งานบริหารและธุรการ


หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล

ภารกิจ

เป็นหน่วยงานหนึ่งในงานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามประกาศหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “จัดตั้งหน่วยงานภายใต้งาน สำนักงานผู้อำนวยการ” ประกอบด้วย 3 งานย่อย คือ งานด้านนโยบายและแผน งานด้านประกันคุณภาพ และ งานด้านทรัพยากรบุคคล มีขอบเขตตามภารกิจของแต่ละงานดังนี้

 1. งานด้านนโยบายและแผน
  • 1.1 ประสานงาน สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินรายได้ส่วนงานกองทุนต่าง ๆ
  • 1.2 จัดทำแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
  • 1.3 ประสานงานดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณตามหมวดต่างๆ ตามมติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณหอสมุดฯ
  • 1.4 ปฏิบัติงานการโอนหมวดเงินงบประมาณ ติดตาม/รายงานผลและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหอสมุดฯ จากทุกแหล่งเงิน
  • 1.5 ปฏิบัติงานและประสานงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน และรายงานผล
  • 1.6 ปฏิบัติงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงตามแผน
  • 1.7 สำรวจ รวบรวม โครงการ/กิจกรรม จากฝ่าย/งานต่าง ๆ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
  • 1.8 ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดทำสรุปรายงาน
  • 1.9 ประสานงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหอสมุดฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำสรุปรายงาน
  • 1.10 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานด้านประกันคุณภาพ
  • 2.1 ประสานงานกับฝ่าย งาน ห้องสมุดฯ ในการตรวจสอบคุณภาพทุกเกณฑ์มาตรฐาน
  • 2.2 ประสานงานกับกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
  • 2.3 ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานตามหมวดการประกันคุณภาพ
  • 2.4 ควบคุม ดูแลเอกสารประกันคุณภาพ
  • 2.5 ดำเนินการจัดทำข้อมูลลงระบบประกันคุณภาพออนไลน์ (SAR Online)
  • 2.6 ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • 2.7 ประสานงานการทำรายงานประจำปีของหอสมุดฯ
  • 2.8 รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย สถิติ /งบประมาณ/จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
  • 2.9 ประเมินความพึงพอใจเพื่อการบริหาร (ผู้บริหารคณะ/บุคลากร/โครงการ/กิจกรรม)
  • 2.10 ดำเนินการอื่นๆ ตามมติที่คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพมอบหมาย
  • 2.11 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. งานด้านทรัพยากรบุคคล
  • 3.1 งานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศบุคลากร
   • งานทะเบียนประวัติข้อมูลบุคลากร บันทึกลายนิ้วมือ การขออนุมัติใบลา ในระบบMUSIS
   • ข้อมูลวัน เวลาการมาปฏิบัติงาน และการลางานจัดทำสถิติข้อมูลต่างๆ
   • งานอัตรากำลัง การจ้างต่อ/ไม่จ้างต่อ /ขอคืนอัตราว่างกรณีเกษียณอายุงาน
   • งานปรับวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง
   • สรรหา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าห้องสมุด
   • จัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง/รักษาการ และ คำสั่งอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • 3.2 งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่
   • งานอัตรากำลังคน
   • การรับสมัคร ประสานงานการคัดเลือกและการสอบ
   • การทำสัญญาจ้าง
   • การประเมินผลระยะทดลองงาน
  • 3.3 งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
   • สวัสดิการการรักษาพยาบาล และประกันสังคม
   • การขอรับเงินชดเชยกรณีครบสัญญา เกษียณอายุงาน การขอรับบำนาญ
   • การส่งเงินสมทบกองทุนต่างๆ
   • การขอรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยประจำปี / ขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์
   • การเปลี่ยนสถานภาพ ข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
   • การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)
   • การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
  • 3.4 งานพัฒนาบุคลากร
   • การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
   • จัดการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
   • การเสนอขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ

ผลการดำเนินงาน
สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ
สถานที่ตั้ง

สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 1

room1
room4
room5

ห้องยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ชั้น 2

room1
room4
room5

งานในกำกับดูแล
บุคลากร

บุคลากรหน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 คน

itav-depart-staff pic

หัวหน้าหน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล

room1

นางอาภา หงษ์อินทร์
Mrs.Arpa Hongin
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2554
 arpa.hon@mahidol.ac.th
 i+24+4210

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบคุมงบประมาณรายจ่าย / จองงบประมาณ [ SIPOC ]
 2. รับผิดชอบ ประสานงาน สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินรายได้ส่วนงานทุกกองทุน และนำเข้าระบบ ERP - FM [ SIPOC ]
 3. รับผิดชอบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 4. ปฏิบัติงานการโอนหมวดเงินงบประมาณ
 5. รับผิดชอบจัดทำข้อมูลการปิดปีงบประมาณฯ เพื่อกันเงินเหลื่อมปี
 6. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน และรับผิดชอบรายงานผล PA
 7. ช่วยปฏิบัติงานสรุปรายงานผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
 8. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรับผิดชอบรายงานความเสี่ยงตามแผน
 9. โครงการ/กิจกรรมที่จัดทำ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

li_waraporn_lao

นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน
Ms.Authaiwan Suwanyangyuen
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.เชียงใหม่
บธ.ม. (Management) ม.อีสเทิร์นเอเชีย
 authaiwan.suw@mahidol.ac.th
 i+24+4272

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลัก การประกันคุณภาพประจำปีของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน
  • 2.1 คณะกรรมการเยี่ยมประเมินตามเกณฑ์ EdPEx
   • ช่วงที่ 1 ก่อนการรับการตรวจประเมินฯ ประจำปี
    • ประสานงานกับกองพัฒนาคุณภาพเรื่องประธานคณะกรรมการเยี่ยมประเมินฯและวันตรวจประเมิน
    • จัดทำกำหนดการ การเยี่ยมสำรวจและรายชื่อของคณะกรรมการตรวจประเมิน
    • จัดทำรายชื่อผู้บริหารและรายชื่อบุคลากรหอสมุดฯ
    • รวบรวมและจัดทำเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการขอเพิ่มเติมโดยแยกเป็นรายหมวด
    • จัดทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะของคณะกรรมการตรวจประเมินและผู้บริหารหอสมุดฯ
    • จัดเตรียมห้องสำหรับการรับการตรวจประเมิน ห้องรับการสัมภาษณ์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกประจำห้อง
    • จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การตรวจประเมินฯ ประจำปี
   • ช่วงที่ 2 วันรับการตรวจประเมิน
    • ประสานงานการรับการสัมภาษณ์ของทีมบริหารหอสมุดฯ
    • ประสานงานการเข้ารับสัมภาษณ์ของบุคลากร
    • สรุปผลการเยี่ยยมสำรวจด้วยวาจาจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
  • 2.2 คณะกรรมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
   • ประสานงานการเยี่ยมประเมินคณะกรรมการฯ
   • รวบรวมหลักฐาน เอกสาร ให้กับคณะกรรมการฯ
   • สรุปผลการเยี่ยยมสำรวจด้วยวาจาจากคณะกรรมการฯ
 3. รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ต่างๆ ตามเกณฑ์ EdPEx
 4. ปฏิบัติหน้าที่รวบรวมและจัดทำข้อมูลประกอบในเว็บไซต์ Mahidol University Green Libraries
 5. งานที่ได้รับมอบหมาย
  • - ช่วยปฏิบัติหน้าที่จัดทำข้อมูลในรายงานประจำปีส่งมหาวิทยาลัย
  • - คณะกรรมการจัดการพลังงานหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  • - คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx
  • - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • - เข้าร่วมโครงการต่างๆของหอสมุดฯ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

room1

นางสาวกิริยา วรกัลยากุล
Ms.Kiriya Worakanyakul
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ), ม.มหิดล
 kiriya.wor@mahidol.ac.th
 i+24+4272

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบ สำรวจ รวบรวม โครงการ/กิจกรรม จากฝ่าย/งานต่าง ๆ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี [ SIPOC ]
 2. รับผิดชอบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ฐานข้อมูลโครงการเชิงกลยุทธ์) และจัดทำสรุปรายงานทุกเดือน
 3. รับผิดชอบประสานงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA [ SIPOC ]
 4. รับผิดชอบประสานงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหอสมุดฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำสรุปรายงาน
 5. รับผิดชอบการรายงานและติตดามผลการดำเนินงานตามแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 6. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน และรายงานผล ( ข้อตกลง PA หอสมุดฯ กับทางมหาวิทยาลัย)
 7. ช่วยปฏิบัติงานคุมงบประมาณรายจ่าย / จองงบประมาณ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทุกกองทุน และนำเข้าระบบ ERP – FM
 8. ช่วยปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนต่าง ๆ
 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

room1

นางสาวชยานันท์ นันทพัฒน์ปรีชา
Ms.Chayanunt Nuntaphatpreecha
นักทรัพยากรบุคคล
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ), ม.รามคำแหง
ร.ม.(บริหารรัฐกิจ) ม.รามคำแหง
 chayanunt.nun@mahidol.ac.th
 i+24+4255

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศบุคลากร
  • งานทะเบียนประวัติข้อมูลบุคลากร บันทึกลายนิ้วมือ การขออนุมัติใบลา ในระบบ MUSIS ขออนุมัติ Account Internet [ Flowchart ] ข้อมูลวัน เวลาการมาปฏิบัติงาน และการลางานจัดทำสถิติข้อมูลต่างๆ
  • งานอัตรากำลัง การจ้างต่อ/ไม่จ้างต่อ /ขอคืนอัตราว่างกรณีเกษียณอายุงาน
  • งานปรับวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง
  • สรรหา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าห้องสมุด
  • ขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรข้าราชการบำนาญ
  • ขอหนังสือรับรองบุคลากร
  • จัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง/รักษาการ และ คำสั่งอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. รับผิดชอบงานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ [ Flowchart ]   [ Flowchart ]
  • งานอัตรากำลังคน
  • การรับสมัคร ประสานงานการคัดเลือกและการสอบ
  • การทำสัญญาจ้าง
  • การประเมินผลระยะทดลองงาน
 3. รับผิดชอบงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  • การขอรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยประจำปี
  • ขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ / สายสะพาย / ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา/ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา [ Flowchart ]
  • โครงการสรรหา คัดเลือก แม่ดี-บุคลากรเด่น/ คนดีศรีมหิดล / โครงการข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างดีเด่น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร
  • การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ / ปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน
  • จัดการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
  • โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (SUP) /โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง(EDP) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

room1

นางวราภรณ์ เอนอ่อน
Mrs.Waraporn Oenorn
นักทรัพยากรบุคคล
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ), มร.สวนสุนันทา
 waraporn.pou@mahidol.ac.th
 i+24+4212

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศบุคลากร
  • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบโครงสร้างองค์กร (MU-ERP-OM) ของมหาวิทยาลัย
  • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบการบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัย (เงินเดือนนอกรอบ [ SIPOC ] ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการของบุคลากร)
  • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบงาน Electronic Pay Slip (e-Pay Slip) [ SIPOC ]
  • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติบุคลากร (MU-ERP-PA) ของมหาวิทยาลัย [ Flowchart ]
 2. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  • รับผิดชอบงานสวัสดิการการรักษาพยาบาล และประกันสังคม
  • รับผิดชอบการขอรับเงินชดเชยกรณีครบสัญญา เกษียณอายุงาน การขอรับบำนาญ
  • รับผิดชอบการส่งเงินสมทบกองทุนต่างๆ
  • การเปลี่ยนสถานภาพ ข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย [ SIPOC ]
  • ประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)
  • ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีในระบบของมหาวิทยาลัย
  • [ SIPOC ]
 3. งานพัฒนาบุคลากร
  • รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ
  • รับผิดชอบดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
  • รับผิดชอบดำเนินการจัดทำคำสั่ง ประกาศหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล
 4. รับผิดชอบรายงานผลในระบบ MUHR-CPD
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]