งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

ภารกิจ

 1. งานนำชมนิทรรศการ
  • บริการนำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และการนำชมมหาวิทยาลัย (Campus Tour)
  • ประสานรายละเอียดและจำนวนผู้เยี่ยมชมกับหน่วยงานที่ขอรับบริการนำชม
  • จัดเตรียมเอกสารและของที่ระลึกสำหรับผู้เยี่ยมชม
  • ประสานนักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU Guide) ในการนำชม
  • จัดเตรียมอุปกรณ์นำชม อุปกรณ์ถ่ายภาพ
  • เปิดระบบจัดแสดงและดูแลความเรียบร้อยของสถานที่
 2. จัดทำสถิติการเยี่ยมชมและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม
  • งานจัดแสดงนิทรรศการประจำปี และนิทรรศการพิเศษอื่นๆ
  • พิจารณาหัวข้อจัดแสดงนิทรรศการ โดยเน้นการเผยแพร่พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก ประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและรูปภาพในการจัดนิทรรศการ
  • จัดทำเนื้อหาและคำบรรยาย และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
  • ดูแลการผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ และเอกสารที่เผยแพร่ของนิทรรศการ ประกอบด้วย หนังสือ จดหมายข่าว สูจิบัตร แผ่นพับ
  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าชมนิทรรศการ
  • ประสานงานและควบคุมดูแลการติดตั้งและการตกแต่งนิทรรศการ
  • วางแผนการดำเนินงานและควบคุมดูแลให้เป็นไปตามลำดับกิจกรรม
  • ดูแลจัดเก็บและเคลื่อนย้ายนิทรรศการ
  • ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมนิทรรศการหลังการจัดแสดงเสร็จสิ้น
  • นิทรรศการประจำปีมี 2 นิทรรศการ คือ นิทรรศการวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 มีนาคม และ นิทรรศการวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน
 3. งานอบรมพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU Guide)
  • จัดอบรมนักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU GUIDE) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • จัดกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มเติมด้านด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
  • จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นมัคคุเทศก์
  • จัดกิจกรรมทดสอบและวัดความรู้ของนักศึกษายุวมัคคุเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการ
  • ดูแลการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา MU Guide ลงในระบบ Mahidol Activity Transcript
  • จัดทำสถิติการเยี่ยมชมและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม
 4. งานกิจกรรมเครือข่าย
  • จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
  • จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ผ่านรูปแบบการอบรมสัมมนา หรือรูปแบบอื่น ๆ
  • จัดทำสถิติและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม
 5. งานจัดทำทะเบียนและดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์
  • จัดทำสมุดทะเบียน บัตรวัตถุ ทำทะเบียนวัตถุ อธิบายลักษณะ ประเภท ประโยชน์ใช้สอย สภาพ ประวัติ และภาพถ่ายของวัตถุพิพิธภัณฑ์
  • ดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ตามหลักพิพิธภัณฑสถานวิทยา ในด้านการอนุรักษ์
 6. ปฏิบัติงานงานดูแลรักษาโสตทัศนูปกรณ์ ระบบจัดแสดงและสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
 7. งานประชาสัมพันธ์
  • รับผิดชอบข้อมูลพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ และข้อมูลอื่นๆ ของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ บนเว็บไซต์ www.muarms.mahidol.ac.th
  • รับผิดชอบการสื่อสารข้อมูล บน Social Network : https://www.facebook.com/MUARMS และ https://www.facebook.com/muguidestudent

ผลการดำเนินงาน
สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ
สถานที่ตั้ง


room16
room14
room13
room16
room14
room13
room16
room14
room14

บุคลากรงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ มีจำนวน 3 คน

room4
หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

li_rv

นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์
Ms.Petchrada Thitiyaporn
นักเอกสารสนเทศ
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ), ม.ธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MU-SUP รุ่นที่ 14 พ.ศ. 2558
 petchrada.thi@mahidol.edu
 i+49+4542

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
 2. กำกับดูแลงานบริการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 3. กำกับดูแลงานจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล
 4. กำกับดูแลงานอบรมและพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU GUIDE)
 5. กำกับดูแลงานจัดทำข้อมูลสำหรับเว็บไซต์หน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์
 6. กำกับดูแลงานจัดทำสถิติงานบริการและโครงการต่าง ๆ ของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
 7. กำกับดูแลงานให้บริการวิชาการและสร้างความร่วมมือเครือข่ายทางด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 8. กำกับดูแลงานพัฒนาคลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์
 9. กำกับดูแลงานบริหารวัตถุพิพิธภัณฑ์
 10. กำกับดูแลงานซ่อมบำรุงโครงสร้างและระบบจัดแสดงของหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

อาทิตยา ทรัพย์สิน

นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน
Ms.Atittaya Subsin
นักเอกสารสนเทศ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.รังสิต
 atittaya.sub@mahidol.ac.th
 i+49+4541

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์นำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (ภาษาไทย)
 2. ปฏิบัติหน้าที่จัดทำสถิติงานบริการและโครงการต่าง ๆ ของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
 3. ปฏิบัติหน้าที่จัดการอบรมและพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU GUIDE)
 4. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและประชาสัมพันธ์ Facebook : MU Guide
 5. ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและดำเนินการจัดนิทรรศการ
 6. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

พงศธร

นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์
Mr.Pongsakorn Ravipiansub
นักเอกสารสนเทศ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 pongsakorn.rav@mahidol.ac.th
 i+49+4541

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์นำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (ภาษาอังกฤษ)
 2. ปฏิบัติหน้าที่ค้นคว้า รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ
 3. ปฏิบัติหน้าที่เรียบเรียงข้อมูล เพื่อการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและ Facebook : MUARMS
 4. ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการอบรมและพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU GUIDE)
 5. ปฏิบัติหน้าที่จัดทำทะเบียนและดูแลระบบฐานข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์
 6. ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายภาพกิจกรรมของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

ข้อมูล : โกมล คงมั่นกตเวที ณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร
ปรับปรุง : 21 มิ.ย. 2560