ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2533

 1. ปัญหาและอุปสรรคของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการพิจารณาออกบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา / บันดิษฐ์ ลายนอก [ Abstract ]
 2. การศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคในช่องปากของนักเรียนระดับประถมศึกษา ตำบลห้วยยาบ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / จรัล ใจธรรม [ Abstract ]
 3. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวของมารดาที่มีผลต่อสภาวะโภชนาการเด็ก อายุ 0-4 ปี ในเขตตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ / สมพงษ์ เสนชัย [ Abstract ]
 4. สถานการณ์การใช้และปัญหาการปฏิบัติงานการจ่ายถุงยางอนามัยของสถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี / ดุสิต จำเพียร [ Abstract ]
 5. ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อการควบคุมป้องกันโรคบิดในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาส่วนกลาง จังหวัดขอนแก่น / สุพจน์ ประชากูล [ Abstract ]
 6. พฤติกรรมอนามัยของชาวไทยใหม่ (ชาวเล) เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงในเขตอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ / สุนิตย์ จุลลางกูร [ Abstract ]
 7. การศึกษาความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพของผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี / ประยูร ชื่นจิตร [ Abstract ]
 8. ความต้องการศึกษาและฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดจันทบุรี / นุกูล ย่งฮะ [ Abstract ]
 9. ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการใช้ที่กรองน้ำอนามัยสำหรับครอบครัวชนบท อำเภองาว จังหวัดลำปาง / สมพงษ์ โมราฤทธิ์ [ Abstract ]
 10. การศึกษาเปรียบเทียบเผ้าหมายในแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดกับเป้าหมายที่ได้จากการสำรวจข้อมูลตำบล ศึกษาเฉพาะกรณีเป้าหมายผู้รับบริการคุมกำเนิดในโครงการวางแผนครอบครัวของสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน / สุทิน เขื่อนเป๊ก [ Abstract ]
 11. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ต่อการขยายโรงพยาบาลพาน อำเภอพนาน จังหวัดเชียงราย / วิจินต์ บูชาเกียรติ [ Abstract ]
 12. ความรู้และการปฏิบัติตนในการใช้ยาแก้ปวดเมื่อยของประาชนในเขตอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา / ช่วย เชิญกลาง [ Abstract ]
 13. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของหญิงอาชีพพิเศษต่อโรคเอดส์ในจังหวัดอุทัยธานี / เกษม ประสาทเขตรการ [ Abstract ]
 14. การปฏิบัติของมารดาเกี่ยวกับภาวะโภชนาการที่มีบุตร 0-5 ปี ในเขตตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / ทิวัฒน์ รัตนเกตุ [ Abstract ]
 15. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับพฤติกรรมป้องกันโรคอุจจาระร่วงของแม่บ้านในเขตอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง / สุทัน ทาวงศ์มา [ Abstract ]
 16. การศึกษาความรู้ความเข้าใจหญิงอาชีพพิเศษในการป้องกันโรคเอดส์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / คำปัน เนตรกูล [ Abstract ]
 17. ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดปราจีนบุรี / สุเมธ ชวดบัว [ Abstract ]
 18. ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันไข้มาลาเรียของประชาชนในเขตตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี / ทวีศักดิ์ แพทย์เพียร [ Abstract ]
 19. การสำรวจปัจจัย พฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตกิ่งอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี / อับดุลรอฮิม สอคอ [ Abstract ]
 20. การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงของประชาชน ในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / ปรีชา วงศ์ทิพย์ [ Abstract ]
 21. การศึกษาความรู้ของมารดาเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของบุตรอายุต่ำกว่า 1 ปี / นิพนธ์ เข็มนาค [ Abstract ]
 22. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลที่มีต่อการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ในเขตจังหวัดนครนายก / สุนทร หวังสุข [ Abstract ]
 23. ทัศนคติและการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดศีรสะเกษ / เจริญ บุตรดี [ Abstract ]
 24. ทัศนคติของบุคลากรสาธารณสุขที่มีต่อกระบวนการบริหารงานบุคคลในองค์การเฉพาะกรณีโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด / วชิระ สุขบาล [ Abstract ]
 25. ปัญหาและอุปสรรคของผู้ดำเนินการหอกระจายข่าวในเขต จังหวัดนครปฐม / สิน ตรีอินทอง [ Abstract ]
 26. ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี / ทวีศักดิ์ วัดอุดม [ Abstract ]
 27. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี / วสุนทรา ปวะบุตร [ Abstract ]
 28. ความรู้ในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกของนักเรียนประถมศึกษา (ป.5-ป.6) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี / สมชาติ สิงห์สุรีห์ [ Abstract ]
 29. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคตาแดงของนักเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลป่าตัน อำเภอป่าทะ จังหวัดลำปาง / เกียรติยศ รัตนมนตรี [ Abstract ]
 30. การศึกษา ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรคเอดส์ของพลทหารค่ายพระยาไชยบูรณ์ (ม.พัน 12) อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ / ผจญ ธนะขว้าง [ Abstract ]
 31. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลที่มีต่อ ผสส. และ อสม. ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตจังหวัดระยอง / ทวีศิลป์ พีชพิสุทธิ์ [ Abstract ]
 32. ทัศนคติและการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดนครปฐม / ชำนาญ สูญสิ้นภัย [ Abstract ]
 33. ศึกษาการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านพึ่งตนเองทางสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตราด / อนุรักษ์ วรรักษ์ [ Abstract ]
 34. การสำรวจการใช้ยาชุดของประชาชนในเขตอำเภอคีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ / ชัชวาลย์ ประภาลัย [ Abstract ]
 35. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคคอพอกจากการขาดสารไอโอดีนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ / ประวิทย์ สุขดี [ Abstract ]
 36. ความเข้าใจของมารดาที่มีต่อทันตสุขภาพของบุตรีกรณีศึกษา : อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี / สมเกียรติ วงศ์ชัย [ Abstract ]
 37. การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดชุมพร / สมศักดิ์ แก้วรักษ์ [ Abstract ]
 38. ความรู้ความเข้าใจเรื่องแผลเรื้อรัง (แผลปากหมู) และการป้องกันของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี / เอกกมล ยินดี [ Abstract ]
 39. ปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในการสร้างและใช้ส้วมของชาวเขากะเหรี่ยงพื้นราบในเขตอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน / ถนอม วรรณภีระ [ Abstract ]
 40. ความรู้และการปฏิบัติตนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อกามโรคของพลทหารกองประจำการในค่าย ร.7 พัน 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน / อำพัน ปรีชญาวิชัยกุล [ Abstract ]
 41. การศึกษาความรู้ของผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคมาลาเรียในอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง / บุญจริง สุวรรณวงษ์ [ Abstract ]
 42. ความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลที่มีต่อคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ในจังหวัดอุบลราชธานี / ชวลิต โอบอ้วน [ Abstract ]
 43. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัยในเขตอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี / เกษม จันทศร [ Abstract ]
 44. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำรายงานประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี / มนตรี ชื่นค้า [ Abstract ]
 45. การศึกษาความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สมยศ วัฒนามัย [ Abstract ]
 46. ปัญหาอุปสรรคของการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานจังหวัดปทุมธานี / สนธยา ถนอมสวย [ Abstract ]
 47. การศึกษา ความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาหารของมารดาที่มีผลต่อการเป็นโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขจอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / วิเชียร สุ่มมาตย์ [ Abstract ]
 48. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการซื้อยาแก้ปวดลดไข้รับประทานเองในตำบลชอนสารเดช อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี / กล้าหาญ กังคะพิลาศ [ Abstract ]
 49. ปัญหาและอุปสรรคในการนำเอาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข (บัญชี 1-7) มาใช้ในการวางแผนและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัด / สุรพันธ์ ศรีสง่า [ Abstract ]
 50. ความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการบัตรประกันสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี / ปราโมทย์ ศรแดง [ Abstract ]
 51. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับโรคขาดสารอาหารโปรตีนและพลังงานในเขตอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท / บัญชา สุภัควิมล [ Abstract ]
 52. การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษ ในจังหวัดเชียงใหม่ / สุเทพ ฟองศรี [ Abstract ]
 53. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช / ชัยยศ อุเด็น [ Abstract ]
 54. การศึกษาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาสหวิทยาลัยศรีอยุธยา (วิทยาลัยครูเทพสตรี) จังหวัดลพบุรี / พันธวัจน์ ประชากุล [ Abstract ]
 55. ทัศนคติของผู้บริการโรงเรียนและครูอนามัยที่มีต่อการดำเนินโครงการทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก / สมคิด จันทร์เปล่ง [ Abstract ]
 56. ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับโรคมาลาเรียในเขตอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก / ประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ [ Abstract ]
 57. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการสร้างส้วมในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา / เทือง ศิริพนธ์ [ Abstract ]
 58. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงานของผู้รับผิดชอบหอกระจายข่าวสารประจำหมู่บ้านของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สุเทพ บุญสูตร [ Abstract ]
 59. ความรู้และทัศคติของหญิงอาชีพพิเศษที่มีต่อโรคเอดส์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / ประมวล เหล่าสมบัติทวี [ Abstract ]
 60. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสาธาารสุขหมู่บ้าน (งานสุขาภิบาล) ในพื้นที่เขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / สมรัฐ ทุเรียน [ Abstract ]
 61. ปัญหาและอุปสรรคของผู้ดำเนินงานหอกระจายข่าวศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร / สุชาติ ไชยสัจ [ Abstract ]
 62. ปัญหาและอุปสรรคของคณะกรรมการและสมาชิกในการดำเนินงานกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านกรณีศึกษา : กองทุนที่ไม่ประสบผลสำเร็จในเขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เสนีย์ อติชน [ Abstract ]
 63. การศึกษา ทัศนคติและการปฎิบัติเกี่ยวกับการทำรายงานประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในจังหวัดชัยภูมิ / ฉัตรชัย วงศ์ไขศรี [ Abstract ]
 64. ทัศนคติและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลและระดับอำเภอในจังหวัดตรังที่มีต่อการสูบบุหรี่ / มนูญ สินฝาด [ Abstract ]
 65. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนของประชาชนต่อการป้องกันวัณโรคปอดกรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี / สยุมพร พรหมจารีต [ Abstract ]
 66. ความรู้ ทัศนคติและการดื่มเครื่องชูกำลังของกลุ่มผู้ใช้แรงงานชายในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม / สุพัฒน์ สาเพิ่มทรัพย์ [ Abstract ]
 67. ความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมในการป้องกันกามโรคของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / สุทัศน์ มหาวรรณศรี [ Abstract ]
 68. ทัศนคติของมารดาที่มีต่อการให้บริการทำคลอดของสถานีอนามัยในเขตอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ / สุธีร์ การะภักดี [ Abstract ]
 69. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษ ในจังหวัดสุพรรณบุรี / ไพฑูรย์ สมตัว [ Abstract ]
 70. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในการรักษาโรคอุจจาระร่วงของประชาชน กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา / บุญยัง สุริมานนท์ [ Abstract ]
 71. ปัญหาการปฎิบัติงานของ ผสส. / อสม. ในเขตอำเภอสวี จังหวัดชุมพร / สุจิต บุญสิทธิ์ [ Abstract ]
 72. ความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / สุทิน ศรีกระจ่าง [ Abstract ]
 73. ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างส้วมของหัวหน้าสถานีอนามัย จังหวัดศรีสะเกษ / สมพร โยธิการ์ [ Abstract ]