โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายคลังความรู้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

ภารกิจ

 1. ประสานงานกับผู้สร้างสรรค์ผลงานในการรับต้นฉบับ ปรับแก้ไขเนื้อหา และแจ้งผลการพิจารณา ของคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ประสานงานกับ/ ผู้รับงานพิสูจน์อักษร/ โรงพิมพ์ ในการออกแบบรูปเล่ม และการจัดพิมพ์
 3. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. จัดจำหน่ายหนังสือและประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์
 5. ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์สำนักพิมพ์

ผลการดำเนินงาน
สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ
สถานที่ตั้ง


พื้นที่รับผิดชอบ

บุคลากรโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

Wannipa

นางสาวผึ้งนภา ศรประสิทธิ์
Ms.Phungnapha Sornprasit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว), มร.กาญจนบุรี
 phungnapha.sor@mahidol.ac.th
 i+24+4302

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ปฏิบัติงานในการติดตาม ประสานงาน กับผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผู้รับงานพิสูจน์อักษร โรงพิมพ์ และคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดพิมพ์
 2. ปฏิบัติงานประสานงานกับผู้สร้างสรรค์ผลงาน ในการปรับแก้ไขเนื้อหา การออกแบบรูปเล่ม และแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ปฏิบัติงานจัดหาและดูแล วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจำของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. ปฏิบัติงานในการเบิก - จ่าย ติดตาม ตรวจสอบ และสรุปรายงานทางการเงิน
 5. ประสานงานการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]