ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2531

 1. ทัศนคติของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดตรังต่อโครงการบัตรสุขภาพ / สมดี ขาวดี [ Abstract ]
 2. ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมในการใช้ยาฆ่าศัตรูพืชที่มีต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกรในเขตอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ / ประเสริฐ คำอ้าย [ Abstract ]
 3. การศึกษาปัญหาที่มีผลกระทบต่อการซื้อและใช้บัตรสุขภาพของประชาชน ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น / สุดเขตต์ เข็มไท [ Abstract ]
 4. การศึกษาปัญหาการดำเนินงวานโครงการบัตรสุขภาพในอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม / นครชาติ เผื่อนปฐม [ Abstract ]
 5. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีผลต่องานสาธารณสุขมูลฐาน / ชัยวัฒน์ ศิริผล [ Abstract ]
 6. ความรู้ ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีต่อการปฏิบัติงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดชุมพร / เสน่ห์ เคี้ยนบุ้น [ Abstract ]
 7. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถานีอนามัย ตำบลวังตะเคียน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท / วิบูลย์ รุ่งรัตน์ชัชวาลย์ [ Abstract ]
 8. การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนและกรรมการหมู่บ้านในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน / สุรชาติ เหล๊าะบี [ Abstract ]
 9. ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่สร้างส้วม ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร / วิรุฬห์ นันศรีทอง [ Abstract ]
 10. การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมกองทุนยาและเวชภัณฑภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านท้ายทุ่ง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุเทพ มิตรเมธ [ Abstract ]
 11. ความรู้ ทัศนคติของประชประชาชนต่อการใช้น้ำบ่อตื้นในเขตตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต / วีรยุทธ ขวัญยืน [ Abstract ]
 12. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงสุขาภิบาลร้านอาหารในเขตและนอกเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จังหวัดระนอง / สมทบ เลิศการณ์ [ Abstract ]
 13. ทัศนคติ พฤติกรรม และแรงสนับสนุนทางสังคมของประชาชนที่มีต่อการสร้างและใช้ส้วมของอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช / อภิชาติ สายทองอินทร์ [ Abstract ]
 14. ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุข (ผสส./อสม.) ที่มีต่อบทบาทหน้าที่ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา / วัฒนา เทพกูล [ Abstract ]
 15. การศึกษาอัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิที่ติดต่อผ่านผิวดินในนักเรียนชั้นประถมศึกษาของตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัด นครธิวาส / สมศักดิ์ ศรีมงคล [ Abstract ]
 16. ความรู้และทัศนคติของผู้สื่อข่าวสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ผสส./อสม.) ในงานสาธารณสุขมูลฐาน อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ / ชลธี วินิจสร [ Abstract ]
 17. การศึกษาหาอัตราความชุกชุมของโรคพยาธิใบไม้ในตับ ในท้องที่อำเภอจน จังหวัดพะเยา / ถนอม ชัยวัง [ Abstract ]
 18. การศึกษาพยาธิใบไม้ตับของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำยม อำเภอลอง จังหวัดแพร่ / ภูวดล ปิ่นแก้ว [ Abstract ]
 19. การศึกษาการรายงานเฝ้าระวังโรคจังหวัดพิษณุโลก / สะอาด นาคผสม [ Abstract ]
 20. ความรู้ ทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเกี่ยวกับโครงการบัตรสุขภาพ ในอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลฯ / สงกรานต์ พลศรี [ Abstract ]
 21. การศึกษาปัญหาเหาในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี / วิรัช ทัพมาลัย [ Abstract ]
 22. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างส้วมในเขตตำบลหนองงูเหลือม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ / สุพจน์ สิงห์คำ [ Abstract ]
 23. การประเมินผลการดำเนินงานโครงบัตรสุขภาพตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุริยะ วงษ์มยุรา [ Abstract ]
 24. บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการวางแผนพัฒนาชนบทระดับหน่วยงานสาธารณสุขระดับตำบล / ชาญชัย พันธุ์งาม [ Abstract ]
 25. ทัศนคติของกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่มีต่องานสาธารณสุขมูลฐานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / สุทินทร์ แตรวิจิตร [ Abstract ]
 26. ปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนยาและเวชภัณฑ์ ประจำหมู่บ้าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน / สมพันธ์ พันธ์แก้ว [ Abstract ]
 27. ปัญหาการสร้างส้วมของประชาชนในตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี / ยรรยง ภู่ประไพ [ Abstract ]
 28. ปัญหาการปฎิบัติงานของ ผสส./อสม. ในเขตอำเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแก่น / สุริยันต์ สุเพ็งคำภา [ Abstract ]
 29. ทัศนคติของหัวหน้าสถานีอนามัยที่มีต่อกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านในจังหวัดยะลา / วิเชียร สงอักษร [ Abstract ]
 30. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการบัตรสุขภาพตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / บุญส่ง ขุมทิพย์ [ Abstract ]
 31. ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างส้วมของประชาชนในตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา / วิโรจน์ ขวัญเพชร [ Abstract ]
 32. ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร / พุทธ กาธรรมมา [ Abstract ]
 33. การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านของอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ / สมเจตน์ ไก่แก้ว [ Abstract ]
 34. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อกองทุนยาเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน ในจังหวัดอุดรธานี / บุญส่ง ศรีลาวัณย์ [ Abstract ]
 35. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในการปรับปรุงมาตรฐานตลาดสุขาภิบาล จังหวัดอุดาธานี / สมพงษ์ ชุ่มหิน [ Abstract ]
 36. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน อำเภอพยัฑภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม / ยูโซป นิทรัพย์ [ Abstract ]
 37. ปัญหาการดำเนินงานโครงการโภชนาการในหมู่บ้านอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง / สมบัติ สุวรรณนคร [ Abstract ]
 38. ปัญหาและอุปสรรคการวางแผนครอบครัวในอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช / นุกูล พรหมชาติ [ Abstract ]
 39. ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กวัยก่อนเรียนกรณีศึกษา : มารดาเด็กวัยก่อนเรียน อำเภอเมืองจันทบุรี / พินัย วิสุทธิรัตน์ [ Abstract ]
 40. ความรู้และทัศนคติของมารดาในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของเด็กอายุ 0-1 ปี ในเขตตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ / สันทัด เหมือนเพชร [ Abstract ]
 41. ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการใช้บัตรสุขภาพ อำเภอหนองขาย่าง จังหวัดอุทัยธานี / วสันต์ ชลาภิรมย์ [ Abstract ]
 42. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของประชาชนในเขตพัฒนาสมุนไพร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา / ศุภเศรษฐ์ น้อยศรี [ Abstract ]
 43. การประเมินผลโครงการบัตรสุขภาพตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน / ธัญญา วิเศษสุข [ Abstract ]
 44. ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคมาลาเรีย / ประหยัด เชิดผล [ Abstract ]
 45. ความรู้และความคิดเห็นของประชาชนผู้มีบัตรสุขภาพที่มีต่อโครงการบัตรสุขภาพศึกษาเฉพาะกรณี ในเขตอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ / วัชรินทร์ ปัทมสุวรรณ [ Abstract ]
 46. ความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็นของสาธารณสุขตำบลและประชาชนต่อการจัดตั้งกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี / นพดล ทาทิตย์ [ Abstract ]
 47. การศึกษาปัญหาการดำเนินงานโครงการบัตรสุขภาพในอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด / นิตร อารีเอื้อ [ Abstract ]
 48. ทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อกองทุนโภชนาการในหมู่บ้านยากจนของอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / พรศักดิ์ สุคำหน้อย [ Abstract ]
 49. ปัจจัยที่เป็นผลกระทบให้ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พ้นสภาพในเขตอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง / บุญโยค สุกด้วง [ Abstract ]
 50. ความรู้ของครูอนามัยต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ / ถาวร มาต้น [ Abstract ]
 51. การศึกษาสภาวะทันตสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 6 ของตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / บุญทรัพย์ ซื่อจริง [ Abstract ]
 52. ปัญหาการฝากครรภ์ในเขตอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ / วิโรจน์ เจริญศักดิ์ [ Abstract ]
 53. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเมืองอุดรธานีต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน / มาโนชญ์ สิงหสุริยะ [ Abstract ]
 54. การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของ ผสส./อสม. ในเขตอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี / ปัญญา ยงยิ่ง [ Abstract ]
 55. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลที่มีต่อโครงการบัตรสุขภาพในจังหวัดนครราชสีมา / สมนึก สันทัดสาน [ Abstract ]
 56. การสำรวจความรู้ และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน / จำเรียน มุดเจริญ [ Abstract ]
 57. การประเมินผลโครงการ น้ำจากฟ้า 60 พระพรรษา" กิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี / ภิรมย์ บุญเจือ" [ Abstract ]
 58. ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีต่อการทำหมันชายในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา / ประพันธ์ จันทร์แก้ว [ Abstract ]
 59. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลที่มีต่อคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี / สามารถ สุเมธวรศักดิ์ [ Abstract ]
 60. บทบาทและทัศนคติของพระสงฆ์ต่องานสาธารณสุขมูลฐานในเขตอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน / ราชัย มาลารัตน์ [ Abstract ]
 61. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการวางแผนครอบครัวของสตรีวัยเจริญพันธ์ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร / เดช ไชยงาม [ Abstract ]
 62. ทัศนคติของผู้มารับบริการรักษาพยาบาลต่อสถานีอนามัยกรณีศึกษาตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี / วัฒนา โพธา [ Abstract ]
 63. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการไปรับบริการด้านการรักษาพยาบาลของสถานีอนามัย / ศิริชัย ศรีบัว [ Abstract ]
 64. ปัญหาการดำเนินงานโครงการบัตรสุขภาพตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / สุจิน ใสสอาด [ Abstract ]
 65. การติดเชื้อหนอนพยาธิในนักเรียนมัธยมเปรียบเทียบนักเรียนมัธยมในเขตเทศบาลเมืองสตูลและนักเรียนมัธยมศึกษาในเขต อำเภอควนโคน จังหวัดสตูล / ไพศาล อลัมภินวัฒน์ [ Abstract ]
 66. ความรู้และการปฏิบัติของประชาชนต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตสุขาภิบาลของอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี / ทินกร เนื่องผาสุข [ Abstract ]
 67. ความรู้ความเข้าใช้และทัศนคติของประชาชนในการดำเนินงานโครงการบัตรสุขภาพ กิ่งอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน / สมชาย ศิริมาตร [ Abstract ]
 68. ความรู้และเจตคติของผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข (ผสส.) และประชาชนต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน อำเภอบัว จังหวัดน่าน / ศุภชัย ใหม่นิถะ [ Abstract ]
 69. ความรู้และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐานศึกษาในเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม / ทิพยสรรพ์ แสงพิทักษ์ [ Abstract ]
 70. ทัศนคติของผู้นิเทศงานสาธารณสุขในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีต่อระบบการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน / ปรีชา เฮงสมบูรณ์ [ Abstract ]
 71. ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐานในเด็กอายุ 0-1 ปี ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : ศึกษาในมารดาที่มีบุตรอายุ 0-1 ปี / ประชา โพธิ์ปิ่น [ Abstract ]
 72. การศึกษาการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ / ณัฐพร หาญสิทธานนท์ [ Abstract ]
 73. ทัศนคติของครูที่มีต่อผลของการวางแผนครอบครัวในอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง / เสริม บัวทอง [ Abstract ]
 74. หารูปแบบเครื่องกรองน้ำที่เหมาะสมใช้กับเรือนแพ / สถาพร บำรุงศรี [ Abstract ]
 75. ทัศนคติของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีต่องานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม / สุวิทย์ แซ่อุ่น [ Abstract ]
 76. การศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลที่มีต่องานการนิเทศงานสาธารณสุข ในจังหวัดกาญจนบุรี / สุคนธ์ อินเกตุ [ Abstract ]
 77. การศึกษาปัญหาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดราชบุรี / มนูญ ขอเสงี่ยม [ Abstract ]
 78. บทบาทของผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลที่มีต่องานสาธารณสุขมูลฐาน / วิรัช ไชยศักดิ์ [ Abstract ]
 79. การศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี / วินัย วันดี [ Abstract ]
 80. บทบาทเจ้าอาวาสวัดพุทธศาสนาในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ที่มีต่องานสาธารณสุขมูลฐาน / ยุทธนา รุ้งสีทอง [ Abstract ]
 81. ทัศนติและวามคิดเห็นของหัวเน้าสถานีอนามัยในจังหวัดราชบุรีต่อกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน / วิทยา ชุติจิตวิทยา [ Abstract ]
 82. การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น / สุนันต์ สอนตาง [ Abstract ]
 83. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการนำเด็กมารับวัคซีนดีทีพีและโอพีวีของผู้ปกครอง ที่สถานีอนามัยตำบลนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี / พงค์กิจ ศิริยงค์ [ Abstract ]
 84. ปัญหาการสร้างส้วมในตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส / โสภณ กตาธิการกุล [ Abstract ]
 85. การศึกษาความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียนของครูในอำเภอสามพราน / นิคม ขาวสำอางค์ [ Abstract ]
 86. การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาในเขตอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / มานิตย์ มีนิล [ Abstract ]
 87. ประเมินผลการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ / พีรกิจ โชครัมย์ [ Abstract ]
 88. ปัญหาการฝากครรภ์ของประชาชนในชนบทอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร / กังวาฬ ศุกรนันทน์ [ Abstract ]
 89. การยอมรับทรายอะเบทในโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน / ชูวิทย์ จิรนิวาตานนท์ [ Abstract ]
 90. ปัญหากองทุนพัฒนาหมู่บ้านในตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี / ทวี กมลานนท์ [ Abstract ]
 91. การสำรวจหาอัตราความชุกชุมของโรคหนอนพยาธิที่ติดต่อผ่านผิวดินในนักเรียนชั้น ป.5-ป.6 เปรียบเทียบในเขตสุขาภิบาลย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง / ชัยพร ฟองโหย [ Abstract ]
 92. ความรู้ ทัศนคติของประชาชนและปัญหาอุปสรรคที่มีต่อโครงการจัดหาน้ำสะอาดในเขตอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร / คงศักดิ์ แจ่มประแดง [ Abstract ]