ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2536

 1. ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรสาคร / สุรศักดิ์ จันทร์ทองสุข [ Abstract ]
 2. การดำเนินงานอนามัยโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนครูอนามัยและนักเรียน กรณีศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก / เชษฐ์ เพชรนิล [ Abstract ]
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตจังหวัดอุทัยธานี / นพดล ขยันการนาวี [ Abstract ]
 4. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร / วัชรินทร์ ภู่เจริญ [ Abstract ]
 5. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีเกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 / สายทอง ฤทธิ์เจริญ [ Abstract ]
 6. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของมารดาที่มีบุตรอยู่ในภาวะทุพโภชนาการของอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี / สำราญ พงษ์รอด [ Abstract ]
 7. การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคเอดส์ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท / สุทัศน์ วัตถุสินธุ์ [ Abstract ]
 8. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเป็นการป้องกันโรคเอดส์ของอาสาสมัครสาธารณสุขในตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร / มนตรี คลังสิน [ Abstract ]
 9. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จังหวัดเพชรบุรี / ทศพล เล้าโลมวงศ์ [ Abstract ]
 10. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้นำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท / สมพงษ์ หนูประเสริฐ [ Abstract ]
 11. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทันตสุขภาพของมารดาต่อสถานภาพโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง / อุทัย ทีเจริญ [ Abstract ]
 12. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสิงหพาหุ ประสานมิตรอุปถัมถ์" อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี / มงคล เชษฐศาสน์" [ Abstract ]
 13. ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดสตูล / โรสนา กอมะ [ Abstract ]
 14. ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดยะลา / อุมาราญ มะแซ [ Abstract ]
 15. ปัญหาการดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี / สุเมธ รอดอินทร์ [ Abstract ]
 16. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียนของครูในอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง / สมฤทธิ์ เอ้งฉ้วน [ Abstract ]
 17. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัยที่มีต่อการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในเขตจังหวัดชลบุรี / วิจิตรา ดวงศรี [ Abstract ]
 18. การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของครูประถมศึกษาต่อการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในเขตอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ประนอม เสนาธรรม [ Abstract ]
 19. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับตำบลต่อศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในเขตจังหวัดลำพูน / คมคาย อินเทศน์ [ Abstract ]
 20. ศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนของประชาชนทางด้านสุขภาพที่คาดว่าจะมีผลมาจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด / ทัตดา สมดี [ Abstract ]
 21. ปัญหาการดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี ของอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง / สมนึก บำรุงญาติ [ Abstract ]
 22. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ แม่น้ำปราจีนบุรีช่วงกิโลเมตรที่ 1-25 จากปากแม่น้ำ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / สุนทร เมฆขยาย [ Abstract ]
 23. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ของชาวเขาเผ่าเย้า ในเขตอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน / ชำนาญ เลี้ยงเพ็ชร [ Abstract ]
 24. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลและโรงพยาบาลชุมชนต่องานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในจังหวัดนครปฐม / ทวี ใจตรง [ Abstract ]
 25. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมารับบริการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้ว (อายุ 15-44 ปี) ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี / อภิสิทธิ์ ทองสุก [ Abstract ]
 26. การแก้ปัญหาการไม่มารับบริการตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูกและการสอนวิธีตรวจหามะเร็งเต้านมในสตรีมที่สมรสและอยู่กินกับสามีในเขตหมู่ 1 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี / บุปผาพันธุ์ เชื้อวงศ์ [ Abstract ]
 27. ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์และการรับรู้ข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ของพ่อบ้านในเขตตำบลตาหลัง ในอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดปราจีนบุรี / สมบัติ ศิลา [ Abstract ]
 28. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก / สมพร แข่งเพ็ญแข [ Abstract ]
 29. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนของผู้ประกันตนต่อการได้รับความคุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พุทธศักราช 2533 ที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลสระบุรี / จาฤก จันทร์ศิริ [ Abstract ]
 30. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับกับการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับของกิ่งอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มนัส ใจมา [ Abstract ]
 31. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ขับรถบรรทุกสิบล้อ เขตอำเภอเมือง จังหวัดระนอง / ภานุวงศ์ ทางทอง [ Abstract ]
 32. การศึกษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กนักเรียนประถมศึกษา อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี / สำเภา หว่านล้อม [ Abstract ]
 33. การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มีอายุ 0-5 ปี ในเขตตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา / เพ็ญศรี อาวุธเพ็ชร [ Abstract ]
 34. เปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลระหว่างผู้เข้า รับการอบรมกับไม่ได้รับการอบรมต่อการดำเนินศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในจังหวัดสระบุรี / ไพศาล อินทร์ผาย [ Abstract ]
 35. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรบางประการกับความรู้และพฤติกรรมอนา มัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงของแม่บ้าน ในเขตอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ / เหรี่ยน เขียนโพธิ์ [ Abstract ]
 36. ปัญหาในการปฏิบัติงานสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล (หัวหน้าสถานีอนามัย) ในจังหวัดราชบุรี / หยุด ทองงาม [ Abstract ]
 37. ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการด ดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จังหวัดแพร่ / นัฐพล ทองไหล [ Abstract ]
 38. อิทธิพลสื่อมวลชนต่อความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานอยู่กินกับสามีในเขตตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี / ประสาร เกิดสุข [ Abstract ]
 39. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของเจ้า หน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยในจังหวัดลำพูน / ชุมพล ปินตาอุ่น [ Abstract ]
 40. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ของแม่บ้านในตำบลไทรย้อย อำเภอมะปราง จังหวัดพิษณุโลก / สิน สัจจริยตานันท์ [ Abstract ]
 41. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลที่มีต่อศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในจังหวัดตราด / วัลลพ รัตนมารค [ Abstract ]
 42. ความรู้และการปฏิบัติในการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยในจังหวัดตาก / เสาแก้ว เหลามา [ Abstract ]
 43. การศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการดำเนินงานศู นย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ / สำเภา กำจรฤทธิ์ [ Abstract ]
 44. ความสัมพันธ์ของปัจจัยบางประการต่อการเก็บเสมหะส่งตรวจเพื่อค้นหาผู้ป่ว ยวัณโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับในจังหวัดลำพูน / สราวุธ อภิวงค์งาม [ Abstract ]
 45. บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินงานตามกระบวนการความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขตอำเภอบัว จังหวัดน่าน / จำนงค์ สมพรมปัน [ Abstract ]
 46. การบำบัดรักษาและการป้องกันโรคเหาโดยผู้ปกครองในนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดย มานะ วสุนาถ [ Abstract ]
 47. การเปรียบเทียบความรู้ทัศนคติ ผู้มารับบริการและไม่มารับบริการในการเว้นช่วงระยะการมีบุตร ของสตรีไทยมุสลิม อำเภอนังสตา จังหวัดยะลา / แพรวพรรณ บุษยมาลย์ [ Abstract ]
 48. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของบุคลากร สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดชุมพร / จุลภัณฑ์ เพ็ชร์เกาะ [ Abstract ]
 49. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่มีต่อศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณ สุขในเขตจังหวัดชุมพร / สมจิตร สัตบงกฏ [ Abstract ]
 50. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานติดตามดูแลหลังคลอดของเจ้าหน้าที่สาธารณ สุขจังหวัดลำปาง / นวลจันทร์ สิงห์เชื้อ [ Abstract ]
 51. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้นำชุมชนในเขตอำเภออินทร์บุรีสิงห์บุรี / สุรชัย อ้วนพี [ Abstract ]
 52. ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดกรมสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา / พิเชษฐ ไตรติลานันท์ [ Abstract ]
 53. การศึกษาเปรียบเทียบความรู้เรื่องโรค ความเชื่อด้านสุขภาพ บริโภคนิสัยของผู้ป่วยโรคใบไม้ตับ และผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ในเขตอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน / เนรมิตร เหมืองคำ [ Abstract ]
 54. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อบทบาทในการป้องกันอุบัติภัยจราจรเขตจังหวัดเพชรบุรี / หาญพล เนียมรอด [ Abstract ]
 55. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี / เพ็ญศรี จ่าแก้ว [ Abstract ]
 56. ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและความพร้อมทางการแพทย์ในการช่วย เหลือรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้น ก่อนส่งต่อโรงพยาบาลของสถานีอนามัยในจังหวัดลำพูน / ศรีวิลัย ริยะป่า [ Abstract ]
 57. ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติในการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ไปใช้สำหรับการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / สุรเชษฐ ญาณะโค [ Abstract ]
 58. ทัศนคติของบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบลและอำเภอต่อการบริหารงานบุคคลของบุ คลากรสาธารณสุขระดับอำเภอและจังหวัดในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน / โสรัจจ์ ปวงคำคง [ Abstract ]
 59. การศึกษาระบาดวิทยาของอุบัติภัยจราจรที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2533-2535 / ไพรัช พันธ์อุดม [ Abstract ]
 60. ประสิทธิผลของการฝึกอบรมเรื่องโรคเอดส์ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปูด จังหวัดพังงา / วรรณยศ แซ่ทอง [ Abstract ]
 61. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับบทบาทการวางแผนพัฒนาชนบทระดับตำบลของหัวห น้าสถานีอนามัยในจังหวัดเชียงใหม่ / เจริญ ฟองศรี [ Abstract ]
 62. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามดูแลหลังคลอดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในจังหวัดพังงา / ลัดดาวรรณ์ อังควานิช [ Abstract ]
 63. ทัศนคติและการสูบบุหรี่ของตำรวจตระเวนชายแดนค่ายท่านมุก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / จรัญ เพชรชาต [ Abstract ]
 64. ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใ นจังหวัดพะเยา / เบญจวรรณ ไชยา [ Abstract ]
 65. ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ที่มีต่อครูที่สูบบุหรี่และบุคลากรสาธารณสุขที่สูบบุหรี่ / บุญศักดิ์ รมยพร [ Abstract ]
 66. การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขต่อศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.) ในอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง / ทินพงศ์ คชาภรณ์วงศกร [ Abstract ]
 67. บทบาทของผู้นำศาสนาอิสลามต่อการมีและใช้ส้วมราดน้ำของประชาชน กิ่งอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ / สันติ จิตต์ชะนะ [ Abstract ]
 68. การศึกษาระบาดวิทยาของอุบัติภัยจราจรที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ในเขตอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง / ดำรงค์ แจ้งไข [ Abstract ]
 69. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับตำบลต่อศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในจังหวัดเชียงใหม่ / ไพลิน ชัยมงคล [ Abstract ]
 70. ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของชายวัย ทำงานในเขตตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี / ประพันธ์ ชิ้นปีนเกลียว [ Abstract ]
 71. การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของประชาชนที่มีต่อศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง / เกศียร คงช่วย [ Abstract ]
 72. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนของหญิงมีครรภ์ในอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง / นิด ไชยศรี [ Abstract ]
 73. การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้ประกันตนต่อการได้รับความคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในเขตอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี / ประวิทย์ พลายละหาร [ Abstract ]
 74. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการบำบัดและป้องกันโรคเหาในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี / มะยม สุพรรณ [ Abstract ]
 75. การประเมินผลด้านพฤติกรรมและอัตราการเป็นโรคซ้ำจากผู้ป่วยที่ผ่านการตรว จรักษาจากโครงการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ปรีชา คำโพธา [ Abstract ]
 76. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสถานีอนามัยและไปรับบริการที่อื่น ศึกษาในตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / นิพนธ์ สุดพวง [ Abstract ]
 77. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอต่อการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคอุจจาระร่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา / ลือชัย วิมลเจริญ [ Abstract ]
 78. การศึกษาความรู้เจตคติและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลเกี่ยวกับงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา / สมเจตน์ สถิตสมิทธ์ [ Abstract ]
 79. การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับระหว่างกลุ่มประชาชนที่ตรวจพบไข่กับกลุ่มที่ไม่พบไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระกรณีศึกษาบ้านน้ำเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน / มานิต ธนะวงศ์ [ Abstract ]
 80. ประสิทธิผลของรูปแบบการบำบัดเหาโดยมารดาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร / เหมือนหมั้น สิทธิศักดิ์ [ Abstract ]
 81. บทบาทของสาธารณสุขตำบลในการวางแผนพัฒนาชนบทด้านสาธารณสุขระดับตำบลของจั งหวัดสุพรรณบุรี / อำภา จักษุรุ่งฤทธิ์ระวี [ Abstract ]
 82. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันและรักษาไข้มาลาเรียของผู้น้ำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย ระดับประถมศึกษาอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี / สรรประเสริฐ สงวนให้ [ Abstract ]
 83. ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชนในเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / บุญธรรม บุญหมื่น [ Abstract ]
 84. การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของคนงานเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการทำงานในโรงงาน ผลิตใยมะพร้าว ในเขตตำบลกำเนิดนพคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / มนตรี ตั้งประดิษฐพร [ Abstract ]
 85. การศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน ในการป้องกันโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี / บุญนำ ชุติมาแสงตระกูล [ Abstract ]
 86. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนของผู้ประกันตนต่อการได้รับความคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในจังหวัดนครปฐม / อรรถสิทธิ์ จีนคล้ำ [ Abstract ]
 87. การตรวจอุจจาระหาพยาธิเพื่อศึกษาถึงผลกระทบต่อโภชนาการในเด็กอายุ 1-4 ปี ในเขตตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี / ขวัญเมือง กล่อมเมฆ [ Abstract ]
 88. เจตคติของนักเรียนชายมัธยมปลายต่อการสูบบุหรี่โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี / สุริยา ต่ายแสง [ Abstract ]
 89. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของแม่บ้านในเขตตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง / ชำนาญ ปรารถนาผล [ Abstract ]