ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ

ประวัติห้องสมุด

   ห้องสมุดสถาบันโภชนาการเปิดทำการครั้งแรกในปี 2526 ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ศูนย์วิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต่อมาในปี 2529 ได้ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ศาลายา อย่างสมบูรณ์ จนกระทั่งในปี 2552 สถาบันโภชนาการได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันโภชนาการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ห้องสมุดจึงเปลี่ยนชื่อจากห้องสมุดสถาบันวิจัยโภชนาการ เป็นห้องสมุดสถาบันโภชนาการ ต่อมาในช่วงปลายปี 2558 รศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการในขณะนั้น มีดำริให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดและตั้งชื่อว่า ห้องสมุดโภชนาการ เนวิน เอส สกริมชอว์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. สกริม เอส ชอรว์ ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันโภชนาการ นับแต่เปิดทำการห้องสมุดจนถึงปัจจุบัน มีบรรณารักษ์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำงานดังนี้

ปี พ.ศ. 2526-2535

นางสาวพรธิดา วิเชียรปัญญา ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น จิรัชฌา วิเชียรปัญญา

ปี พ.ศ. 2535-2547

นางสาวเทพิน จิระคุณเตชะ

ปี พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน

นางสาวสมปอง อ้นเดช

ภารกิจ

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการมีบทบาท หน้าที่สำคัญในการสนับสนุนภาระกิจทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการของสถาบันโภชนาการ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย การจัดการศึกษาระดับมหาบัณทิต และบริการวิชาการ นำไปสู่สถาบันวิจัยชั้นด้านอาหารและโภชนาการในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นภาระกิจที่สำคัญของห้องสมุดสถาบันฯ จึงถูกกำหนดไว้ดังนี้
1. เป็นแหล่งสารสนเทศทางด้านอาหารและโภชนาการ
2. จัดระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น
3. จัดบริการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สร้าง: สมปอง อ้นเดช

ผลการดำเนินงาน
สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

สถานที่ตั้ง
พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่ห้องสมุดทั้งหมด 264 ตารางเมตร


Floor-Pland-NU-Library Floor-Pland-NU-Library

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดสถาบันโภชนาการมีจำนวน 2 คน

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันโภชนาการ

นางสาวรุ่งนภา แสงระวี
Ms.Rungnapa Saengrawee
นักเอกสารสนเทศ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), ม.ธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
MU-SUP รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2559
 rungnapa.srw@mahidol.ac.th
 i + 19 + 210

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบงานบริการห้องหนังสือสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 2. รับผิดชอบงานดูแล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 3. รับผิดชอบงานบริการสืบค้นและพิมพ์ผลข้อมูลของงานบริการระหว่างห้องสมุดของศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. รับผิดชอบงานบริการขอบทความวารสารจากต่างประเทศ WHO EDDS
 5. ปฏิบัติงานบริการขอบทความวารสาร WHO EDDS/ SEARO EDDS
 6. ช่วยปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ณ จุดบริการ Research Consult
 7. ช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด
 8. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ โปรแกรม Endnote
 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • คณะทำงานตรวจนับสินค้าสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • คณะทำงานโครงการรักการอ่านส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนศาลายา
  • คณะทำงานเสริมสร้างความสุขหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • คณะทำงานพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวสุวราภรณ์ มณีศรีขำ
Ms.Suvaraporn Maneesrikrom
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์), ม.รามคำแหง
 suvaraporn.man@mahidol.ac.th
 i + 19 + 210

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. จัดทำบัตรสมาชิกห้องสมุด ได้แก่ การพิมพ์ระเบียน การต่ออายุบัตรสมาชิก
 2. จัดเตรียมทรัยากรสารสนเทศทุกประเภท เพื่อนำออกให้บริการ
 3. ดูแล และซ่อมแซมสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ชำรุด
 4. บริการขั้นพื้นฐานได้แก่ การยืม-คืน-จอง-ต่ออายุ-และทวงหนังสือ เก็บค่าปรับ
 5. จัดเก็บสารสนเทศแต่ละประเภทขึ้นชั้น ตามหมวดหมู่ที่กำหนดไว้
 6. ช่วยบริการตอบคำถามและค้นหาบทความเอกสาร
 7. ปฏิบัติงานธุรการห้องสมุดสถาบันโภชนาการ รับ – ส่งเอกสารภายใน และภายนอกห้องสมุด
 8. จัดเก็บสถิติต่างๆ ของห้องสมุดตามที่ได้รับมอบหมาย
 9. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการของหอสมุดและคลังความรู้ฯ และปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 10. ดูแลและจัดพื้นที่ของห้องสมุดให้พร้อมต่อการให้บริการตลอดเวลา

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]