ห้องสมุดศาสตราจารย์เกียรติคุณธงชัย ปภัสราทร

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดศาสตราจารย์เกียรติคุณธงชัย ปภัสราทร เดิมชื่อ ห้องสมุดสถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท เป็นห้องสมุดขนาดเล็กภายใต้สังกัดห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ในขณะนั้น ตั้งอยู่ชั้นที่ 2 ของอาคารสำนักงานภาควิชาสถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท คณะสาธารณสุขศาสตร์ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้มีดำริจัดสร้างอาคารสหวิทยาคารเพื่อการพัฒนาอนามัยและชนบทขึ้นเพื่อทดแทนอาคารสำนักงานภาควิชาสถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบทหลังเดิมที่คับแคบและชำรุดทรุดโทรม และเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของภาควิชาในภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม และการบริการวิชาการที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีพิธีเปิดใช้อาคารใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยห้องสมุดสถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบทได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ของอาคารสหวิทยาคารเพื่อการพัฒนาอนามัยและชนบท พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นห้องสมุดศาสตราจารย์เกียรติคุณธงชัย ปภัสราทร เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย ปภัสราทร หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอนามัยชนบท ร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส ยามะรัต คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ นายจรวย ยิ่งสวัสดิ์ นายอำเภอสูงเนิน ในปี พ.ศ. 2512

ปัจจุบันห้องสมุดศาสตราจารย์เกียรติคุณธงชัย ปภัสราทร เป็นห้องสมุดภายใต้สังกัดห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 อาคารสหวิทยาคารเพื่อการพัฒนาอนามัยและชนบท ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การฝึกอบรมและการบริการวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยและการฝึกอบรมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งนี้ รวมไปถึงให้บริการสำหรับบุคคลภายนอกและหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นอีกด้วย

ภารกิจ

ห้องสมุดศาสตราจารย์เกียรติคุณธงชัย ปภัสราทร ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้

  1. ด้านงานจัดหาทรัพยาการสารสนเทศให้ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยและการฝึกอบรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ด้านงานเทคนิคและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประเภทต่างๆก่อนนำออกให้บริการ ได้แก่ การเตรียมเล่มทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ การสร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra และการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่
  3. ด้านงานบริการ ห้องสมุดให้บริการด้านต่างๆ ได้แก่ บริการยืม-คืนภายในห้องสมุดและระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด (Web OPAC) บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด บริการแนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (EndNote) เป็นต้น


สถานที่ตั้ง


room16
room14
room13
room13
room13
room13

พื้นที่รับผิดชอบ

Floor-Pland-RV-Library

บุคลากรห้องสมุดศาสตราจารย์เกียรติคุณธงชัย ปภัสราทร

Wannipa

นางสาววรรณนิภา เกื้อศักดิ์
Ms.Wannipa Kuasak
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ม.ขอนแก่น
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), ม.มหาสารคาม
 wannipa.kua@mahidol.ac.th
 Tel. 044-286-432

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. รับผิดชอบกำกับ ดูแล ห้องสมุดศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สูงเนิน)
  2. รับผิดชอบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศประเภทแลกเปลี่ยนและบริจาค
  3. รับผิดชอบงานบริการ
  4. รับผิดชอบงานวารสาร
  5. รับผิดชอบและปฏิบัติงานที่เป็นกิจกรรม / โครงการพิเศษ / งานตามแผนยุทธศาสตร์
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

ข้อมูล : วรรณนิภา เกื้อศักดิ์
ปรับปรุง : 16 ก.ค. 2560