ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2537

 1. ปัจจัยที่มีผลให้เกิดโรคขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิด - 5 ปี ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร / ทรนง ศรีมันตะ [ Abstract ]
 2. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขต ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก / ยุวดี ดาทิพย์ [ Abstract ]
 3. บทบาทเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐา นชุมชน (ศสมช.) ของจังหวัดกำแพงเพชร / สัมภาษณ์ พลับเกลี้ยง [ Abstract ]
 4. ประสิทธิผลของการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในการควบคุมวัณโรคในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร / วิชาญ ไชยแขวง [ Abstract ]
 5. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ / สมศักดิ์ มาศจร [ Abstract ]
 6. การศึกษาระบาดวิทยาของอุบัติภัยรถจักรยานยนต์ในจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2535-2536 / ละม่อม แก้วมณี [ Abstract ]
 7. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของแม่บ้านเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารในตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง / ประยงค์ ขวัญสิริดำรง [ Abstract ]
 8. การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติระหว่างครูที่ผ่านการอบรมกับครูที่ไม่ผ่านการอบรมในโครง การทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / อำพรรณ ทิพย์ทา [ Abstract ]
 9. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีซึ่งเป็นโรคขาดสารอาหารในเขตอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร / พรนิภา สิริรัตนาวรรณ [ Abstract ]
 10. การดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) กรณีศึกษาอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ / ชาว สุภาจินดานนท์ [ Abstract ]
 11. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีอนามัยบ้านหนองยาง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช / อภิชัย ศรีไสยเพชร [ Abstract ]
 12. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนโรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เสถียร นนทปัญญา [ Abstract ]
 13. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของมารดาไทยมุสลิมเกี่ยวกับการโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา / กัลญา ศิริธรรม [ Abstract ]
 14. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง / วิโรจน์ อังศุวิริยะ [ Abstract ]
 15. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ในอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา / หทัยกาญจน์ แทนสกุล [ Abstract ]
 16. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของมารดาที่มีบุตรอายุ 0-5 ปี ซึ่งเป็นโรคขาดสารอาหารในการป้องกันโรคอุจจาระร่วง เขตอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา / อัมภรณ์ อัฐิ [ Abstract ]
 17. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการโภชนาการของมารดาที่มีบุตรอายุ 0-5 ปี มีภาวะทุพโภชนาการ ในเขตอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา / พรจันทร์ ศรีฟ้า [ Abstract ]
 18. ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุข ในจังหวัดพะเยา / ภานุมาศ พรหมเผ่า [ Abstract ]
 19. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในเขต ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันข์ / เจริญ สินธุวงษ์ [ Abstract ]
 20. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้หมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส / สมปอง มั่งคง [ Abstract ]
 21. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท / สมพรต เกิดอ้น [ Abstract ]
 22. เปรียบเทียบ ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับวิธีคุมกำเนิดชนิดห่วงอนามัยระหว่างสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วกับสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ยังไม่ได้แต่งงาน ในเขตอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี / สุพัตรา แก้วทรัพยา [ Abstract ]
 23. ปัญหาและอุปสรรคของผู้นำศาสนาอิสลามต่อการสนับสนุนให้ประชาชนมีและใช้ส้ วมทุกหลังคาเรือน อำเภอรือเสาะ จังหวัดนครธิวาส / อาหะมะ หะยีบือราเฮง [ Abstract ]
 24. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบบริการของโรงพย าบาลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / วิชิต วรกาญจน์ [ Abstract ]
 25. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำเดือนของเจ้าห น้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในเขตจังหวัดอ่างทอง / สมหมาย ปานหงษ์ [ Abstract ]
 26. ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและใช้อาหารเสริมสำเร็จรูปในเขตอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด / อรุณศิลป์ เนินสถาน [ Abstract ]
 27. การแก้ปัญหาการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มอายุ 0-1 ปี ให้ครอบคลุม 100 / มาลัย กลายสุวรรณ [ Abstract ]
 28. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่ออาหารบางประเภทของนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ผาสุข ญาณสมบัติ [ Abstract ]
 29. การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีน้ำหนักปกติ และต่ำกว่าเเกณฑ์มาตรฐานในโรงเรียนประถมศึกษา ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี / จารุวรรณ อึ้งเวชวานิช [ Abstract ]
 30. การศึกษาความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อภาวะโภชนาของนักเรียนประถมศึกษา ในเขตอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / อนุชา สุขสาคร [ Abstract ]
 31. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้ชายอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นเกาะ เขตกึ่งอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ / ไพโรจน์ ชูรักษ์ [ Abstract ]
 32. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ตำบลโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา / วีรดา เจ๊ะปูเต๊ะ [ Abstract ]
 33. การศึกษาผลกระทบต่อประชนชนผู้ประสบอุบัติภัยแก๊สระเบิดจังหวัดพังงา / ทัศนีย์ เตชะพันธ์ [ Abstract ]
 34. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนของหญิงมีครรภ์ต่อการดูแลทันตสุขภาพในจังหวัดสตูล / อรวรรณ บุญเรือง [ Abstract ]
 35. การศึกษาความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตนท่าที่เกี่ยวกับโรคเอดส์ของครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ / สินทาน อาภรณ์พงษ์ [ Abstract ]
 36. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลา ย โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก / ลัดดา มณีท่าโพธิ์ [ Abstract ]
 37. ปัญหาและอุปสรรคในการเยี่ยมติดตามหลังคลอดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจัง หวัดอุตรดิตถ์ / สุชาดา อ่อนละออ [ Abstract ]
 38. ความรู้เรื่องบุหรี่ของหญิงมีครรภ์และพฤติกรรมที่มีต่อสามีสูบบุหรี่ในเขตอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี / อรชร พวงมาลา [ Abstract ]
 39. ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมของครูสังกัดกรมสามัญศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ / ภิรมย์ แก้วนพรัตน์. -- [ Abstract ]
 40. ความเชื่อในการงดอาาหารแสลงของหญิงมีครรภ์และหญิงระยะให้นมบุตรในอำเภอต าลสุม จังหวัดอุบลราชธานี / สมพร สุบูรณ์. -- [ Abstract ]
 41. ศึกษาคุณภาพน้ำของบ่อน้ำตื้นด้วยวิธีทางชีวภาพในเขตรับผิดชอบของสถานีอน ามัยตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา / ทรงศักดิ์ นพเกตุ [ Abstract ]
 42. การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของหญิงมีครรภ์ต่อการดูแลทันตสุขภาพ ในจังหวัดสมุทรปราการ / อรวรรณ ซึ้งประสิทธิ์. -- [ Abstract ]
 43. ปัจจัยการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จังหวัดชัยนาท ดำเนินงานปี 2535 / ประยุกต์ ธะนะศรี [ Abstract ]
 44. การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเขตตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / รัญจวน เหมโลหะ. -- [ Abstract ]
 45. บทบาทของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุในเขตตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี / ปิยฉัตร แพงไตร [ Abstract ]
 46. ปัจจัยและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในจังหวัดสระแก้ว / พนิต พินิจ [ Abstract ]
 47. พฤติกรรมของมารดาในการเลี้ยงดูบุตรอายุระหว่าง 1-4 ปี ที่มีผลต่อภาวะทุพโภชนาการ ในเขตตำบลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว / เหรียญชัย ปังดำรงค์. -- [ Abstract ]
 48. พฤติกรรมของมารดาในการให้อาหารบุตรแรกเกิด-5 ปี ซึ่งขาดสารอาหารระดับ 2 ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย / เฉลิม โยธามาศ [ Abstract ]
 49. ความรู้และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของพลทหารกอ งประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในจังหวัดลพบุรี / ภูษิต อาลัยสุข [ Abstract ]
 50. บทบาทในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยในจังหวัด นครศรีธรรมราช / ปรีชา ชะบาพฤกษ์ [ Abstract ]
 51. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 13-20 ปี ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / สุรีย์ อินทเนตร. -- [ Abstract ]
 52. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในการดำเนินการโครงการบัตรสุขภาพในจังหวัดอ่างทอง / ชัยณรงค์ อิ่มใจ [ Abstract ]
 53. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน จังหวัดอุดรธานี / สังวรณ์ คำศรี [ Abstract ]
 54. การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มสตรี ซึ่งปฏิบัติงานตามห้องอาหารที่เป็นสถานเริงรมย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพังงา / สุรพล เด่นมาลัย [ Abstract ]
 55. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของข้าราชการตำรวจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ / วัฐวดี ปั้นศิริ [ Abstract ]
 56. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิปากขอของประชาชนในเขตอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง / วิจิตร ภัทรพรไพโรจน์ [ Abstract ]
 57. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการมีเพศสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์ของลูกเรือประมงในเขตอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา / นิรมล เจริญรัตน์ [ Abstract ]
 58. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / ล้วน พุ่มเจริญ [ Abstract ]
 59. ปัจจัยด้านครูอนามัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรีย นประถมศึกษา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / วัฒนา อ้วนไตร [ Abstract ]
 60. ปัจจัยของผู้เลี้ยงเด็กที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ปี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา / สมชาย ปล้องพุดซา [ Abstract ]
 61. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จิตรกร งามเมือง [ Abstract ]
 62. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลใน 4 จังหวัดภาคเหนือ / เสาวณีย์ โค้วตระกูล [ Abstract ]
 63. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอตึก จังหวัดบุรีรัมย์ / น้อย ทองแช่ม [ Abstract ]
 64. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของผู้นำหมู่บ้าน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / วาสนา ใจหลัก [ Abstract ]
 65. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดพังงา / สมสวย กอบการ [ Abstract ]
 66. ความรู้ ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ / ตะวัน สำราญใจ [ Abstract ]
 67. การปฏิบัติตนของมารดากลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในการเล้ยงดูบุตรซึ่งมีผลทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี อำเภอขุมยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ดำรงค์ นันยบุตร [ Abstract ]
 68. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนของแม่บ้านที่เคยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ในเขตอำเภบ้านตาก จังหวัดตาก / ประสิทธิ์ ถาวรอ้าย [ Abstract ]
 69. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของมารดาเกี่ยวกับการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 0-5 ปีของอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม / วิศิษฎ์ แสงมณี [ Abstract ]
 70. การรับรู้เกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงมีครรภ์ในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี / เลอศักดิ์ เทิดวัฒน์ [ Abstract ]
 71. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารเวชภัณฑ์ในสถานีอนามัยของจังหวัดมหาสารคาม / สมบัติ คำภูนา [ Abstract ]
 72. ปัญหาและอุปสรรคในการเยี่ยมติดตามหลังคลอดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดเพชรบุรี / สายรุ้ง จำปาเทศ [ Abstract ]
 73. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลที่มีต่อการนิเทศงานสาธารณสุข ในเขตจังหวัดระยอง / รัติยา พืชพิสุทธิ์ [ Abstract ]
 74. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของผู้ขับขี่รถยนต์เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยในเขตตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ / เดือนเพ็ญ ทองสอาด [ Abstract ]
 75. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนพลตำรวจภูธร 5 จังหวัดลำปาง / จำเนียร วรรณารักษ์ [ Abstract ]
 76. การดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) อำเภอทุ่มเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย / เจริญ เทียนบัตร [ Abstract ]
 77. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนด้านทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี / สำเริง ฉิมบุรุษ [ Abstract ]
 78. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของข้าราชการครูชายสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง / บุญตา สีสิน [ Abstract ]
 79. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้หมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตตำบลท่าหลวง อำเภอพิจิตร จังหวัดพิจิตร / พูลศรี ชะนะเกิด [ Abstract ]
 80. การดำเนินานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีศึกษาในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง / พิกุล รัตนเกตุ [ Abstract ]
 81. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคเอดส์ของชายวัยทำงานที่มารับบริการยังสถานพยาบาลของรัฐในเขตอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี / สุเทพ เอกสุวรรณ [ Abstract ]
 82. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของแม่บ้านเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารในเขตอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช / สมภาส ทองหอม [ Abstract ]