ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2516

ห้องสมุดจัดตั้งขึ้นพร้อมการก่อตั้ง “โครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Education and Research Project)” โดยมีที่ทำการชั่วคราวที่อาคาร 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช

พ.ศ. 2517

โครงการได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเริ่มต้นจากมูลนิธิฟอร์ด จึงได้ย้ายไปเช่าโรงแรมราชศุภมิตร ถนนหลานหลวง (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรมแรมปริ๊นเซส) เพื่อเปิดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม ซึ่งห้องสมุดได้เปิดให้บริการที่นี่เช่นกัน

พ.ศ.2521

โครงการได้พัฒนาเป็นคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยห้องสมุดทำหน้าที่เป็นเห้องสมุดคณะ สนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยแก่คณะ

พ.ศ. 2526

คณะฯได้ย้ายมายังสถานที่ของตนเอง คือ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งห้องสมุดก็ย้ายติดตามมา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีที่ทำการอยู่ที่ชั้น 2 อาคารนาท ตัณฑวิรุฬห์ (อาคาร 1) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

พ.ศ. 2532

ห้องสมุดโอนมาสังกัด สำนักหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและภาควิชาในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 5)

พ.ศ. 2546

ห้องสมุดย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ อาคารสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (อาคาร 3) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้บริการห้องสมุดอยู่ที่ชั้น 1

พ.ศ. 2555

ห้องสมุดย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้บริการห้องสมุดอยู่ที่ชั้น 2

ทรัพยากรห้องสมุดที่สำคัญ

นอกเหนือจากหนังสือตำรา วารสารวิชาการ ทางด้านสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ห้องสมุดมีให้บริการดังเช่นห้องสมุดทุกแห่งทั่วๆ ไปแล้ว ห้องสมุดคณะฯ ยังมี Collection พิเศษ และมีคุณค่าประเภทอื่นอีก ได้แก่

 • แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L7018 จำนวน 2,390 ระเบียนฉบับ
 • รายงานภาคสนาม (Field Trip) ของหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ
 • ผลงานวิชาการ/วิจัยของคณาจารย์ในคณะฯ
 • วีดีทัศน์และสื่อประสมทางด้านสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ

 1. ดำเนินงานห้องสมุดให้ตอบสนองยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินอุดหนุนจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งเงินที่ได้รับบริจาคในโครงการ Giving to Mahidol Libraries
 3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมให้บริการ
  • 3.1 ตรวจรับ ลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 สร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ
  • 3.3 จัดทำดัชนีวารสารเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบทความวิชาการอย่างสะดวก รวดเร็ว
  • 3.4 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. ให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ
  • 4.1 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.2 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • 4.3 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูล การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 5. งานอื่นๆ
  • 5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  • 5.2 ร่วมมือกับงานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “พัฒนาทักษะการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศสำหรับนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

ผลการดำเนินงาน
สถิติการดำเนินงาน (ต.ค 59 - มิ.ย. 60)

สถิติการดำเนินงาน ปี 2557 - 2559

โครงการที่รับผิดชอบ
สถานที่ตั้ง


พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีจำนวน 3 คน

หัวหน้าห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

นายทวี มานะธำรง
Mr.Tawee Manatinrong
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.รามคำแหง
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2555
 tawee.man@mahidol.ac.th
 i + 14 + 4202

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รับผิดชอบงานบริหาร และกำกับดูแลการดำเนินงานห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. รับผิดชอบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
 4. รับผิดชอบการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 5. รับผิดชอบช่วยปฏิบัติงานบริการต่างๆ ของห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 6. รับผิดชอบโครงการร่วม “พัฒนาทักษะการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศสำหรับนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
 7. รับผิดชอบโครงการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
 8. รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวปิยธิดา เทพวงค์
Ms.Piyatida Tepwong
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), มรภ.พระนคร
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), ม.บูรพา
MU-SUP รุ่นที่ 17 พ.ศ. 2559
 piyatida.tep@mahidol.ac.th
 i + 14 + 4204

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานบริจาคทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
 2. รับผิดชอบงานวิเคราะห์หมวดหมู่และหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับที่ได้รับอภินันทนาการและทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานภาคสนาม รายงานนักศึกษาชั้นปี 4 EHIA
 3. รับผิดชอบจัดทำดรรชนีวารสารภาษาไทยในฐาน Mahidol Journal Index
 4. รับผิดชอบงานรวบรวม สืบค้นข้อมูลผลงาน และนำข้อมูลผลงานวิชาการของ บุคลากรของคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าฐานข้อมูล Mahidol-IR ด้วยโปรแกรม DSpace เผยแพร่ที่เว็บไซต์ http://dspace.li.mahidol.ac.th/ และรายงานผลการนำเข้า
 5. รับผิดชอบและปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและปรังปรุงหัวเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. รับผิดชอบและปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบและปรับปรุงทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์โครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. รับผิดชอบและปฏิบัติงานโครงการจัดทำเว็บไซต์ของสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Intranet)
 8. รับผิดชอบและปฏิบัติงานโครงการจัดทำเว็บไซต์ "Mu Library Shop"
 9. ปฎิบัติงานจัดชั้น/ขยายชั้นหนังสือภาษาอังกฤษในโครงการ การปรับปรุงชั้นชั้นหนังสือ เพื่อสร้างบรรยายกาศการเรียนรู้
 10. ปฎิบัติงานของกองทุนสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 11. ช่วยปฏิบัติงานบริการต่างๆ ของห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 12. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำผลประเมินร้านค้าสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 13. ช่วยปฏิบัติงานจัดกิจกรรม/ประสานงานโครงการศิลปวัฒนธรรม
 14. ช่วยปฏิบัติงานจัดกิจกรรม/ประสานงานโครงการสร้างสุข

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวโชติกา แจ้งเจริญกิจ
Ms.Chotika Chaengcharoenkit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), ม.ศิลปากร
 chotika.cha@mahidol.ac.th
 i + 14 + 4203

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบดูแลงานธุรการของห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมฯ พิมพ์จดหมายต่าง,หนังสือเข้า-ออก
 2. รับผิดชอบงานเบิกจ่ายพัสดุในห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมในส่วนของคณะและหอสมุด
 3. รับผิดชอบดูแลงานบริการ ยืม-คืน,สอนการสืบค้นเบื้องต้น,หาตัวเล่มแก่ผู้ใช้บริการ,บริการ Book Delivery
 4. รับผิดชอบ จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนส่งดำเนินการวิเคราะห์เลขหมู่,พิมพ์สันหนังสือและจัดทำรายชื่อหนังสือก่อนนำ ออกให้บริการ,จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อม และส่งให้ห้องสมุดศูนย์ลำปาง
 5. รับผิดชอบลงทะเบียนรับและตรวจสอบความซ้ำของหนังสือและวารสารที่ได้รับอภินันทนาการ
 6. ปฏิบัติงานลงข้อมูลหนังสือใหม่ประจำเดือนใน fanpage ห้องสมุด เช่น ภาพถ่ายหน้าปกหนังสือ,ข้อมูลเบื้องต้นในการสืบค้น ของหนังสือ
 7. ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและปรังปรุงหัวเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. ช่วยปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบและปรับปรุงทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์โครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. ช่วยปฏิบัติงานจัดซื้อ เช่น ตรวจสอบรายชื่อหนังสือ/ความซ้ำ ของหนังสือ,ติดต่อประสานงานขอใบเสนอราคากับร้านค้าหนังสือ
 10. ปฏิบัติงานจัดทำป้าย Guide Card บอกหมวดหมู่ของหนังสือนโครงการ การปรับปรุงชั้นชั้นหนังสือ เพื่อสร้างบรรยายกาศการเรียนรู้
 11. ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมค่าปรับหนังสือเกินกำหนดและทำเอกสารจัดส่งรายงานให้กับหอสมุด
 12. ช่วยปฎิบัติงานจัดชั้น/ขยายชั้นหนังสือภาษาอังกฤษในโครงการ การปรับปรุงชั้นชั้นหนังสือ เพื่อสร้างบรรยายกาศการเรียนรู้
 13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]