ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2535

 1. ประสิทธิผลของการใช้กลวิธีทางสุขศึกษาต่อการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรู พืชในเกษตรกร ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี / สมภพ พรหมจรรยา [ Abstract ]
 2. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต่อการดื่มสุราในเขตอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี / ลิขิต ศรีธาวิรัตน์ [ Abstract ]
 3. การใช้ยากระตุ้นประสาทของพนักงานขับรถบรรทุกในเขตอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ / นิภาพร ถ้ำแก้ว [ Abstract ]
 4. ความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของนักเรียนมัธยม ศึกษาตอนปลาย ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / อินทนีย์ มุ้งเงิน [ Abstract ]
 5. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกของจำนวนประชากรที่ได้จากทะเบียนราษฏรกับจำนวนประชากรที่ได้จากการสำรวจของหมู่ที่ 1-14 ตำบลสระพระ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา / สัจจา รุ่งอลงกรณ์ [ Abstract ]
 6. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในการใช้แก๊สหุงต้มของครัวเรือนในเขตสุขาภิบาลบ้านตุง ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านตุง จังหวัดอุดรธานี / สมชาย รัตนวงศ์ [ Abstract ]
 7. การศึกษาความเชื่อของสตรีชาวเขาเผ่าลีซอต่อการปฏิบัติตัวของหญิงขณะตั้ง ครรภ์ในเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / วันดี หน่อคำศักดิ์ [ Abstract ]
 8. วิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกลุ่มอายุ 0-1 ปี ให้ครอบคลุม 100 / รังสรรค์ รังสิพล [ Abstract ]
 9. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในเขตตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา / สุชาติ สุรพันธ์พงศ์ [ Abstract ]
 10. กลวิธีดำเนินงานที่มีผลต่อการมีส้วม 100 เปอร์เซนต์ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / ไพยนต์ คำใหญ่ [ Abstract ]
 11. การบำบัดรักษาโรคเหาโดยใช้เมล็ดน้อยหน่าในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาใน เขตตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร / โดย ยุภาพร บุญเฮ้า [ Abstract ]
 12. การศึกษาเปรียบเทียบการบำบัดรักษาโรคเหาโดยใช้เมล็ดน้อยหน่าระหว่างนักเ รียนกลุ่มที่ให้สุขศึกษาพร้อมกับญาติกับกลุ่มที่ให้สุขศึกษาเฉพาะตัวน ักเรียนเอง ในเขตตำบลไร่ใหม่ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / อาภรณ์ มีประมูล [ Abstract ]
 13. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา / บัวสอน พันธุ์งาม [ Abstract ]
 14. แนวทางการแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายเกษตรกร ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี / สมชาย อุ่นศรี [ Abstract ]
 15. การศึกษาปัญหาการทำนาเกลือสินเธาว์ต่อการจัดหาน้ำสะอาดของประชาชน อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร / คำเพียร ปะจันทะศรี [ Abstract ]
 16. การบำบัดรักษาโรคเหาโดยใช้เมล็ดน้อนหน่าร่วมกับการให้สุขศึกษาในเด็กนัก เรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี / บดินทร์ ทัศนคง [ Abstract ]
 17. การบำบัดรักษาโรคเหาโดยใช้เมล็ดน้อยหน่าและการป้องกันการกลับเป็นซ้ำในน ักเรียนชั้นประถมศึกษา เขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยแก่งกะทั่ง ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร / มาลีรัตน์ วัฒนไชย [ Abstract ]
 18. ผลการบำบัดรักษาโรคเหาโดยใช้เมล็ดน้อยหน่าในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตตำบลน้ำคอก และตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง / กัลยา แสนศิริ [ Abstract ]
 19. การศึกษาเปรียบเทียบการบำบัดรักษาโรคเหาโดยใช้น้อยหน่าในเด็กนักเรียนกั บการบำบัดรักษาในเด็กนักเรียนและครอบครัวศึกษาเฉพาะกรณีตำบลเขาวงกต กิ่งอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี / สุพจน์ ชนะสิทธิ์ [ Abstract ]
 20. การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยจากการใช้แก๊สหุงต้มและไฟฟ้า ในครัวเรือนของแม่บ้าน ตำบลวังหลวง กิ่งอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ / สง่า วังคะออม [ Abstract ]
 21. การสำรวจหาระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร ตำบลนิคมฯ ตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลท่าหลวง และตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา / สุเพ็ญศรี นาคสมบูรณ์ [ Abstract ]
 22. ปัญหาและอุปสรรคของอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีต่องานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / ธวัชชัย คำสมบัติ [ Abstract ]
 23. ความคิดเห็นของผู้ประสบภัยพายุไต้ฝุ่นเกย์เขตอำเภอปะทิวและอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรต่อความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข / สาธร พุ่มภักดี [ Abstract ]
 24. การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของแม่บ้านในเรื่องความปลอดภัยจากการใช้แก๊สหุงต้มและไฟฟ้าในครัวเรือน เขตตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา / รัชนี ดีศรีสุข [ Abstract ]
 25. วิธีแก้ปัญหาการไม่มารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้ว กรณีศึกษาสถานีอนามัยตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี / บุญสม อ่ำบุญ [ Abstract ]
 26. ระบาดวิทยาของอุบัติภัยรถจักรยานยนต์ในจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2532-2534 / กิตติมา เปาะเตะ [ Abstract ]
 27. วิธีแก้ปัญหาการไม่มารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้ว กรณีศึกษาสถานีอนามัยบ้านอ้อมโรงหีบ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2534 / เรวดี สมมาก [ Abstract ]
 28. ผลการบำบัดรักษาโรคเหาโดยใช้เมล็ดน้อยหน่าในนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ / จันทร์แรม มีสวัสดิ์ [ Abstract ]
 29. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนต่อการควบคุมป้องกันและการบำบัดรักษาโรคมาลาเรียของผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคมาลาเรียในเขตอำเภอละแม จังหวัดชุมพร / ณรงค์ ผุดเพชรแก้ว [ Abstract ]
 30. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือนของแม่บ้านนอกเขตสุขาภิบาลนาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา / ประยุทธ เอียดเล๊าะ [ Abstract ]
 31. ผลกระทบและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลหลังวาตภัยใต้ฝุ่นเกย์ ในเขตอำเภอปะทิวและอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร / อนุศาสน์ อนุรักษนิยม [ Abstract ]
 32. แนวทางป้องกันและบำบัดโรคเหาโดยใช้สมุนไพรเมล็ดน้อยหน่าในนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา / โกสุม มีทรัพย์ [ Abstract ]
 33. การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการรับวัคซีนในเด็กอายุ 0-1 ปี ระหว่างกลุ่มที่ได้รับสุขศึกษา/ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มที่ไม่ได้รับสุขศึกษา/ประชาสัมพันธ์ ในเขตอำเภอนาเชือ จังหวัดมหาสารคาม / สุคิด มาแสวง [ Abstract ]
 34. การศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย / หนูพลอย นามวงษา [ Abstract ]
 35. พฤติกรรมการเสพยาม้าของพนักงานขับรถบรรทุกสิบล้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช / วิเชียร ไทยเจริญ [ Abstract ]
 36. วิธีการแก้ปัญหาการไม่มารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้ว ในเขตตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร / วรรณภา เสือนาราง [ Abstract ]
 37. การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยจากการใช้ก๊าซหุงต้ม และไฟฟ้าในครัวเรือนของแม่บ้าน เขตสุขาภิบาลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน / สวัสดิ์ สุทธิพงศ์ [ Abstract ]
 38. การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้แก๊สหุงต้มและเครื่องใช้ในครัวเรือนของแม่บ้านในเขตตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี / พิกุล หมื่นจำนงค์ [ Abstract ]
 39. กลวิธีดำเนินงานที่มีผลต่อการมีส้วม 100 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนชนบทกรณีศึกษา : ในเขตอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ / ประจิม ศรีสุวรรณ [ Abstract ]
 40. การบำบัดรักษาโรคเหาโดยใช้น้ำยาจากใบและเมล็ดน้อยหน่าในเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษา ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี / สุณิสา โคมบัว [ Abstract ]
 41. การบำบัดรักษาโรคเหาโดยใช้เมล็ดน้อยหน่า ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / เมตร ชัยวังเย็น [ Abstract ]
 42. การบำบัดรักษาโรคเหาโดยใช้เมล็ดน้อยหน่าและการป้องกันการกลับเป็นซ้ำในนักเรียนระดับประถมศึกษา ตำบลฆะฆัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร / ละออ ดีสมแสง [ Abstract ]
 43. การบำบัดรักษาโรคเหาโดยใช้เมล็ดน้อยหน่าและควบคุมโรคเหาในนักเรียนระดับประถมศึกษา ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านตุง จังหวัดอุดรธานี / ไพรินทร์ บุตรแสนดี [ Abstract ]
 44. การบำบัดรักษาโรคเหาโดยใช้เมล็ดน้อยหน่าบดละเอียดผสมน้ำมันมะพร้าว เปรียบเทียบกับผสมด้วยน้ำมันพืช เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก / ฉัตรชัย มะลิวัลย์ [ Abstract ]
 45. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด / ประเทือง ราษฎร์ศิริ [ Abstract ]
 46. วิธีการแก้ปัญหาการไม่มารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้ว หมู่ที่ 3,4,5 และ 7 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง / สมยศ มากสินธุ์ [ Abstract ]
 47. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลประชากรที่ได้จากการสำรวจข้อมูลประชากรที่ได้จากทะเบียนราษฎร์ ของ ตำบลชะไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง / บุญรวม จิตต์สามารถ [ Abstract ]
 48. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติและการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลคลองตระเกรา กิ่งอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา / อุกฤษฐ์ มโนภครัตน์ [ Abstract ]
 49. การเปรียบเทียบผลการบำบัดรักษาโรคเหาระหว่างใบและเมล็ดน้อยหน่าในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ / มาลี ดีโท่น [ Abstract ]
 50. การศึกษาระบาดวิทยาของอุบัติภัยรถจักรยานยนต์ในจังหวัดยะลา พ.ศ. 2532-2534 / ปิยพล อุเซ็งแม [ Abstract ]
 51. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ในเขตตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี / อนุสรณ์ ศิริโชติ [ Abstract ]
 52. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของจำนวนประชากรที่ได้จากการสำรวจกับทะเบียนราษฎร์ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัย ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี / สุภา ชัยประเศียร [ Abstract ]
 53. การบำบัดรักษาโรคเหาโดยใช้เนื้อในเมล็ดน้อยหน่าบดละเอียดผสมน้ำมะพร้าวหรือน้ำมันพืช และยาสระผมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ชูชีพ ปั้นตระกูล [ Abstract ]
 54. การบำบัดรักษาเหาโดยใช้เมล็ดน้อยหน่าร่วมกับการให้สุขศึกษาในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม / สมเกียรติ เลียวสุธามาศ [ Abstract ]
 55. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลประชากรที่ได้จากการสำรวจ กับข้อมูลประชากรที่ได้จากทะเบียนราษฎร / สุภาพ สกุลมีศักดิ์ [ Abstract ]
 56. ปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช / อมร วัฒนธีรางกูร [ Abstract ]
 57. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของจำนวนประชากรที่ได้จากการสำรวจกับจำนวนประชากรที่ได้จากทะเบียนราษฎร ของตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ไพโรจน์ โพธิ์สุวรรณ [ Abstract ]
 58. การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ประชาชนที่มีและไม่มีหอกระจายข่าวสารประจำหมู่บ้าน จังหวัดลพบุรี / วิชา รื่นอุดมล [ Abstract ]
 59. ปัจจัยที่มีผลต่อการมารับบริการสร้างภูมิคุ้มกันโรคบาดทะยักของหญิงวัยเจริญพันธุ์ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / อดุล สุวรรณกาญจน์ [ Abstract ]
 60. วิธีการแก้ปัญหาการไม่มารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้วของตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี / บัญญัติ เลิศอาวาส [ Abstract ]
 61. การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ของตำรวจภูธร ในจังหวัดตรัง / สุมาลี ธิติภัทรา [ Abstract ]
 62. ปัญหาและอุปสรรคของ ผสส./อสม.ในการปฏิบัติงานตามโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตอำเภอคลองหาด จังหวัดปราจีนบุรี / รักศักดิ์ อ่อนทรง [ Abstract ]
 63. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของจำนวนประชากรที่ได้จากการสำรวจกับจำนวนประชากรที่ได้จากทะเบียนราษฎรของตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา / เรวัตร ทองเหลือง [ Abstract ]
 64. การบำบัดรักษาโรคเหาโดยใช้เมล็ดน้อยหน่าในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัย ตำบลโคกเพลาะ และสถานีอนามัยตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี / วันเพ็ญ บุญรอด [ Abstract ]
 65. การเปรียบเทียบผลการบำบัดรักษาโรคเหาระหว่างใบและเมล็ดน้อยหน่าในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เนาวรัตน์ ไวยมัย [ Abstract ]
 66. การบำบัดรักษาโรคเหาโดยใช้เมล็ดน้อยหน่าในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร / สุพัฒน์สรณ์ ปิยะรัตน์ [ Abstract ]
 67. การแก้ปัญหาการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกลุ่มอายุ 0-1 ปี ของตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกในครอบคลุม 100% / สุพรรณ มะลิวัลย์ [ Abstract ]
 68. การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของประชาชนต่อการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขต ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา / วารุณี คำงาม [ Abstract ]
 69. การแก้ปัญหาการไม่มารับบริการ ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้ว โดยการอบรมให้ความรู้ก่อนการให้บริการ / ประภาพร บรรยงค์ [ Abstract ]
 70. การแก้ปัญหาการไม่มารับบริการตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูกและการสอนวิธีตรวจมะเร็งเต้านมในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสและอยู่กินกับสามีในเขตหมู่ 3 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี / รัตนาภรณ์ เพชราวุฒิไกร [ Abstract ]
 71. ผลของการอบรมเพื่อการแก้ปัญหาการไม่มารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรีวัยเจริญพันธุ์ ในเขตตำบลสระพระ อำเภอโนนไทย จัหงวัดนครราชสีมา / วัลลภา ไพบูลย์ศรีนครา [ Abstract ]
 72. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานสร้างเสริภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุ 0-1 ปี ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส / แวปา อุเซ็ง [ Abstract ]
 73. การศึกษาระบาดวิทยาของอุบัติภัยจราจร (รถจักรยานยนต์) ในเขตจังหวัดพัทลุง : พ.ศ. 2531-2533 / ศรีอรรถ แก้วทิพย์ [ Abstract ]
 74. การแก้ปัญหาการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกลุ่มอายุ 0-1 ปี ให้ครอบคลุม 100 / สุพจน์ เห็นประจักษ์ [ Abstract ]
 75. ความแตกต่างของจำนวนประชากรจากทะเบียนราษฎรกับการสำรวจและปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างของประชากรในเขตตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ศรชัย ชมถิ่น [ Abstract ]
 76. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของจำนวนประชากรที่ได้จากการสำรวจกับจำนวนประชากรที่ได้จากทะเบียนราษฎรของหมู่ที่ 1-6 และ 12 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช / บุญมา ตั้งเจริญ [ Abstract ]
 77. การบำบัดรักษาโรคเหาโดยใช้เมล็ดน้อยหน่าในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยนาเจริญ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ / อนงค์ สมิงชัย [ Abstract ]
 78. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของตำรวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด / สุพิท วรเชษฐ [ Abstract ]
 79. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของลูกเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร จังหวัดชุมพร / วิโรจน์ บุญส่ง [ Abstract ]
 80. ความแตกต่างของจำนวนประชากรจากทะเบียนราษฎรกับการสำรวจและปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างของประชากรในเขตตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ / ถนอมชัย บุญมาคลี่ [ Abstract ]
 81. แนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้ครอบคลุม 100% ในเด็กแรกเกิด - 1 ปี ของอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี / รังสรรค์ โพธิ์หอม [ Abstract ]
 82. การดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดแนวใหม่ของอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร / โรจน์ศิล ยาสุข [ Abstract ]
 83. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตตำบล อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง / ชุมพล ดวงดีวงศ์ [ Abstract ]
 84. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุ 0-1 ปีของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / พัชรินทร์ โชคชัย [ Abstract ]
 85. แนวทางแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายเกษตรกร ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี / จวนใจ ขมิ้นเขียว [ Abstract ]
 86. ทัศนคติและพฤติกรรมการเสพยาม้าของพนักงานขับรถบรรทุกสายใต้ ถนนเพชรเกษมศึกษาเฉพาะช่วงผ่านจังหวัดเพชรบุรี / สุชาติ โปศิริ [ Abstract ]
 87. แนวทางการแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายเกษตรกร ในเขตตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร / ไสว ฮุ่งหวล [ Abstract ]
 88. การดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาการไม่มารับบริการตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้ว / สมบัติ วงษ์จินดา [ Abstract ]
 89. ทัศนคติของประชาชนด้านบริการรักษาพยาบาลต่อการใช้ไม่ใช้ของสถานีอนามัยตำบลในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง / ยงยุทธ เพิ่มพูล [ Abstract ]