ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2540

 1. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีต่ออำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดลพบุรี / สมศักดิ์ สีคันทะมาตร์ [ Abstract ]
 2. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูอนามัยโรงเรียนที่มีต่อบทบาทครูอนามัยโรงเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี / ทิพยา ใยบุญมี [ Abstract ]
 3. ความรู้และการปฏิบัติของผู้ประกอบการตามมาตรการทางกฎหมายในการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร / บรรดิษฐ์ เรืองศรี [ Abstract ]
 4. ปัญหาและอุปสรรคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในเขตพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา / สุเทพ เอสันเทียะ [ Abstract ]
 5. ความรู้และการปฎิบัติของผู้ประกอบการตามมาตรการทางกฎหมายในการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดชุมพร / พิจิตร อ่อนละมัย [ Abstract ]
 6. ความรู้และการปฏิบัติของผู้ประกอบการตามมาตรการทางกฎหมายในการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารกรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดสมุทรสงคราม / อารีพรรณ อรัญรัตน์โสภณ [ Abstract ]
 7. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข ศึกษาเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์ / อาวุธ แสนศรี [ Abstract ]
 8. ความรู้และการปฏิบัติของผู้ประกอบการตามมาตรการทางกฎหมายในการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดราชบุรี / อรรถพร ม่วงงาม [ Abstract ]
 9. ความรู้เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนของครูประถมศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / อังค์วรา การพจน์ [ Abstract ]
 10. ความรู้และการปฏิบัติของผู้ประกอบการตามมาตรการทางกฎหมายในการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารกรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ / กลม ณรงค์ศักดิ์ศิลป์ [ Abstract ]
 11. ความรู้ทัศนคติการปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนและครูอนามัยในการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษาเขตอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา / ไพรัตน์ ศรีบุตร [ Abstract ]
 12. ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดต่อการบำบัดรักษาพยาบาลที่วัดถ้ำกระบอก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี / สมสมัย สังขมณี [ Abstract ]
 13. ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดพัทลุง / สมมาตร คงมาก [ Abstract ]
 14. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของสถานีอนามัยตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี / ก่อเกียรติ กุลหกูล [ Abstract ]
 15. เจตคติของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการสูบบุหรี่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง / รุ่งเรือง จันทร์อนันต์ [ Abstract ]
 16. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชายโรงเรียนกงหราพิชากร อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง / พงษ์ศักดิ์ เผือกสม [ Abstract ]
 17. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส / เพ็ญภาส เพชรภาน [ Abstract ]
 18. ความรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการจัดทำข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ระบบบัญชี 8) จังหวัดสมุทรสงคราม / เจริญ จังหวัด [ Abstract ]
 19. ความรู้ความเข้าใจและการยอมรับต่อการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลในเขตอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี / ไพฑูรย์ นุ่มฟัก [ Abstract ]
 20. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อำเภอเมือง จังหวัดระนอง / จงสวัสดิ์ สุทธะมุสิก [ Abstract ]
 21. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการดำเนินงานโครงการบัตรประกันสุขภาพโดยความสมัครใจในจังหวัดระนอง / บุญเรือง ราญพยัฆ [ Abstract ]
 22. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการดำเนินงานโครงการบัตรประกันสุขภาพโดยความสมัครใจของจังหวัดสระแก้ว / กัญญา เทพรัตนะ [ Abstract ]
 23. ระดับการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ศุภชัย ธรรมวงศ์ [ Abstract ]
 24. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการนิเทศงานโดย คปสอ. จังหวัดกระบี่ / ศุภโชติ พรหมสนิท [ Abstract ]
 25. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 และ 6 ต่อการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และการดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย / สำราญ พลชา [ Abstract ]
 26. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของมารดาในการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ในเด็กอายุ 0-5 ปี ตำบลน้ำเป็น กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง / อุทัยวุฒิ วงศ์ผุดผาด [ Abstract ]
 27. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของประชาชนในอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง / สุเทพ ธนชาติบรรจง [ Abstract ]
 28. ความรู้ ทัศนคติและการปฎิบัติตนของกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างต่อการป้องกันโรคเอดส์ ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี / จรรยา ศรีปัญญา [ Abstract ]
 29. การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชระหว่างกลุ่มที่ตรวจพบเอ็นโวม์โคลีนเอสเตอเรสในกระแสโลหิตกับกลุ่มที่ตรวจไม่พบของเกษตรกร ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม / มาโนชญ์ แสงไสยาศน์ [ Abstract ]
 30. การศึกษาความรู้ และการปฏิบัติตนในการใช้ยาฆ่าแมลงกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร / ชาญชัย จ้องสกุลวงษ์ [ Abstract ]
 31. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคมาลาเรียของประชาชนในท้องที่ที่การแพร่เชื้อโรคมาลาเรียในเขตอำเภอน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา / วิจิตร โกสละกิจ [ Abstract ]
 32. การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคกับการติดเชื้อซ้ำของโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนบ้านไพจาน หมู่ที่ 5 ตำบลค้อใหญ่ กิ่งอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี / อณัฎ สหัสสา [ Abstract ]
 33. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้วในเขตตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ / ยี่สุ่น อุ้มทรัพย์ [ Abstract ]
 34. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดในสตรีหลังคลอดที่มีบุตรมีชีวิต 2 คนขึ้นไปและไม่ต้องการบุตรเพิ่มที่โรงพยาบาลพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช / นิสา ประทุมมาศ [ Abstract ]
 35. การศึกษาอัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว โรงเรียนบ้านยางงอยและโรงเรียนบ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม / ยุทธนา สอนชา [ Abstract ]
 36. ปัญหาและอุปสรรคในการรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้วในเขตตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร / สุกฤดา มณีรัตน์ [ Abstract ]
 37. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการดำเนินโครงการควบคุมหนอนพยาธิปากขอจังหวัดกระบี่ / พิเชษฐ เชื่อมแก้ว [ Abstract ]
 38. ทัศนคติของบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบลต่อโครงการบัตรผู้มีรายได้น้อย ในเขตจังหวัดปทุมธานี / ศักดิ์ชาย พันธุ์บัวหลวง [ Abstract ]
 39. ปัญหาอุปสรรคของงานเฝ้าระวังโรคในช่องปากนักเรียนประถมศึกษาของครูอนามัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง / ศรีนวล แก้วอรุณ [ Abstract ]
 40. ความรู้ ทัศนคติของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วอายุ 15-44 ปี ต่อการคุมกำเนิดแบบถาวร ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น / คำพา คำขวา [ Abstract ]
 41. การศึกษาความพร้อมในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่มาลาเรีย หน่วยมาลาเรียที่ 32 อุดรธานี / ไสว โพธิมล [ Abstract ]
 42. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีผลต่อระบบบริการของโรงพยาบาลราชสาส์น อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา / อำนาจ เจริญพร [ Abstract ]
 43. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการสวมถุงยางอนามัยในการป้องกันเอดส์ของนักศึกษาชาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ / วิรัช ไชยประทุม [ Abstract ]
 44. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา ในจังหวัดระนอง / จรัญ ผดุงสุนทร [ Abstract ]
 45. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี / พิทักษ์ ยินดีจันทร์ [ Abstract ]
 46. การศึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาของ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง / เสาวลักษณ์ พินิจผล [ Abstract ]
 47. ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดและแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดอนพุดวิทยา อำเภอดอนพุด สระบุรี / ศุภชัย ศาลา [ Abstract ]
 48. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกคลอดของมารดาในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส / มะยุรี เจะโซะ [ Abstract ]
 49. ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการบริหารจัดการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน / จินดา ธนะสอน [ Abstract ]
 50. ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการบริหารงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เขตอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม / เหมรัชต์ เหมะวิบูลย์ [ Abstract ]
 51. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการใช้ยาบ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / สมชาย หุ่นเก่า [ Abstract ]
 52. การประกันสุขภาพในทัศนะของผู้ใช้บริการศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด / สัมฤทธิ์ สนสมบัติ [ Abstract ]
 53. ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์และการใช้บัตรประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ของผู้ประกันตนในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / ทิวา เชื้อชาติ [ Abstract ]
 54. ความพึงพอใจต่อการรับบริการรักษาพยาบาลโดยใช้บัตรประกันสุขภาพที่สถานีอนามัยของผู้นำชุมชนในอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / สุพล สังวันดี [ Abstract ]
 55. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการดำเนินงานโครงการบัตรประกันสุขภาพโดยความสมัครใจของจังหวัดบุรีรัมย์ / ประสงค์ รัตน์ประโคน [ Abstract ]
 56. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น / สมบูรณ์ เถาว์พันธ์ [ Abstract ]
 57. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี / ยุวดี สิ้นภัย [ Abstract ]
 58. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการควบคุมป้องกันและรักษาโรคมาลาเรียของประชาชนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี / ประเสริฐ โนนแก้ว [ Abstract ]
 59. ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา / เอิบ ไชยลักษณ์ [ Abstract ]
 60. การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของพื้นที่ราบและพื้นที่สูงในเขตอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บุญส่ง เขตต์มาส [ Abstract ]
 61. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลกับการให้บริการรักษาพยาบาลสถานีอนามัยนอกเวลาราชการ จังหวัดนราธิวาส / สัมพันธ์ ทองแดง [ Abstract ]
 62. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการรักษาพยาบาลของสถานีอนามัยบ้านกุดยาง ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ / ลออ สมัยกลาง [ Abstract ]
 63. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย / มธุรส ชูจิตร [ Abstract ]
 64. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้วในเขตตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม / บุญงาม ปิ่นทอง [ Abstract ]
 65. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลที่มีต่อการนิเทศงานสาธารณสุข ในเขตจังหวัดนครปฐม / วิชิต ศรีชูศิลป์ [ Abstract ]
 66. การประเมินการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 - ป.6) อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2539 / ธนู พานิชา [ Abstract ]
 67. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง / สุวารี ประเสริฐ [ Abstract ]
 68. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัดในจังหวัดเพชรบุรี / กิตติศักดิ์ ทองกล่ำ [ Abstract ]
 69. ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของ อสม. ต่อการควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา / เจริญ สุขมี [ Abstract ]
 70. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของครูและผู้บริหารโรงเรียนในการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี / ปิยพงษ์ แย้มละออ [ Abstract ]
 71. การศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / รัชดาวรรณ จันทขันธ์ [ Abstract ]
 72. การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ของมารดาเรื่องโรคขาดสารไอโอดีนที่ได้รับจากเด็กนักเรียนประถมศึกษาและอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก / นัฎญา เครือสาร [ Abstract ]
 73. ความรู้และทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา / วีระพงศ์ จินะดิษฐ [ Abstract ]
 74. พฤติกรรมการบริโภคสารปรุงแต่งอาหารของแม่บ้านในเขตตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล / สุนทรีย์ ประทีปอนันต์ [ Abstract ]
 75. การศึกษาปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี / กาจเดชา ทองอรัญญิก [ Abstract ]
 76. การศึกษาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของประชาชนต่อการรักษาพยาบาลโรคง่ายๆ ในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน / พงศทร บัวแย้ม [ Abstract ]
 77. ปัญหาและอุปสรรคต่อการเลิกสูบบุหรี่ของหัวหน้าครอบครัวในเขตตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ณัฐธิรา ไกรมงคล [ Abstract ]
 78. ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างส้วมราดน้ำของประชาชนชายแดนไทย-พม่า อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร / จรินทร์ รัตนภักดี [ Abstract ]
 79. ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย / พูลศรี บัวพิม [ Abstract ]
 80. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล / ดาลัน มาลินี [ Abstract ]
 81. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของมารดาเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านส้มเสี้ยว อำเภอบรรบตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ / สุนทรี คงดิษฐ์ [ Abstract ]
 82. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอำเภอศีขรภูมิ / สุริยา บุญอาจ [ Abstract ]
 83. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบกของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา/ สุหัชชา กองบุญ [ Abstract ]
 84. ทัศนคติของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการไปรับบริการด้านการรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยทุ่งผง ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน / พีระพล เฟื่องฟู [ Abstract ]
 85. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการของสถานีอนามัยในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ทำนุ ชัยพรหม [ Abstract ]
 86. ความคิดเห็นของสมาชิกสภาตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการทำแผนงานและโครงการสาธารณสุขในแผนพัฒนาตำบล อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย / บัญญัติ จันทรสา [ Abstract ]
 87. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของครูในเด็กนักเรียนประถมศึกษา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ / สุมาลี โฉมสิริกุล [ Abstract ]
 88. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดฉะเชิงเทรา / สุธน พุ่มภักดี [ Abstract ]
 89. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกันตนต่อการได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / วนิดา เทพมณี [ Abstract ]
 90. ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตนในการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในเขตตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น / สุนทร มงคลอินทร์ [ Abstract ]
 91. ความรู้และการปฏิบัติของผู้ประกอบการตามมาตรการทางกฎหมายในการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารกรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรี / ครรชิต ใจยงค์ [ Abstract ]
 92. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์เดี่ยว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี / สุจจดี กิจบุญ [ Abstract ]
 93. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกของครูประถมศึกษา อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี / สันติ พงษ์พวงเพชร [ Abstract ]
 94. การศึกษาความรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของผู้ดำเนินการหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ / วัฒนศักดิ์ จันทร์แปลง [ Abstract ]
 95. ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อเกณฑ์การบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าในหมู่บ้านที่ยังไม่บรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าของอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ / ปิยะ เทพปิยะวงศ์ [ Abstract ]
 96. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ / นิภาพร แสงภักดี [ Abstract ]
 97. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / อนงค์ เอี่ยมสุเมธ [ Abstract ]
 98. ความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติในการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ไปใช้สำหรับการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร / สมัชชา วิวัฒนานนท์ [ Abstract ]
 99. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัย ในจังหวัดปราจีนบุรี / ชัชรินทร์ ชวดบัว [ Abstract ]
 100. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษาของครูอนามัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขคอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ทวี นะราศรี [ Abstract ]
 101. การศึกษาความแตกต่างจำนวนประชากรจากทะเบียนราษฎรกับการสำรวจและปัจจัยที่ทำให้เกิดการย้ายถิ่นของประชาชนตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น / คำมุข อ่อนเหลา [ Abstract ]
 102. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงตั้งครรภ์ผู้มารับบริการฝากครรภ์ที่สถานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น / สมส่วน ทาราศรี [ Abstract ]
 103. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำรายงานประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา / โกเมศ ตัณฑิกุล [ Abstract ]
 104. ความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของพลทหารกองประจำการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก / อัมพาพรรณ นวาวัฒน์ [ Abstract ]
 105. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตามทัศนะของสาธารณสุขอำเภอตะวันออกเฉียงเหนือ / ประทีป ชาญสมัย [ Abstract ]
 106. ปัจจัยที่มีผลต่อการค้นหาผู้ป่วยมาลาเรียของพนักงานเยี่ยมบ้านหน่วยมาลาเรียที่ 17 ปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / ศิริพงศ์ ดวงศิริ [ Abstract ]
 107. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดำเนินงานควบคุมโรคอุจจาระร่วง จังหวัดนครราชสีมา / สถาพร ทิพยรักษ์ [ Abstract ]
 108. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีต่ออำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปฤษณา นามเสนาะ [ Abstract ]
 109. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีต่ออำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด / ทวี ศิลารัตน์ [ Abstract ]
 110. การศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดปัตตานี / กิตติ สมบัติ [ Abstract ]
 111. ศึกษาการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในสถานบริการทางเพศ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / วารินทร์ ชัยศักกรีนนท์ [ Abstract ]
 112. การประเมินศักยภาพในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของครูในโรงเรียนประถมศึกษาในกิ่งอำเภอพระทองคำ จังหวัดราชสีมา / แอ็ด บรรจงปรุ [ Abstract ]
 113. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของครูในเด็กนักเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว / ดวงเดือน หันทยุง [ Abstract ]
 114. ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาสุขภาพในช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 : กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ / ธมลวรรณ วราฤทธิกุล [ Abstract ]
 115. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีต่ออำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดน่าน / ภักดี เวชมะโน [ Abstract ]
 116. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีต่ออำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดราชบุรี / คนึง จันทร์ทอง [ Abstract ]
 117. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์ / สุทิน สุขเกษม [ Abstract ]
 118. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีต่ออำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดชัยภูมิ / เริงชัย บุญพูล [ Abstract ]
 119. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในการดำเนินงานภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขศึกษาเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ / มานิต ใหม่จันทร์แดง [ Abstract ]
 120. ความรู้และความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีต่ออำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดชุมพร / วนิดา บุญสิทธิ์ [ Abstract ]
 121. ความรู้และการปฏิบัติตนของผู้ประกอบการตามมาตรการทางกฎหมายในการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารกรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดระนอง / นพดล ผิวดำ [ Abstract ]
 122. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีต่ออำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดพังงา / ประจวบ ทศพรมงคล [ Abstract ]
 123. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีต่ออำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดชัยนาท / ทวี ดำรงพันธ์ [ Abstract ]
 124. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในการดำเนินงานภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขศึกษาเฉพาะจังหวัดขอนแก่น / สุพจน์ อภิรมยานนท์ [ Abstract ]
 125. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ในการดำเนินงานภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขศึกษาเฉพาะจังหวัดราชบุรี / วัฒนา ทองเอีย [ Abstract ]
 126. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในการดำเนินงานภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขศึกษาเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี / สุชาติ จันทร์ด้วน [ Abstract ]
 127. อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในการดำเนินงานภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข ศึกษาเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรี / สุริยา ยิบพิกุล [ Abstract ]