ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา

ประวัติความเป็นมา

ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดาเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 แต่เดิมตั้งอยู่ที่อาคารมูลนิธิราชสุดาชั้น 2 ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้ย้ายมาตั้งที่ตึกอำนวยการชั้น 1 วิทยาลัยราชสุดา มีที่นั่งอ่านหนังสือ 70 ที่นั่ง บนพื้นที่ประมาณ 570 ตารางเมตร โดยมีนางสาวเอมอร พิทยายน เป็นหัวหน้าห้องสมุดคนแรก บุคลากร ปัจจุบัน(2560) ได้แก่ นางสาวประมวล คำมาก หัวหน้าห้องสมุด นางอร่ามศรี ภูโต และนางธีรนุช ศิริพิพัฒน์ ห้องสมุดเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ด้านความพิการ และคนพิการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดประกอบด้วย หนั้งสือ วารสาร เอกสารเบรลล์ หนังสือตัวขยายขนาดใหญ่ แถบบันทึกเสียง แถบวิดีทัศน์ ตลอดจนวัสดุสารนิเทศอื่นๆ อีกทั้งเป็นห้องสมุดระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อคนพิการประเภทต่างๆ เช่น ให้บริการใช้เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง เครื่องเล่นวิดีทัศน์ เครื่อง CCTV (Closed Circuit Television) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นต้น

ภารกิจ

 1. ดำเนินงานห้องสมุดให้ตอบสนองยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิทยาลัยราชสุดา
 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของวิทยาลัยราชสุดา โดย
  • 2.1 จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • 2.2 จัดซื้อด้วยเงินบัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยราชสุดา
  • 2.3 ได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมให้บริการ
  • 3.1 ตรวจรับ ลงทะเบียน และเตรียมตัวเล่มสิ่งพิมพ์ให้พร้อมออกให้บริการ
  • 3.2 สร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ
  • 3.3 ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด
 4. ให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ
  • 4.1 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในห้องสมุด ระหว่างห้องสมุดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 4.2 บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • 4.3 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูล การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 5. Collection พิเศษ สำหรับผู้พิการด้านต่างๆ
  • 5.1 บริการยืมดีวีดีคำสอนของภาควิชาหูหนวกศึกษาสำหรับนักศึกษาหูหนวกๆ
  • 5.2 บริการเครื่องอ่านขยายตัวอักษร CCTV (Closed Circuit Television) สำหรับคนสายตาเลือนลางๆ
  • 5.3 มีหนังสือเสียงระบบเดซี่และหนังสือเบรลล์ไว้ให้บริการสำหรับคนตาบอด ๆ
  • 5.4 บริการสืบค้น E-database E-journals E-books E-theses สำหรับผู้พิการด้านต่างๆ ๆ
  • 5.5 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าอ้างอิงสำหรับผู้พิการ ๆ
  • 5.6 บริการอ่านหน้าสารบัญและสารสังเขป (สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น) ๆ
  • 5.7 บริการส่วนค้นคว้าเฉพาะบุคคล ๆ

ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน (ต.ค 59 - มี.ค. 60)

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ
สถานที่ตั้งพื้นที่รับผิดชอบ


 1. พื้นที่ให้บริการ
  • 1.1 พื้นที่โดยรวม 570 ตารางเมตร
  • 1.2 พื้นที่ส่วนให้บริการ 470 ตารางเมตร
  • 1.3 พื้นที่ส่วนปฏิบัติงาน 50 ตารางเมตร
  • 1.4 พื้นที่อื่น (ระบุ) 50 ตารางเมตร
 2. จำนวนที่นั่งอ่าน 70 ที่นั่ง

บุคลากร

บุคลากรห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา จำนวน 3 คน

LIRS Staff

หัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา

นางสาวประมวล คำมาก
Ms.Pramual Kummark
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.เชียงใหม่
MU-SUP รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2556
 pramual.kum@mahidol.ac.th
 โทร. 0-2889-5315-9 ต่อ 1121

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กำกับ ดูแล งานบริหารห้องสมุด และการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนวางแผนจัดทำและดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยราชสุดา
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของห้องสมุด โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย และสอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัยราชสุดา
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่ และหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานการสร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ ลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ตลอดจนนำเข้าฐานข้อมูล OCLC WorldCat ด้วยโปรแกรม OCLC Connexion Client
 5. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเขียนอ้างอิงและรายการบรรณานุกรม สารสนเทศ
 6. รับผิดชอบงานบริการแนะนำการใช้ห้องสมุด/นำชม /ปฐมนิเทศ
 7. กำกับ ดูแล และร่วมปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสารของห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด
 8. กำกับ ดูแล และช่วยปฏิบัติงานบริการยืม-คืนของห้องสมุด
 9. กำกับ/ดูแล/บริหาร การจัดการห้องสมุดและ การปฏิบัติงานของบุคลากรในฐานะหัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ตามยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยราชสุดา
 10. รับผิดชอบงานเทคนิคห้องสมุด กำกับดูแลการดำเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ สำรวจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงานการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 11. รับผิดชอบดูแลตรวจสอบ กำกับและช่วยปฏิบัติ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
 12. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเขียนอ้างอิงและรายการบรรณานุกรม สารสนเทศ
 13. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
 14. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางอร่ามศรี ภูโต
Mrs.Aramsri Phooto
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 aramsri.pho@mahidol.ac.th
 โทร. 0-2889-5315-9 ต่อ 1120

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบปฏิบัติงานธุรการห้องสมุดและดูแลวัสดุครุภัณฑ์
  • -รับผิดชอบการพิมพ์เอกสารและงานธุรการอื่นๆในห้องสมุด
  • -รับผิดชอบดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุภายใน/ภายนอกจากหอสมุดฯและวิทยาลัย
 2. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานบริการห้องสมุด
  • -รับผิดชอบงานบริการ Book delivery
  • -รับผิดชอบงานบริการยืม-คืน ดีวีดีการสอนภาควิชาหูหนวกศึกษา
  • -ปฏิบัติงานจัดเก็บสิ่งพิมพ์ สื่อการศึกษา และดูแลความเรียบร้อยของห้องสมุด
  • -ช่วยปฏิบัติงานงานบริการยืม-คืนหนังสือ
  • -ช่วยปฏิบัติงานรวบรวมสถิติงานบริการต่างๆ
  • -ช่วยปฏิบัติงานบริการแนะนำการใช้ห้องสมุดและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 3. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุด
  • -รับผิดชอบงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
  • -รับผิดชอบงานลงทะเบียน / ประทับตรา / ติดแถบแม่เหล็ก / เชื่อมโยงบาร์โคด
  • -รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ
 4. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศขึ้นบนเว็บไซต์และ Facebook ของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ผ่านช่องทางการสื่อสารทันสมัย
 5. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
 6. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางธีรนุช ศิริพิพัฒน์
Mrs.Teranuch Siripipat
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
 teranuch.sir@mahidol.ac.th
 โทร. 0-2889-5315-9 ต่อ 1120

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานบริการห้องสมุด
  • - รับผิดชอบงานระเบียนสมาชิกห้องสมุด
  • - รับผิดชอบงานบริการยืม-คืนหนังสือ
  • - รับผิดชอบรวบรวมสถิติงานบริการต่างๆ
  • - รับผิดชอบรวบรวมเงินค่าปรับส่งหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • - รับผิดชอบงานทวงหนังสือ
  • - ปฏิบัติงานจัดเก็บสิ่งพิมพ์ สื่อการศึกษา และดูแลความเรียบร้อยของห้องสมุด
  • - ช่วยปฏิบัติงานบริการ Book delivery
  • - ช่วยปฏิบัติงานบริการแนะนำการใช้ห้องสมุดและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 2. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานธุรการและดูแลวัสดุครุภัณฑ์
  • - ช่วยปฏิบัติงานธุรการ
 3. รับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุด
  • - ช่วยปฏิบัติงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกบริการ
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศขึ้นบนเว็บไซต์และ Facebook ของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ผ่านช่องทางการสื่อสารทันสมัย
 5. ปฏิบัติงานโครงการของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
 6. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]