค์กรของหอสมุดฯ
 6. Admin Facebook Fanpage
 7. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลหน้าแฟนเพจ Mahidol University Library ดูแลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการจัดการความรู้ของหอสมุดฯ

 8. งานพัฒนาบทเรียนออนไลน์ของหอสมุดฯ
 9. รับผิดชอบ ติดตั้งและพัฒนาโปรแกรม OpenEdx รวมทั้งออกแบบ Template เพื่อใช้สำหรับสร้างบทเรียนออนไลน์ของหอสมุด Mahidol Library on Open edX

 10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 11. โครงการ / คณะกรรมการต่างๆ/ งานให้บริการผู้ใช้

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

room1

นายวนาพล แช่มสุขี
Mr.Vanapol Chamsukhee
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)), ม.มหิดล
 vanapol.cha@mahidol.ac.th
 i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Web Database / Mobile Application Developer / Graphic Designer)
 1. งานพัฒนาฐานข้อมูล
 2. รับผิดชอบศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลแบบ Web Based

  • 1.1 รับผิดชอบพัฒนา Mobile Application บนระบบปฎิบัติการ Android เพื่องานบริการของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 1.2 รับผิดชอบพัฒนาและดูแลระบบเว็บฐานข้อมูล (Web Application) สำหรับภารกิจของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
  • 1.3 รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล Metadata ในรูปแบบ XML และ upload เข้าสู่ระบบคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
 3. งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 4. รับผิดชอบจัดทำบันทึกรายงานและช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

  • 2.1 รับผิดชอบจัดทำบันทึกรายงานการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบ บำรุงรักษาให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 เครื่อง ให้พร้อมใช้งาน
  • 2.2 รับผิดชอบจัดทำบันทึกรายงานการสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และช่วยปฏิบัติงานดูแล สำรองระบบงาน ข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ เว็บไซต์สำรอง (Mirror Website)
  • 2.3 รับผิดชอบจัดทำบันทึกรายงานการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้อง Server
  • 2.4 รับผิดชอบจัดทำบันทึกรายงานการตรวจสอบการทำงานโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (จำนวน 10 เครื่อง)
 5. งานระบบเครือข่าย
 6. รับผิดชอบร่วมปฏิบัติงานและจัดทำบันทึกรายงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  • 3.1 รับผิดชอบร่วมปฏิบัติงานติดตั้งสายสัญญาณ LAN และจัดทำบันทึกรายงาน
  • 3.2 รับผิดชอบจัดทำบันทึกรายงานการติดตั้ง บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 7. งานออกแบบ Graphic
 8. รับผิดชอบจัดทำงาน Graphic ตามความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้

 9. งานครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 10. ช่วยปฏิบัติงานติดตั้ง บำรุงรักษา ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดและคลังความรู้และห้องสมุดคณะต่าง ๆ ในสังกัดของหอสมุดและคลังความรู้ ให้แก่บุคลากร นักศึกษา อาจารย์ ผู้ใช้บริการของห้องสมุด

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

room1

นางสาวสุวรรณา กัญจนบุศย์
Ms.Suwanna Kanchanabud
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
MU-SUP รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2560
 suwanna.kac@mahidol.ac.th
 i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ ( Web Master / IT Trainer)
 1. รับผิดชอบ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อมูล และภาพ ในการจัดทำหน้าเว็บเพจภาพกิจกรรม หอสมุดและคลังความรู้ฯ
 2. รับผิดชอบ ออกแบบ จัดทำ เพิ่มเนื้อหา และปรับปรุงเว็บไซต์ Intranet Library
 3. รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์ จัดทำ เพิ่มเติมข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย และในส่วนของเว็บเพจ
 4. รับผิดชอบประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล เพื่อการใช้งานระบบ MUSIS (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ระบบลา)
 5. รับผิดชอบงานจัดหา และประสานงานในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 6. รับผิดชอบผลิตบาร์โค้ดสำหรับติดหนังสือ
 7. รับผิดชอบประสานงานเพื่อการใช้งานโปรแกรมบันทึกการปฏิบัติงานบุคลากรหอสมุดฯ
 8. รับผิดชอบงานจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-thesis)
 9. ปฏิบัติงานงานฝึกอบรมด้านสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

li_waraporn_lao

นางสาวจิรวรรณ นารีเลิศ
Ms.Jirawan Nareelerd
นักเอกสารสนเทศ
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2558
 jirawan.nar@mahidol.ac.th
 i+24+4262

หน้าที่ความรับผิดชอบ (e-Databases Administrator / IT Trainer)
 1. รับผิดชอบจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Resources & e-Resources) และ จัดทำคู่มือการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 2. รับผิดชอบปฏิบัติงานจัดทำเว็บเพจ Mahidol in News Papers
 3. รับผิดชอบปรับปรุง ทดสอบและแก้ไขการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (EZproxy) ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, Mobile Devices รวมถึงการเชื่อมต่อกับเบราเซอร์ต่างๆ
 4. - รายงานผลการทดสอบการเข้าใช้ฐานข้อมูล ประจำปี 2560

  - รายงานผลการทดสอบการเข้าใช้ฐานข้อมูล เดือนเมษายน 2560

 5. รับผิดชอบจัดเก็บสถิติการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยระบบ EZproxy และนำไปเผยแพร่ที่หน้าเว็บเพจ
 6. รับผิดชอบ Admin Facebook Fanpage ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 7. ปฏิบัติงานติดต่อและประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 8. รับผิดชอบบริการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหิดล Off Campus Service ทางโทรศัพท์, email, Line
 9. รับผิดชอบงานรวบรวมสถิติและบำรุงรักษาฐานข้อมูล Mahidol Journal Index
 10. ปฏิบัติงานฝึกอบรมประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
 11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 12. ร่วมปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

room1

นายศกล มงคลเนตร์
Mr.Sakol Mongkolnate
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ทล. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), มสธ.
 sakol.mon@mahidol.ac.th
 i+24+4267

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Computer Hardware/Software Maintenance Technician / IT Trainer)
 1. รับผิดชอบงานติดตั้งและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
 2. รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
 3. รับผิดชอบในการติดตั้งสายสัญญาณ LAN ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้
 4. รับผิดชอบงานติดตั้งและแนะนำการใช้โปรแกรมต่าง ๆ และจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
 5. รับผิดชอบงานดูแลห้องอบรมคอมพิวเตอร์
 6. รับผิดชอบงานจำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
 7. ปฏิบัติหน้าที่งานฝึกสอนนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

room1

นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ
Mr.Sarun Thamtuksin
นักประชาสัมพันธ์
วท.บ. (เคมี), ม.มหิดล
 sarun.tha@mahidol.ac.th
 i+24+4224

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Public Relations / Admin Facebook Fanpage)
 1. Admin Facebook Fanpage
  • รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลแฟนเพจ Mahidol University Library
  • รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ตอบคำถามผู้ใช้บริการทางข้อความ Facebook Fanpage
  • เก็บรวบรวมสถิติการใช้งานของเพจเพื่อนำมาวิเคราะห์
  • วางแผนการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 2. งานพัฒนาเว็บไซต์
  • รับผิดชอบประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อมูล และภาพ ในการจัดทำหน้าเว็บเพจภาพข่าวกิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • ปฏิบัติงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. Columnist มหิดลสาร
  • รับผิดชอบจัดทำข่าวกิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตีพิมพ์ลงในมหิดลสาร
 4. งานพิธีการ
  • รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินรายการในกิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์
  • เป็นที่ปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงาน/ห้องสมุดต่าง ๆ
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • โครงการ / คณะกรรมการต่างๆ/ งานให้บริการผู้ใช้

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]