ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2538

 1. ความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับสารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชลบุรีสุขบท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / ศรัณยา พูลทวีสุข [ Abstract ]
 2. ความคิดเห็นต่องานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี / สนธยา เอี๊ยบกงไชย [ Abstract ]
 3. ความรู้ทัศนคติต่อการคุมกำเนิดแบบถาวรของคู่สมรส อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ / โดย มลฑา อาจนะ [ Abstract ]
 4. ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพังงา / สุเทพ รักเมือง [ Abstract ]
 5. ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคปอดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / โกวิท เกษรศรี [ Abstract ]
 6. การศึกษาความรู้ในการปฏิบัติงานวางแผนพัฒนาชนบทระดับตำบลของสาธารณสุขตำบล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช / ศุภโชค แก้วงาม [ Abstract ]
 7. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลที่มีต่อหัวหน้าสถานีอนามัยในเขตจังหวัดพังงา / ชุมสาย รักชีพ [ Abstract ]
 8. การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช / คำรณ อุบลกาญจน์ [ Abstract ]
 9. การศึกษาคุณภาพน้ำทางแบคทีเรียในบ่อน้ำตื้นในเขตตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร / มาโนช มือสันทัด [ Abstract ]
 10. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลและอาสาสมัค รสาธารณสุขต่อศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.) ในอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส / อูมา ตาซา [ Abstract ]
 11. การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา / ประภาส ขำมาก [ Abstract ]
 12. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ในงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเขตอำเภอแถบลุ่มน้ำไปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช / วีรชาติ ผอมจีน [ Abstract ]
 13. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้นำชุมชนเกี่ยวกับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในเขตอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา / ตันติกร เพ็ญสดใส [ Abstract ]
 14. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนละลายในแม่น้ำปากพนัง ช่วงอำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ และชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช / ธีรศักดิ์ แพรกปาน [ Abstract ]
 15. การศึกษาความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครปฐมต่อการประกันสังคมตาม พ.ร.บ. กระกันสังคม พ.ศ. 2533 / บุญชอบ นาคทรัพย์ [ Abstract ]
 16. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานทันตสุขภาพของครูอนามัยและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / รสริน บำรุงพงศ์ [ Abstract ]
 17. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุระดับตำบล ในจังหวัดอุดรธานี / สมหมาย วงษ์ชำนาญ [ Abstract ]
 18. ความรู้ เจตคติและการปฏิบัติของมารดาเกี่ยวกับการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย / สงัด ปงเมฆ [ Abstract ]
 19. การศึกษาความรู้ ความเข้าใจของมารดาในการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี / มาลี จันทรศรี [ Abstract ]
 20. ปัญหาและอุปสรรคการบริหารเวชภัณฑ์ของสถานีอนามัยในจังหวัดสมุทรสงคราม / ชาญ สังข์ทอง [ Abstract ]
 21. ปัญหาและอุปสรรคของผู้ดำเนินงานหอกระจายข่าวสารประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี / สุรพล คชวงษ์ [ Abstract ]
 22. ความรู้ ทัศนคติการปฎิบัติตนป้องกันโรคไข้มาลาเรียของประชาชนในเขตอำเภอปากชม จังหวัดเลย / สุพรรณ สายหลักคำ [ Abstract ]
 23. ปัญหาและความต้องการด้านการบริหารจัดการของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฎิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น / คำพอง ไชยชิน [ Abstract ]
 24. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขเกี่ยวกับงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.) ของอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี / วิสุทธิ์ บุศย์ประจง [ Abstract ]
 25. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของมารดาในการให้อาหารบุตรในเขตอำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก / สุบิน บุรีเทพ [ Abstract ]
 26. ปัญหาในการดำเนินงานทางโภชนาการเฉพาะเรื่องโรคขาดสารโปรตีนและพลังงานในระดับชุมชนในกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและในกลุ่มอาสาสมัครกรณีศึกษาในอำเภอวัง สามหมอ จังหวัดอุดรธานี / ไพบูลย์ รัตนศิลป์ [ Abstract ]
 27. พฤติกรรมในการบริโภคผักสดให้ความปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2537 / กัลยาณี คุณนะลา [ Abstract ]
 28. ความรู้ ทัศนคติต่อการคุมกำเนิดแบบถาวรของคู่สมรส อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ / โดย มณฑา อาจนะ [ Abstract ]
 29. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชายวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี / ภูษิต พรมสุข [ Abstract ]
 30. การศึกษา ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของแม่บ้านเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ในเขตอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / ไชยันต์ เจี้ยมดี [ Abstract ]
 31. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของครูในโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสมุทรสงคราม / สมบัติ เจริญรัตน์ [ Abstract ]
 32. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน/ สมชัย เมืองแก้ว [ Abstract ]
 33. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.) ของอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร / พิศเพลิน วิเชียรสรรค์ [ Abstract ]
 34. ความรู้ทัศนคติและการปฎิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาเทคนิคระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง / สุธารัตน์ ยิ่งเภตรา [ Abstract ]
 35. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงของมารดาที่มีอายุต่ำกว่า5 ปี ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงในเขตตำบลสามเงาอำเภอสามเงา จังหวัดตาก / ผ่องศรี ระมั่ง [ Abstract ]
 36. ความรู้และความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก จากการใช้พระราชบัณญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 / มานพ แช่มสนิท [ Abstract ]
 37. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการดำเนินงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก / มานิจ ทองวัฒน์ [ Abstract ]
 38. ปัญหาและอุปสรรคในการมารับยาของผู้ป่วยโรคเรื้อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ประกิจ เทียมใจ [ Abstract ]
 39. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เกี่ยวกับทันตสุขภาพ ในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง / อรุณี สังขพาณิช [ Abstract ]
 40. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับน้ำหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดชลบุรี / ปราณี ประสาททอง [ Abstract ]
 41. ปัจจัยและอุปสรรคในการดำเนินงานควบคุมโรคพยาธิปากขอของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในอำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา / อุรา มาลี [ Abstract ]
 42. การศึกษา ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของคนงานเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุในโรงเรียนผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง / ดนับ ธีรจิตตธรรม [ Abstract ]
 43. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / พีระ พันธุ์งาม [ Abstract ]
 44. ความรู้ ทัศนคติและการปฎิบัติของแม่บ้านเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารในตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา / กัลยา สุวรรณกิจ [ Abstract ]
 45. การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการทำแท้งของตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / ศิริพร ยิ่งยง [ Abstract ]
 46. ปัญหาและอุปสรรคในการมารับการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยวัณโรคในจังหวัดสงขลา / วรรณิกา ไหมสุข [ Abstract ]
 47. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ขับรถสามล้อเครื่องรับจ้าง เขตอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว / ศรีวรัตน์ พชรธนสาร [ Abstract ]
 48. พฤติกรรมอนามัยในการใช้ถุงยางอนามัยของชายที่มารับการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลบางรัก กองกามโรค กรุงเทพมหานคร / ชูศักดิ์ สุคนธมาน [ Abstract ]
 49. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษบางประเภทแอมเฟตามีน (ยาม้า) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี / พรรณิภา นวกุล [ Abstract ]
 50. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้สัมผัสโรคจากผู้ป่วยวัณโรคปอด ณ ศูนย์วัณโรคเขต 11 นครศรีธรรมราช / เกรียงศักดิ์ ติสิงห์ [ Abstract ]
 51. การศึกษาทัศนคติการลาศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลและอำเภอ จังหวัดสระแก้ว / บุญเลิศ สิงห์กลม [ Abstract ]
 52. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักของนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ทวีสุข ทีปะปาล [ Abstract ]
 53. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีอนามัย ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี / โกสินทร์ อินทวิเศษ [ Abstract ]
 54. ความรู้ ทัศนคติและการปกิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมในเขตอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี / วิรัชร์ ทองพูล [ Abstract ]
 55. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคคอพอกจากการขาดสารไอโอดีนของประชาชนตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง / สมเกียรติ เสบสบาย [ Abstract ]
 56. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของแม่บ้านเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ในเขตตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี / ชนบท บัวหลวง [ Abstract ]
 57. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานควบคุมโรคพยาธิปากขอของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดนครศรีธรรมราช / สุวรรณน้อย เดิมคลัง [ Abstract ]
 58. ความรู้ความพึงพอใจและปัญหาอุปสรรคของครูในการปฎิบัติงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา / สิริลักษณ์ เกิดลาภ [ Abstract ]
 59. การศึกษาปัจจัยที่ขัดขวางความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด / สร้อยทิพย์ ใจเที่ยง [ Abstract ]
 60. ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในจังหวัดสิงห์บุรี / คำนวณ จันทอุปลี [ Abstract ]
 61. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการบัตรประกันสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดสมุทรสาคร / ชุมพล พละเนียม [ Abstract ]
 62. การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด / สมลักษณ์ สุนทร [ Abstract ]
 63. การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของเกษตรกรบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืช อำเภอลับแล กับอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ / โกวิท เทศเกตุ [ Abstract ]
 64. การประเมินประสิทธิภาพการตรวจสุขภาพโดยผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดในเขต 3 / ชูชัย ทรงพุฒิ [ Abstract ]
 65. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการใช้ทรายอะเบทและทราบเคลือบแบคทีเรียในการควบคุมลูกน้ำยุงลายในชุมชน / อดิศักดิ์ เทียนฤทธิเดช [ Abstract ]
 66. ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในจังหวัดสมุทรสาคร / ณรงค์รัตน์ ไม้สังข์ [ Abstract ]
 67. ประสิทธิผลของการเรียนการสอนแบบใช้หลักการแก้ไขปัญหา (PHL) เรื่องโรคเอดส์ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี / สมบัติ ผลาผล [ Abstract ]
 68. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของมารดาที่มีบุตรอายุ 0-5 ปี อยู่ในภาวะทุพโภชนาการในเขตอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม / วิจารณ์ อ่อนหวาน [ Abstract ]
 69. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในเขตวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี / ทองเผื่อ เหล็งหวาน [ Abstract ]
 70. การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับของกลุ่มแม่บ้านในเขตตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู / สินสมุทร คำภา [ Abstract ]
 71. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ในแม่บ้านที่สามีมีอาชีพขับรถบรรทุกสิบล้อ เขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา / ณรงค์ นพกวด [ Abstract ]
 72. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ในงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสุพรรณบุรี / พิสิทธิ์ เล้าสุทธิพงศ์ [ Abstract ]
 73. ความรู้ และความคิดเห็นในการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดอ่างทอง / ไพรัช วงษ์เขียว [ Abstract ]
 74. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนของครูประถมศึกษา อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร / สุดา ปราชญ์นคร [ Abstract ]
 75. ความพึงพอใจของสตรีมีครรภ์ต่อบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี / วิลาวัณย์ วิริยะรัตน์ [ Abstract ]
 76. ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในตำบลบ้านเลน อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วิรัช มหามนตรี [ Abstract ]
 77. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิถต์ / อุทิศ ด้วงภู่ทิม [ Abstract ]
 78. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุของคนงานในโรงงานผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามอำเภอเมือง จังหวัดสตูล / สุสัณฐ์ เครือแก้ว [ Abstract ]
 79. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา / ปราณี คำเรือง [ Abstract ]
 80. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีอนามัยบ้านดีหลวง ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา / สุคนธ์ จันทอุไร [ Abstract ]
 81. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขต่อศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี / อิสมาแอ มานะ [ Abstract ]
 82. การศึกษา ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุธรรม บำรุงภักดี [ Abstract ]