ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2534

 1. การศึกษาความรู้ ความเข้าใจของครูที่มีต่อการตรวจฟันและรายงานทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ / ปรีดา แย้มชัยภูมิ [ Abstract ]
 2. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนที่มีต่อการใช้เกลืออนามัยและน้ำเสริมไอโอดีน เพื่อควบคุมโรคคอพอก ในเขตตำบลภูกระดึง จังหวัดเลย / ชื่นจิต คิดเข่ม [ Abstract ]
 3. การศึกษาความรู้ความเข้าใจและการนำความรู้ไปปฏิบัติ เรื่อง โรคคอพอกจากการขาดสารไอโอดีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน / มนูศิลป์ ศิริมาตย์ [ Abstract ]
 4. ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคในงานติดตามเยี่ยมหลังคลอดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา / กิ่งแก้ว พันธุ์ประเสริฐ [ Abstract ]
 5. ความรู้ ความเข้าใจและการปฎิบัติตนของ ผสส./อสม. ในการใช้และการเพาะปลูกสมุนไพรของอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา / ไพบูลย์ สุขสมบูรณ์ [ Abstract ]
 6. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของคนงานเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการทำงานในโรงงานหินอ่อนในเขตตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย / กรีฑา ม่วงทอง [ Abstract ]
 7. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนโครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง / ณัฐพงศ์ อนุวัตรยรรยง [ Abstract ]
 8. การสำรวจความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของคนงานเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา / พัชรีย์ ต่วนภูษา [ Abstract ]
 9. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเรื่องถุงยางอนามัยและการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของชายที่มารับบริการตรวจรักษา ณ หน่วยกามโรคจังหวัดระยอง / วิเชียร ขันติกุล [ Abstract ]
 10. การศึกษาการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในสำนักหญิงบริการ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / นิตยา สุราษฎร์มณี [ Abstract ]
 11. การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของผู้ปกครองเด็กอายุ 0-4 ปี อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง / นิคม วิเชียร [ Abstract ]
 12. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล (คปต.) ที่มีต่อกระบวนการความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดกำแพงเพชร / ทวีป แตงดารา [ Abstract ]
 13. ความรู้ ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในเขตตำบลแมีระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก / สมพิศ ทองอรุณศรี [ Abstract ]
 14. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติด้านสุขภาพของมารดาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้กำเนิดทารกน้ำหนักน้อย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา / นิตยา วรสัตยาภรณ์ [ Abstract ]
 15. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเก็บเสมหะส่งตรวจเชื้อวัณโรค ของจังหวัดนครนายก / มณี ผลภาษี [ Abstract ]
 16. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของครูมัธยมศึกษาในเขตอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุรพล ทรัพย์แก้ว [ Abstract ]
 17. ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของมารดา ที่มีต่อน้ำหนักเด็กทารกในเขตอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / สุพัตรา ภาชนะ [ Abstract ]
 18. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีและใช้ส้วมของประชาชน หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด / นรศักดิ์ เงางาม [ Abstract ]
 19. ความรู้ ความเข้าใจของผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการและเจ้าของร้านจำหน่ายอาหารต่อการใช้บัตรโภชนาการ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแแก่น / เกียรติศักดิ์ จุลท่าหว้า [ Abstract ]
 20. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฎิบัติของช่างแต่งผมและเสริมสวยเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ จังหวัดสมุทรปราการ / ชาติชาย แป้นเหมือน [ Abstract ]
 21. ปัญหาอุปสรรคในการสร้างส้วมของประชาชนในหมู่บ้านกองทุนสุขาภิบาลชายแดนไทย - กัมพูชา ในเขตพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี / สมศักดิ์ สมทรัพย์ [ Abstract ]
 22. การศึกษาความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตนต่อโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร / สำเร็จ สุวรรณเทน [ Abstract ]
 23. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา / ประสิทธิ์ จอมกระโทก [ Abstract ]
 24. การศึกษาความรู้ความเข้าใจของมารดาและวิธีการดูแลทันตสุขภาพ ในเด็กวัยก่อนเรียนของอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ / นภาพร เจริญวงศ์มิตร [ Abstract ]
 25. ความรู้ ทัศนคติต่อการทำหมันชายของพ่อบ้านพื้นเมืองภาษาส่วย ในเขตอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ / จินตนา คำโท [ Abstract ]
 26. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของผู้ขี่สามล้อรับจ้างเกี่ยวกับยาชุดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี / อนงค์นารถ ชาญเชิงค้า [ Abstract ]
 27. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียนของครู (อาจารย์) ในเขตอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร / สมชาย สิงห์คำ [ Abstract ]
 28. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของแม่บ้านเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ในตำบลยางคำ อำเภอโพยทราย จังหวัดร้อยเอ็ด / บุญเลิศ พิมพ์ศักดิ์ [ Abstract ]
 29. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ต่อโครงการบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยในอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง / รวมพร สัมฤทธิ์ [ Abstract ]
 30. ความรู้ความเข้าใจของอาสาสมัครสาธารณสุข (ผสส./อสม.) ต่อการควบคุมโรคเรื้อน / นัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย [ Abstract ]
 31. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยาม้าของผู้มีอาชีพรับจ้างตัดไม้รวก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี / ไชยันต์ โชติยะบุตตะ [ Abstract ]
 32. การศึกษาความเชื่อของชาวเขาเผ่าเย้าที่เป็นอุปสรรคในการวางแผนครอบครัว ในเขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง / อำไพ จงถนอม [ Abstract ]
 33. การใช้เวลาของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม / สมพงษ์ โพธิ์ศรี [ Abstract ]
 34. ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต่อระบบการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดพังงา / สาโรช ไตรบุญ [ Abstract ]
 35. การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของมารดาต่อการฝากครรภ์ ในเขตอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / มณี แสงอ้น [ Abstract ]
 36. ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ / ยุพา บุญตาม [ Abstract ]
 37. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดพัทลุง / ยุรดี บุญส่ง [ Abstract ]
 38. การสำรวจ ความรู้ ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ปกครองต่องานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา / อุดมศรี กาญจนเสถียร [ Abstract ]
 39. ทัศนคติของบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบลต่อโครงการบัตรสงเคราะห์ ผู้มีรายได้น้อย ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ / ศิริ สุนรีย์ [ Abstract ]
 40. ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ต่อการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / มาลี ช่วยทอง [ Abstract ]
 41. การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของกรรมการหมู่บ้านในการสำรวจความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) เขตอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ / สงกรานต์ ทะตัน [ Abstract ]
 42. ชนิดและอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของโรงพยาบาลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / วิชัย นวลศรีไพล [ Abstract ]
 43. ปัจจัยที่มีผลต่อมารดาเด็กอายุ 1-2 ปี ในการพาบุตรไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดของอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก / อธิกานต์ โพธิเกิด [ Abstract ]
 44. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของประชาชน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / ภานอม พรหมสืบ [ Abstract ]
 45. การสำรวจหาระดับสารพิษฆ่าแมลงตกค้างในร่างกาย หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแกยาว ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ / ดอกรัก ไจเอื้อ [ Abstract ]
 46. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ / อัจฉรา กุลละวณิชย์ [ Abstract ]
 47. การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของประชาชนต่อการควบคุมและป้องกันโรคคอพอกจากการขาดสารไอโอดีนในเขตทุ่งช้าง จังหวัดน่าน / ประพันธ์ สีเนห์ [ Abstract ]
 48. ความรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการ จปฐ. ของผู้นำชุมชนฝ่ายปกครอง ในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี / บุญโฮม ผิวฝ้าย [ Abstract ]
 49. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุจากการทำงานของคนงานในโรงงานผลิตอาหารกระป๋อง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร / เสนาะ ภักดีโต [ Abstract ]
 50. การศึกษา ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของผู้ปกครองเด็กวัยก่อนเรียนต่อการให้เด็กรับประทานอาหารกึ่งสำเร็จรูปในตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา / สุนัย เสนวงษ์ [ Abstract ]
 51. ศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อในการบริโภคอาหารและการเลี้ยงดูทารกของมารดาชาวไทยอีสานกับชาวภูไทในอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี / เรืองเพชร อินทร์อุดม [ Abstract ]
 52. ความรู้และทัศนคติของครูต่อการต่อการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคเหาในนักเรียนชั้นประถมศึกษาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กิ่งอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร / สมหมาย ปัททุม [ Abstract ]
 53. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / อุไรวรรณ จำปา [ Abstract ]
 54. ความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนครต่อแบบสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) / อดิศักดิ์ ผานะวงศ์ [ Abstract ]
 55. ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติของมารดาต่อการควบคุมป้องกันโรคบิด ในเขตตำบลโคกสว่าง กิ่งอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี / อภิรักษ์ ศรชัย [ Abstract ]
 56. ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตกค้างของสารพิษฆ่าแมลงในเลือนของเกษตรกรตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา / ชำนาญ สรวมศิริ [ Abstract ]
 57. ความรู้และการปฏิบัติตัวของหญิงวัยเจริญพันธุ์ต่อการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ในตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปัทมา สิงห์สา [ Abstract ]
 58. ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตนของมารดาในขณะตั้งครรภ์ในเขตอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สมชาย อารีประชาภิรมย์ [ Abstract ]
 59. ความรู้ มัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ส้วมของประชาชนในเขตตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี / เตือนใจ วัฒนาวนากุล [ Abstract ]
 60. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของหญิงวัยเจริญพันธุ์ในการป้องกันโรคคอพอก ในเขตตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ / นันทา แบงการิยา [ Abstract ]
 61. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของ ผสส./อสม. ในเขตอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี / อรทัย ไชยวงษ์ [ Abstract ]
 62. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัวของหญิงวัยเจริญพันธุ์ต่อการฝากครรภ์ การคลอด และการตรวจหลังคลอดในอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช / ชวนพิศ รอดแก้ว [ Abstract ]
 63. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการกรอกรายงานผลงานด้านสุขาภิบาลด้วยแบบรายงาน 08 รบ.3 จังหวัดชัยภูมิ / คำมูล แก้วชัยภูมิ [ Abstract ]
 64. การสำรวจความรู้ ทัศนคติและวิธีการปฏิบัติของคณะกรรมการพิจารณาออกบัตรสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในระดับหมู่บ้านต่อการพิจารณาออกบัตรสงเคราะห์ในหมู่บ้านของอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ / อุสาห์ นุ่มไทยสงค์ [ Abstract ]
 65. ความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออกและการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / เกรียงศักดิ์ กำเนิดกาญจน์ [ Abstract ]
 66. การศึกษาความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องวัณโรคปอด ในอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง / วิสิทธิ์ ปัญจวงศ์ [ Abstract ]
 67. ความรู้ ทัศนคติและการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / กอบกุล สุดสวาสดิ์ [ Abstract ]
 68. การศึกษา ความรู้ ทัศนคติที่มีผลต่อการปฏิบัติตนของหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการบริโภคอาหารในเขตอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / เซ็นต์ แก้วลือ [ Abstract ]
 69. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกของครูประถมศึกษา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก / ธนนันทน์ ฤทธิ์อ่องรักษ์ [ Abstract ]
 70. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการป้องกันไข้สมองอักเสบ เจอี. ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ / ธีรชัย คำสมาน [ Abstract ]
 71. การศึกษาการขะลำในการบริโภคอาหารของหญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอด กรณีศึกษาในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม / ประวัติ ไชยสอน [ Abstract ]
 72. ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนของหญิงมีครรภ์ในเขตอำเภอฟากท่า / พิศิษฐ์ พวงนาค [ Abstract ]
 73. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ต่อการปฏิบัติงานโครงการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิลำไส้โดยการสนับสนุนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (GTZ) ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี / ไพรี งามเถื่อน [ Abstract ]
 74. การศึกษาความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ของกรรมกรก่อสร้างในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี / เยาวพรรณ แซ่ฮ่าน [ Abstract ]
 75. การศึกษาความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็นของประชาชนี่มีต่อการจัดการและการดำเนินงานหอกระจายข่าวสารประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา / รัตน์ วงศ์จุมปู [ Abstract ]
 76. ความรู้ ทัศนคติและการปฎิบัติของแม่บ้านเกี่ยวกับการเลือกซื้อและบริโภคสารปรุงรส ในเขตอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา / วัลรีย์ อิทธิพิบูล [ Abstract ]
 77. ความรู้ ความคิดเห็นและการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจมะเร็งของหญิงวัยเจริญพันธุ์ในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี / สกาววรรณ ชวนไชยสิทธิ์ [ Abstract ]
 78. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้อาหารเหลวทางปาก (Oral rehydration therapy, O.R.T.) รักษาโรคอุจจาระร่วงในเด็ก ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตจังหวัดนครปฐม / สถาพร พัดเกร็ด [ Abstract ]
 79. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของแม่บ้านเกี่ยวกับการบริโภคสารปรุงแต่งอาหาร ในอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท / สมปองน้อย ขาวเหลือง [ Abstract ]
 80. การสำรวจความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของนักเรียนประถมศึกษาในการป้องกันและรักษาโรคขาดสารไอโอดีน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา / รื่นรมย์ โกช่าง [ Abstract ]
 81. ความรู้ความเข้าใจของหญิงมีครรภ์ในการป้องกันภาวะโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง / ชุม ปาละจเร [ Abstract ]
 82. การศึกษาความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการหอกระจายข่าวสารประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง / สิงห์แก้ว เป็งปู่ [ Abstract ]
 83. การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยาของประชาชน ในเขตตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง / อำนวยพร ทิวงศ์ษา [ Abstract ]
 84. การศึกษาความเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนในแม่น้ำป่าสักช่วงอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี / ปรีชา พึ่งเจริญ [ Abstract ]
 85. ความต้องการการเกื้อกูลทางสังคมของผู้ป่วยโรคประสาทโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา / อำไพ อักษรพรหม [ Abstract ]
 86. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานควบคุมและป้องกันไข้มาลาเรียของอาสาสมัครมาลาเรียประจำหมู่บ้านของอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา / บรรจบ จันทร์เจริญ [ Abstract ]
 87. การศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินงานสร้างส้วมร้อยเปอร์เซ็นต์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดสระบุรี / ไกรมาศ รัตนวิจารณ์ [ Abstract ]
 88. การศึกษาความรู้ ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานในอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม / วิวัฒนา อาจชมภู [ Abstract ]
 89. การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของกรรมการหมู่บ้านในงานสาธารณสุขมูลฐาน เขตอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ / นพพร พรหมเมือง [ Abstract ]