ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2532

 1. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคการสร้างส้วมของประชาชนในเขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด / เกรียงศักดิ์ สงวนรัตน์ [ Abstract ]
 2. การสำรวจผู้ป่วยโรคหนอนพยาธิและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป่วยในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก / กระจาย ทับมณี [ Abstract ]
 3. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กำนน สุภานันท์ [ Abstract ]
 4. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อสาธารณสุขอำเภอและต่อผู้บริหารระดับจังหวัด และทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ ต่อผู้บริหารระดับจังหวัดของจังหวัดเลย / โกศล ตันทอง [ Abstract ]
 5. การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฎิบัติของมารดาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังทางโภชนาการของเด็กแรกเกิด - 5 ปี ในตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / จรัส ปิงชัย [ Abstract ]
 6. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคการทำรายงานประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลทุกอำเภอในเขตจังหวัดลำปาง / จำเนิน จำปา [ Abstract ]
 7. การศึกษาความรู้และทัศนคติต่อการทำหมันชายของประชาชนพื้นเมืองภาษาเขมร ในอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ / เฉลียว ตามลีรัมย์ [ Abstract ]
 8. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของผสส. และ อสม. อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ชาตรี นพวรรณ [ Abstract ]
 9. ความรู้และการปฏิบัติของมารดาในด้านโภชนาการของเด็กอายุ 0-4 ปี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ / ชาญชัย เหล็กคำ [ Abstract ]
 10. ความรู้ ความเข้าใจของครูที่มีปัญหาโรคเหาในเด็กนักเรียนในเขตอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น / เชวงศักดิ์ ถากันหา [ Abstract ]
 11. การศึกษาความรู้ความเข้าใจของมารดาต่อการใช้ผงน้ำตาลเกลือแร่รักษาโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / ชาญณรงค์ ไชยประเสริฐ [ Abstract ]
 12. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนของครูในเขตตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ / ดนัย เจติยสุวรรณ [ Abstract ]
 13. ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการป้องกันไข้เลือดออกของตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด / เด่นพงษ์ สมสาร์ [ Abstract ]
 14. ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในเขตจังหวัดตรัง / ถมยา บุญถนอม [ Abstract ]
 15. ความรู้และทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขชาวเขา (อสม./ผสส.) ที่มีต่อการสร้างและใช้ส้วมในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / ทรัพย์ สิมะวงศ์ [ Abstract ]
 16. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่เป้าหมาย อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / ธงชัย แพทย์พิทยา [ Abstract ]
 17. ความต้องการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ ตำบลจังหวัดสมุทรปราการ / ธงเอก วีรวงศ์ [ Abstract ]
 18. ความรู้ ทัศนคติของประชาชนต่อการดำเนินโครงการบัตรสุขภาพของตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี / บรรเทา พิชัยราช [ Abstract ]
 19. สาเหตุของการไม่ซื้อบัตรสุขภาพในปีต่อมาของประชาชนที่เคยซื้อบัตรสุขภาพในปี 2529 ศึกษากรณีในเขตอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง / บุญธรรม ลินฝาด [ Abstract ]
 20. ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างส้วมของประชาชนในตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / บุญทัน ทาหมอก [ Abstract ]
 21. การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้และพยาธิปากขอ ของประชาชนในเขตอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ / บุญล้อม พูนกล้า [ Abstract ]
 22. ความรู้ความเข้าใจของมารดาในการป้องกันการขาดสารอาหารในเด็ก 0-5 ปี ของชาวเขาในเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / บุญธรรม พุทธสอน [ Abstract ]
 23. ปัญหาการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ดีทีพี. และโอพีวี.) ในทารกของอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง / บุญเที่ยง อ่อนแท้ [ Abstract ]
 24. ความต้องการในการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับอำเภอ ตำบล ของจังหวัดสงขลา / บัญญัติ อัตมณีย์ [ Abstract ]
 25. การศึกษาความรู้ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันวัณโรคของบุคคลในครอบครัวผู้ป่วยวัณโรค ในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม / บุญธง เจริญสุข [ Abstract ]
 26. ปัญหาการปฎิบัติงานเฝ้าระวังโรคด้วยบัตรรายงาน 506 และ 507 ของจังหวัดสกลนคร / บุญเชษฐ์ ยินดี [ Abstract ]
 27. ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลดงเมืองแอม อำเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น / ปรีชา ชินคำหาร [ Abstract ]
 28. ความรู้และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโครงการบัตรสุขภาพของอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา / ประดิษฐ์ เจริญงาน [ Abstract ]
 29. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุพัฒนาหมู่บ้านของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด / ประภาส อนันตา [ Abstract ]
 30. ปัญหาและอุปสรรคของคณะกรรมการและสมาชิกในารดำเนินงานกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน เฉพาะกรณีกองทุนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร / ประยุทธ์ เผือกยาโพธิ์ [ Abstract ]
 31. ความรู้ในการใช้สมุนไพรของพระสงฆ์รักษาโรคให้ประชาชนในอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ / ประเสริฐทรัพย์ เลิศธรรม [ Abstract ]
 32. การศึกษาการปฏิบัติของ ผสส. อสม. ในเขตอำเภอศรีสัชนาสัย จังหวัดสุโขทัย / พัด ตาอ้ายเทียบ [ Abstract ]
 33. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างส้วม ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ / พิชัย อุไรมาลย์ [ Abstract ]
 34. การศึกษาความรู้ความเข้าใจของมารดาเกี่ยวกับการให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็ก อายุ 0-1 ปี ในเขตอำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด / พิชัย โพธิ์อำพล [ Abstract ]
 35. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้านเขตอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย / พงษ์ศักดิ์ คำไล้ [ Abstract ]
 36. ความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติวางแผนครอบครัวของชาวไทยภูเขา กรณีศึกษา ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จังหวัดเชียงใหม่ / พุทธศร ชวาลาชลธี [ Abstract ]
 37. ความต้องการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล/อำเภอ ของจังหวัดพิจิตร / พายัพ เทพพิทักษ์ [ Abstract ]
 38. ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนต่อการนำบุตรมาฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 0-5 ปี ของตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร / พิสูจน์ ภิโสรมย์ [ Abstract ]
 39. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการบัตรสุขภาพของตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง / พจน์ ขวัญชัย [ Abstract ]
 40. การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีโครงการบัตรสุขภาพของตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี / ภูวดล มนต์วิรัตน์กุล [ Abstract ]
 41. การศึกษาความรู้ และทัศนคติของหัวหน้าสถานีอนามัยที่มีต่อโครงการสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ในจังหวัดพัทลุง / มงคล วงค์ตั้นหิ้น [ Abstract ]
 42. ปัญหาการดำเนินงานการเฝ้าระวังทางโภชนาการของอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก / มนัส เรือนเหลือ [ Abstract ]
 43. การศึกษาปัญหาของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนยาแลเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง / มนตรี คงวัดใหม่ [ Abstract ]
 44. การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ของมารดาต่อการใช้ผงน้ำตาลเกลือแร่ เพื่อรักษาโรคอุจจาระร่วง ในบุตรอายุ 0-5 ปี ในเขตอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ / ยกเกียรติ ธีระเดชากุล [ Abstract ]
 45. ทัศนคติของผู้สื่อข่าวสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในงานสาธารณสุขมูลฐาน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร / ยงยุทธ ลิ้มศิริ [ Abstract ]
 46. การศึกษาความรู้ ความเข้าใจของพ่อบ้านที่มีต่อการทำหมันชายในเขตตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ / เรวัติ ตันติพาณิชย์ [ Abstract ]
 47. ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกองทุนพัฒนาหมู่บ้านของหมู่บ้านพึ่งตนเองทางสาธารณสุขมูลฐาน จังหวัดอุบลราชธานี / ระเบียบ ส่งเสริม [ Abstract ]
 48. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ / เลียง ผาธรรม [ Abstract ]
 49. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ต่อการนิเทศงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี / วัชระ ประคองศรี [ Abstract ]
 50. ทัศนคติของประชาชนตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรที่มีต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน / วิระมิตร บุญโทน [ Abstract ]
 51. ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี / วิรัตน์ บุญบางเก็ง [ Abstract ]
 52. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี / วิโรจน์ จันทฑีโร [ Abstract ]
 53. ทัศนคติของผู้สื่อข่าวสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อบทบาทหน้าที่ในการปฎิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานของอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / วิรัตน์ โชติรุจิรานนท์ [ Abstract ]
 54. การประเมินสถานภาพการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ / วารินทร์ ทองดี [ Abstract ]
 55. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการควบคุมป้องกันโรคหัดในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี จังหวัดนครราชสีมา / วันชัย เสลานอก [ Abstract ]
 56. ความรู้ของมารดาเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุ 0-1 ปี ในอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย / วิโรจน์ สีฬพงษ์พิมล [ Abstract ]
 57. ความต้องการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วันชัย งามสมสุข [ Abstract ]
 58. ความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาและอุปสรรคของมารดาต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐานในเด็กอายุแรกเกิด - 5 ปี ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร / วีระศักดิ์ นิยมไทย [ Abstract ]
 59. การศึกษาขวัญ และกำลังใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก / วีระ แย้มกันชู [ Abstract ]
 60. ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในท้องที่กันดาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน / วรพันธ์ อัมระรงค์ [ Abstract ]
 61. ทัศนคติของหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีต่องานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม / วีระพันธ์ แสงสุวรรณ [ Abstract ]
 62. ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน ในเขตตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม / ศักรินทร์ ทองภูธรณ์ [ Abstract ]
 63. ปัญหาในการเลี้ยงดูบุตรของมารดาซึ่งมีผลทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุ 0-4 ปี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี / สำเริง แพงหลวง [ Abstract ]
 64. ทัศนคติของชาวเขาที่มีต่อการวางแผนครอบครัวในเขตอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย / สมบัติ สุขกาย [ Abstract ]
 65. การศึกษาความรู้และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโครงการบัตรสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง / สันติ กาญจนนิยม [ Abstract ]
 66. ความรู้ ความเข้าใจของ ผสส. / อสม. ต่อการควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วง ในเขตอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย / สุรพงษ์ อินทรวิเชียร [ Abstract ]
 67. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาฆ่าแมลงของชาวสวน ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา / เสนาะ นุชพงษ์ [ Abstract ]
 68. พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการมีส้วมของประชาชนในเขตตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี / สมบัติ วิทยศักดิ์ [ Abstract ]
 69. ความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรในการใช้สารเคมีป้องกันและกำขัดศัตรูพืชในเขตตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย / สุพจน์ วรรณโชค [ Abstract ]
 70. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในโครงการสาธารณสุขมูลฐานของอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช / สมศักดิ์ ขุนทองจันทร์ [ Abstract ]
 71. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน คปสอ. ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สมทรัพย์ ศุภธรรมกิจ [ Abstract ]
 72. ความรู้และความคิดเห็นของประชาชนที่มีบัตรสุขภาพเกี่ยวกับการใช้บริการสาธารณสุขของอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี / สมทรวง เข็ดกลัด [ Abstract ]
 73. ความรู้และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการฝากครรภ์ การคลอดและการดูแลหลังคลอด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระนอง / สมปอง ชัยณรงค์ [ Abstract ]
 74. ความต้องการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ ตำบล ในจังหวัดชลบุรี / สุวัฒน์ วรรธนะวิโรจน์ [ Abstract ]
 75. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (ผสส. / อสม.) ในงานสาธารณสุขมูลฐาน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด / สง่า สงครามภักดี [ Abstract ]
 76. ความรู้ และทัศนคติของแพทย์ประจำตำบลในจังหวัดขอนแก่นต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน / สุวรรณ พิทักษ์ทา [ Abstract ]
 77. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาโอ่งเก็บน้ำฝนของประชาชนในเขตตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สมควร ชูตินันท์ [ Abstract ]
 78. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการสร้างและใช้ส้วมถูกสุขลักษณะในเขตตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอุบลราชธานี / สุผล พลบุบผา [ Abstract ]
 79. การศึกษาปัญหาการเลี้ยงดูบุตรของมารดา เกี่ยวกับด้านโภชนาการที่มีต่อภาวะทุพโภชนาการ ในเด็กอายุ 0-5 ปี ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม / สุริยะ หาหอม [ Abstract ]
 80. ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชนในเขตตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท / สุชาติ ส่งศิริ [ Abstract ]
 81. การสำรวจตลาดสุขาภิบาลในจังหวัดสระบุรี / สุกิจ พงษ์บุตร [ Abstract ]
 82. ความรู้ และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการสร้างส้วมในตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี / สมควร นพมาศ [ Abstract ]
 83. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลและอำเภอต่อระบบการนิเทศงานสาธารณสุขในจังหวัดตรัง / โดย อดิศักดิ์ ศรีขำ [ Abstract ]
 84. การศึกษาอัตราป่วยและความรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ / อุทัย กล้าชิงชัย [ Abstract ]
 85. การศึกษาข้อดี ข้อบกพร่องของบัญชีข้อมูลสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดลำปาง / อนุรักษ์ ใคร้วานิช [ Abstract ]
 86. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกองทุนยาและเวชภัณฑ์ในเขตอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / อาทิตย์ อาฒยะพันธุ์ [ Abstract ]
 87. การศึกษาความรู้ความเข้าใจและปัญหาอุปสรรคของประชาชนต่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน / อนุวัฒน์ ธนะวงค์ [ Abstract ]
 88. ทัศนคติของสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / อรุณ ด่านภู่วงศ์ [ Abstract ]
 89. การศึกษาความรู้และทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่องานการรักษาพยาบาลทางวิทยุ ของจังหวัดร้อยเอ็ด / อภิสิทธิ์ บุญญกิจ [ Abstract ]
 90. ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอุบลราชธานี / อุดร จันทป [ Abstract ]
 91. การศึกษาความรู้ความเข้าใจของมารดาเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเขตตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี / จิรวัฒน์ ไผ่เทศ [ Abstract ]