ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2539

 1. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของมารดาในการให้อาหารบุตรอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะทุพโภชนาการ ในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร / ศุภเมธี เกษวิริยะการ [ Abstract ]
 2. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี / นิรันดร เจริญผล [ Abstract ]
 3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา / สราวุธ โกวิทพัฒนา [ Abstract ]
 4. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ / จรัล กันยะมี [ Abstract ]
 5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา / ณัฐชล ประสิทธิ์ดำรง [ Abstract ]
 6. ปัญหาอุปสรรคในงานเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในนักเรียนประถมศึกษาของครูประจำชั้นในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี / ศิริกัณฑ์ พิริยายน [ Abstract ]
 7. การประกันสุขภาพโดยความสมัครใจในทัศนะผู้ให้บริการศึกษาเฉพาะกรณีในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ / อาหมัดยูรี สาและดิง [ Abstract ]
 8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีอนามัยบ้านเขื่อน จังหวัดมหาสารคาม / บุญเรือน มาตเลิง [ Abstract ]
 9. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / บุญเรือง ยะเขียว [ Abstract ]
 10. การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ / สุวิทย์ รุ่งประทีปไพบูลย์ [ Abstract ]
 11. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของข้าราชการตำรวจภูธร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา / มาลิน แก้วมณี [ Abstract ]
 12. ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติต่อการควบคุมป้องกันโรคเท้าช้างของผู้ป่วยโรคเท้าช้างตามโครงการรณรงค์ ควบคุมโรคเท้าช้างเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนราธิวาส / กัมปนาท ตันสุนีย์ [ Abstract ]
 13. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สมชาย ญาณไชย [ Abstract ]
 14. ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักทารกแรกเกิดต่ำกว่า 3,000 กรัม ของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี / เอนก ล้อมวงษ์ [ Abstract ]
 15. ความรู้ ทัศนคติและการปฎิบัติเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคเท้าช้างของผู้ประกอบกิจการสวนยางพาราในเขตอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา / ขนิษฐา ตันสกุล [ Abstract ]
 16. การศึกษาความต้องการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล /อำเภอของจังหวัดกระบี่ / วิรพรรณ์ นวลศรี [ Abstract ]
 17. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานควบคุมโรคพยาธิปากขอของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดนราธิวาส / กฤษดา วงศ์ภูวรักษ์ [ Abstract ]
 18. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขในอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา / สอาด เหล็บหนู [ Abstract ]
 19. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของสตรีมีครรภ์ต่อบริการฝากครรภ์ที่สถานีอนามัยในเขตอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี / ชูชาติ คูธนะวนิชพงษ์ [ Abstract ]
 20. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อการดำเนินงานโครงการประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ จังหวัดสุพรรณบุรี / สุรเชษฐ นาคะประเสริฐกุล [ Abstract ]
 21. การยอมรับการใช้ผงน้ำตาลเกลือแร่ในการรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ของมารดาในเขตตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ / โสฬส อ้นไชยะ [ Abstract ]
 22. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข (สอ.24 ชั่วโมง) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดเพชรบุรี / ฉันทนา คำหงษ์ [ Abstract ]
 23. พฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา / นิสรา อิ๋วสกุล [ Abstract ]
 24. พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับในตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ / มยุรีย์ ศรีสอาด [ Abstract ]
 25. ปัญหาการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ในเขตอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง / พัชนี อุ่นหนู [ Abstract ]
 26. การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงต่อปัญหาทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก / ประภาศรี อินทรประเสริฐ [ Abstract ]
 27. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี / เพ็ญประภา พัวพานิช [ Abstract ]
 28. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในเขตจังหวัดกระบี่ / สุทน สุขช่วง [ Abstract ]
 29. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคซิลิโคซีสของคนงานในโรงงานโม่หิน จังหวัดหนองบัวลำภู / สายสุดา ภูมาลา [ Abstract ]
 30. ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.) ในหมู่บ้านที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์หมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนหน้า ปี 2538 อำเภอชัยสน จังหวัดพัทลุง / สมบัติ พุ่มพัว [ Abstract ]
 31. ความต้องการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอ ของจังหวัดระนอง / ปรีชา พลเดช [ Abstract ]
 32. ความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมในการใช้ยาแก้ปวดลดไข้แอสไพรินของประชาชน กรณีศึกษาตำบลแสนสุข อำเภอพรมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด / อุดมศักดิ์ ส่งเสริม [ Abstract ]
 33. ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนต่อโครงการประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ (บัตรสุขภาพ) ในเขตอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท / รัชรีย์ ชัยสิทธิ์ [ Abstract ]
 34. ศึกษาถึงระดับความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรในการปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากสารพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในอาชีพทำไร่ถั่วเหลือง ในเขตตำบลหินดาด กิ่งอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร / ชะบา ไชยเชษฐ์ [ Abstract ]
 35. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการให้อาหารเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ / สำลี ส่งกลิ่น [ Abstract ]
 36. การเปรียบเทียบการดูแลตนเองของผู้สูงอายุระหว่างชุมชนนอกเขตเทศบาลกับชุมชนในเขตเทศบาลของอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว / ละลวย วันดี [ Abstract ]
 37. การศึกษาความเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนในแม่น้ำเพชรบุรีช่วงเขื่อนเพชร ถึงปากอ่าวอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี / สำราญ เจริญผล [ Abstract ]
 38. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้นำหมู่บ้านในเขตอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว / พรพรรณ์ วุฒิกมลชัย [ Abstract ]
 39. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง / สมเจตน์ จันทร์อำรุง" [ Abstract ]
 40. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีอนามัยบ้านเขื่อน จังหวัดมหาสารคาม / บุญเรือน มาตเลิง [ Abstract ]
 41. ปัจจัยที่มีผลต่อทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยของโรงพยาบาลสมุทรปราการ เขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ / บุศรินทร์ เต่าทอง [ Abstract ]
 42. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของประชาชน เขตตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด / บุญลือ เจียมกูล [ Abstract ]
 43. การศึกษาพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลในเขตจังหวัดนครปฐม / ชาลี ทองดอนเอ [ Abstract ]
 44. การใช้สารโมโนโตฟอสในเกษตรกร ตำบลบึงสามพันและตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ / ขยัน แก้วแพง [ Abstract ]
 45. ศึกษาปัจจัยส่งผลให้นักเรียนประถมศึกษาที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในเขตอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด / สมรักษ์ วิจิตรสมบัติ [ Abstract ]
 46. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (บัญชี 1-10) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์ / มลภาวดี จันทะโยธา [ Abstract ]
 47. การศึกษาปัจจัยที่มีความพันธ์ต่อหายจากการเป็นโรคขาดสารไอโอดีนในนักเรียนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อำเภอเมือง จังหวัดตาก / สุนีย์ ใจคุ้มเก่า [ Abstract ]
 48. เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชระหว่างกลุ่มเกษตรกรที่มีระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอร์เรสในเลือดปกติกับกลุ่มผิดปกติ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว / มรกต ขุนหาญ [ Abstract ]
 49. ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงมีครรภ์ในเขตอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ / ประเสริฐ นาทองบ่อ [ Abstract ]
 50. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการเผยแพร่สมุนไพรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ / เอกนริศย์ บุญอาจ [ Abstract ]
 51. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของแม่บ้านเกี่ยวกับการเลือกซื้อสารปรุงรสในเขตตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / ศิวภรณ์ อ่อนแก้ว [ Abstract ]
 52. ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันการแพร่โรคพยาธิใบไม้ตับของผู้ป่วยในตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร / รัชนี พรหมอยู่ [ Abstract ]
 53. สำรวจสภาวะการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ของประชาชนในพื้นที่เกาะ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / อนุสรณ์ ภู่แดง [ Abstract ]
 54. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง / สุชล จรรยา [ Abstract ]
 55. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางด้านสุขาภิบาลอาหารของแม่บ้านในเขตอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย / ยุทธนา เชื้อผู้ดี [ Abstract ]
 56. ปัญหาและอุปสรรคของมารดาต่อการแก้ไขสภาวะโภชนการในเด็กอายุ 0-5 ปี ของอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ / วีระยุทธ สังข์เมือง [ Abstract ]
 57. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอในจังหวัดชลบุรี / รัติยา สาทรสวัสดิ์ [ Abstract ]
 58. การเปรียบเทียบพฤติกรมของมารดาในากรเลี้ยงดูบุตรอายุ 0-4 ปีระหว่างกลุ่มมารดาที่บุตรมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและกลุ่มมารดาที่บุตรมีน้ำหนักปกติในเขตตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง / วรรณชัย คำปาแลว [ Abstract ]
 59. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติต่อการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี / พินพา เรืองรัตนากร [ Abstract ]
 60. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของคนงานต่อการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุในโรงงานผลิตเฟอนิเจอร์ในเขตตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี / วิมลรัตน์ อินทร์ฤทธิ์ [ Abstract ]
 61. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการดำเนินงานโครงการบัตรประกันสุขภาพของจังหวัดชลบุรี / ภัทรา มงคลธนวัฒน์ [ Abstract ]
 62. ประสิทธิผลของการจัดโปรแกรมการงดสูบบุหรี่ภายใน 5 วันที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ของโรงเรียนชลบุรี สุขบท" อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / สมฤดี สุขอุดม" [ Abstract ]
 63. ปัญหาอุปสรรคในงานเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในนักเรียนประถมศึกษาของครูประจำชั้นในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี / ศิริกัณฑ์ พิริยายน [ Abstract ]
 64. ปัญหาและอุปสรรคของครูในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในเด็กนักเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ / พันธ์ทิพา อินทรศร [ Abstract ]
 65. ความรู้ และทัศนคติในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ / สมัคร ใจเอ็นดู [ Abstract ]
 66. การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในจังหวัดระนอง / แสงเดือน ลิ่วพฤกษพันธ์ [ Abstract ]
 67. ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี / สิรินุช จูขวา [ Abstract ]
 68. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษในจังหวัดชุมพร / ศรายุทธ ทองรักษ์ [ Abstract ]
 69. การศึกษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กนักเรียนประถมศึกษา กิ่งอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี / ชวลิต กิจพิบูลย์ [ Abstract ]
 70. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมหอกระจายข่าวสารประจำหมู่บ้านของผู้ดำเนินกิจกรรมหอกระจายข่าวในเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ / ธงชัย ปัญญรัตน์ [ Abstract ]
 71. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี / สมนึก ใจสุทธิ [ Abstract ]
 72. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของมารดาในการให้อาหารบุตรอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะทุพโภชนาการ ในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร / ศุภเมธี เกษวิริยะการ [ Abstract ]
 73. ปัญหาอุปสรรคในงานเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในนักเรียนประถมศึกษาของครูประจำชั้นในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี / ศิริกัณฑ์ พิริยายน [ Abstract ]
 74. ปัจจัยที่มีผลต่อการคุมกำเนิดของหญิงวัยเจริญพันธุ์ ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในเขตอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี / ถวัลย์ ศรีชุมภู [ Abstract ]
 75. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดการประถมศึกษา อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ / ประสาร คูณโห [ Abstract ]
 76. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี / สุจริต สิงห์โต [ Abstract ]
 77. การประกันสุขภาพโดยความสมัครใจในทัศนะของผู้ให้บริการศึกษาเฉพาะกรณีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต / ณรงค์ เปรมประเสริฐ [ Abstract ]
 78. การประกันสุขภาพในทัศนะผู้ใช้บริการศึกษาเฉพาะกรณีในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี / นรินทร์ ขำเล็ก [ Abstract ]
 79. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี / นิรันดร เจริญผล [ Abstract ]
 80. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา / สราวุธ โกวิทพัฒนา [ Abstract ]
 81. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ / จรัล กันยะมี [ Abstract ]
 82. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา / ณัฐชล ประสิทธิ์ดำรง [ Abstract ]
 83. การประกันสุขภาพโดยความสมัครใจในทัศนะผู้ให้บริการศึกษาเฉพาะกรณีในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ / อาหมัดยูรี สาและดิง [ Abstract ]
 84. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคด้วยบัตรรายงาน 506 และ 507 ของสถานีอนามัยในจังหวัดระยอง / สุรพงษ์ บุญตั้งแต่ง [ Abstract ]
 85. ความพึงพอใจในการใช้บริการของประชาชนต่อศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง / ไพบูลย์ อะภิมา [ Abstract ]
 86. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของแม่บ้านเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ / สมหวัง ยองทอง [ Abstract ]
 87. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษา ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย / พงษ์ศักดิ์ ธรรมา [ Abstract ]
 88. ปัญหาและอุปสรรคการปฎิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง / สมชาย คิดดี [ Abstract ]
 89. ความต้องการศึกษาต่อของพยาบาลเทคนิคในจังหวัดน่าน / กนกทิพย์ แจ่มจำรัส [ Abstract ]
 90. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลที่ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับตำบล (สอ.24 ชั่วโมง) / จงกล ศรีสุข [ Abstract ]
 91. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคของผู้ปกครองที่มีผลต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนของเด็กนักเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอสวี จังหวัดชุมพร / ชยานนท์ โชติมณี [ Abstract ]
 92. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เผ่ากะเหรี่ยง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก / เชษฐา สวดประโคน [ Abstract ]
 93. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนของครูประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี / ดุษฎี เล็กกำแหง [ Abstract ]
 94. พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของผู้ประกอบอาหารในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช / บุญกิจ สุขบำเพิง [ Abstract ]
 95. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มโสเภณีจังหวัดกระบี่ / บุญฤทธิ์ เพ็ชร์รักษ์ [ Abstract ]
 96. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันกามโรคของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี / ประมวล ใจเลิศ [ Abstract ]
 97. พฤติกรรมการบริหารของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดชุมพร / ประยูร แดงสกล [ Abstract ]
 98. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บังคับบัญชากับขวัญและความพึงพอใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดสงขลา / พงศธร แสงสุวรรณ [ Abstract ]
 99. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนต่อการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี / มนตรา ใจดี [ Abstract ]
 100. ปัญหาในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฎิบัติงานในสถานีอนามัยของจังหวัดนราธิวาส / มาหามะดานียา สาและ [ Abstract ]
 101. ความรู้ ความเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคของแม่บ้านในเขตตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / เมธี ศรีสวัสดิ์ [ Abstract ]
 102. เปรียบเทียบความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการนิเทศงานสาธารณสุขระดับตำบลต่อการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระหว่างทีมนิเทศระดับจังหวัดกับทีมนิเทศระดับอำเภอของจังหวัดสตูล / วิริยะ สงเกื้อ [ Abstract ]
 103. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / สันติ บุญช่วย [ Abstract ]
 104. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของแม่บ้านในตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา / อโนทัย สถาผล [ Abstract ]
 105. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของมารดาของเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว / ณรงค์ เพราะสำเนียง [ Abstract ]
 106. การประเมินผลสื่อสิ่งพิมพ์งานรณรงค์ป้องกันโปลิโอของจังหวัดราชบุรี / ศรีวิชัย ทรงสุวรรณ [ Abstract ]
 107. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง / อารีย์ ศรีรักษา [ Abstract ]
 108. ปัญหาและอุปสรรคในการมารับการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดจันทบุรี / ชาตรี วิจิตรรัตน์ [ Abstract ]
 109. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี / วิรัตน์ ชาติสกุล [ Abstract ]
 110. การศึกษาพฤติกรรมทันตสุขภาพของมารดาต่อการเกิดโรคฟันผุของนักเรียนชั้นอนุบาลในเขตเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด / โสภณ สัมมา [ Abstract ]
 111. การศึกษากระบวนการบริหารของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช / เกษม ดิษฐาน [ Abstract ]
 112. ความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส / มงคล นิยาแม [ Abstract ]
 113. การศึกษาพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยของประชาชนในเขตสุขาภิบาลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ / แสงสุทธิ์ สุขทอง [ Abstract ]
 114. ความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดสงขลา / นงนาฎ ตันตสุทธิกุล [ Abstract ]
 115. การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคซิลิโคซีสในคนงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานโม่หินของจังหวัดสตูล / จำดี สมัน [ Abstract ]
 116. การศึกษาพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยของผู้ประกอบการร้านค้าในเขตอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุพรรณ ตุรงคติณชาติ [ Abstract ]
 117. การประกันสุขภาพในทัศนะของผู้ใช้บริการศึกษาเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชร / วิรัตน์ สายทอง [ Abstract ]
 118. ปัญหาและอุปสรรคของมารดาที่ไม่สามารถเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / สมศรี คงมา [ Abstract ]
 119. สำรวจสภาวะสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยของตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี / อรุณ อ้วนแก้ว [ Abstract ]
 120. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อโครงการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดเพชรบุรี / สุมาลี แก้วเกิด [ Abstract ]
 121. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นประถมปลาย สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี / ผดุงชีพ ช้อยเครือ [ Abstract ]
 122. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในจังหวัดสมุทรสาคร / กรองทอง สกุลดิษฐ์ [ Abstract ]
 123. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนต่อการควบคุมป้องกันและการบำบัดรักษาโรคมาลาเรีย ในเขตอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง / ยวนใจ ชัยชนะ [ Abstract ]
 124. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับส้วมของชาวกะเหรี่ยงกลุ่มไม่มีส้วม ในเขตตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก / สุรศักดิ์ บัวเกตุ [ Abstract ]
 125. ความคิดเห็นของครูในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / มนู ไพนุชิต [ Abstract ]
 126. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของมารดาที่มีบุตร อายุ 0-5 ปี ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / สมวงศ์ ประพันธ์วงศ์ [ Abstract ]
 127. การประกันสุขภาพในทัศนะของผู้ใช้บริการศึกษาเฉพาะกรณีในพื้นที่จังหวัดกระบี่ / นุชนารถ บุญชู [ Abstract ]
 128. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์และการรับรู้ข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ของกลุ่มผู้ต้องขังชายเรือนจำ จังหวัดตราด / จริต บุญรักษา [ Abstract ]
 129. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในเขตอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี / อรวรุณ สังขรัตน์ [ Abstract ]
 130. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคลาน จังหวัดเลย / อดิศักดิ์ ศรีมงคล [ Abstract ]
 131. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี / สมพงศ์ ฉัตรานุกูล [ Abstract ]
 132. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา / ไพโรจน์ กิมะพันธุ์ [ Abstract ]
 133. การประกันสุขภาพในทัศนะของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล / ทิพวรรณ สายทอง [ Abstract ]
 134. พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาต่อการเกิดโรคฟันผุของนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของตำบลเทพนิมิตและตำบลระหาน กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร / สุนทร รัตนากร [ Abstract ]
 135. การศึกษาพฤติกรรมทันตสุขภาพของผู้ปกครองต่อการเกิดโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ / มณีรัตน์ กันทา [ Abstract ]
 136. การศึกษาความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / พูลสวัสดิ์ ทองบัวบาน [ Abstract ]
 137. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / บุญเรือง ยะเขียว [ Abstract ]
 138. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสาธารณสุขของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดสตูล / เจิน จันทะโร [ Abstract ]
 139. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการดำเนินงานโครงการประกันสุขภาพโดยความสมัครใจในจังหวัดตราด / ไพฑูรย์ ทิมกระจ่าง [ Abstract ]
 140. ปัญหาและอุปสรรคของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี / ธานี ทุมมานนท์ [ Abstract ]
 141. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนของหญิงมีครรภ์ในการป้องกันโรคเอดส์ โรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 / จรรยา สืบนุช [ Abstract ]
 142. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลของจังหวัดพิษณุโลก / ธีรพงษ์ ดำรงวัฒนะสุข [ Abstract ]
 143. การประกันสุขภาพในทัศนะของผู้ให้บริการศึกษาเฉพาะกรณีในพื้นที่จังหวัดสตูล / อรุณ มัจฉา [ Abstract ]
 144. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี / ณรงค์ จันทร [ Abstract ]
 145. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีต่อการใช้ยาสมุนไพรในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี / วัฒนา ลิ้มประเสริฐ [ Abstract ]
 146. การประกันสุขภาพในทัศนะของผู้ให้บริการศึกษาเฉพาะกรณีในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา / นิมิตต์ ถนอมญาติ [ Abstract ]
 147. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / คงเดช กล้าผจญ [ Abstract ]
 148. การรับรู้เรื่องโรคเอดส์ของแม่บ้านตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา / ทรงยศ มงคลบุคร [ Abstract ]
 149. การประกันสุขภาพโดยความสมัครใจในทัศนะของผู้ให้บริการศึกษาเฉพาะกรณีในพื้นที่จังหวัดนครนายก / วารุณี สืบจากศรี [ Abstract ]
 150. ชนิดและอัตราการเกิดมูลฝอยของโรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / เฉลิม พวงหอม [ Abstract ]
 151. การประกันสุขภาพในทัศนะของผู้ใช้บริการศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่จังหวัดยะลา / ทัศนีย์ ปาแย [ Abstract ]