ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2541

 1. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษในเขต จังหวัดจันทบุรี / สมชาย สาระเจริญ [ Abstract ]
 2. ทัศนคติของผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไปต่อกฎหมายและความคิดเห็นของประชาชนต่อการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่เฉพาะพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด / ดำรง รัตนเวฬุ [ Abstract ]
 3. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชาวเขาเผ่าม้ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ทองสุข กำธรวงศ์ [ Abstract ]
 4. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สัมพันธ์ สัมพันธสิทธิ์ [ Abstract ]
 5. ทัศนคติของผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไปต่อกฎหมายและความคิดเห็นของประชาชนต่อการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี / บุญญศักดิ์ บุญประสงค์ [ Abstract ]
 6. ความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพอนามัยในกลุ่มผู้สูงอายุ ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี / โกวิทย์ อึ้งเวชวานิช [ Abstract ]
 7. ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันตนเองของกลุ่มคนงานโรงงานทอกระสอบสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ / ลดาวัลย์ สำแดง [ Abstract ]
 8. ความรู้ ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการเฝ้าระวังโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 / สุวัฒน์ชัย จิตต์สุภาพรรณ [ Abstract ]
 9. ความรู้ ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการเฝ้าระวังโรคตามระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี / รำไพพรรณ นาคสมพงษ์ [ Abstract ]
 10. ความรู้ ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี / พรรณี อินสว่าง [ Abstract ]
 11. การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของประชาชนตามโครงการผสมผสานงานควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อระหว่างอำเภอที่ดำเนินโครงการกับอำเภอที่ยังไม่ดำเนินโครงการ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช / สานิต พัฒนศิลป์ [ Abstract ]
 12. ศึกษาการจัดการมูลฝอยของสุขาภิบาลหงาวและพฤติกรรมการทิ้งมูลฝอยของประชาชนในเขตสุขาภิบาลหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง / วัลลาภ ลิ่มศิลา [ Abstract ]
 13. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทันตสุขภาพกับปัญหาทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี / ธัญวัน เชตุพันธุ์ [ Abstract ]
 14. ความรู้ ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดราชบุรี / มุกดา พรหมมินทร์ [ Abstract ]
 15. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดสมุทรปราการ / จเด็จ ปัถวี [ Abstract ]
 16. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลการยอมรับนับถือตนเองกับความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัยในเขตอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี / โสภิต รุณมณีรัตน์ [ Abstract ]
 17. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / พรทิพย์ วงศ์พิทักษ์ [ Abstract ]
 18. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยในชนบท จังหวัดชลบุรี / สุนีย์ ธีระทีป [ Abstract ]
 19. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในเขตชนบทอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม / ชนิดา ธนิกกุล [ Abstract ]
 20. ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สังกัดสำนักงานประถมศึกษา อำเภอเมือง จัหงวัดขอนแก่น / กัญญา นาชัย [ Abstract ]
 21. พฤติกรรมการแสวงหาแหล่งพึ่งพาของหญิงอาชีพพิเศษที่ติดเชื้อเอดส์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / ศรีมงคล ประยูรยวง [ Abstract ]
 22. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา / สุธิดา เอสันเทียะ [ Abstract ]
 23. ความต้องการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลของจังหวัดมหาสารคาม / ยุทธพร จันทร์ภักดิ์ [ Abstract ]
 24. ความรู้ ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม / พันธ์ศักดิ์ พันธเสน [ Abstract ]
 25. ความรู้ ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ / มนตรี ศรีจันทร์ [ Abstract ]
 26. การดำเนินงานด้านกฎหมายสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้าสถานีอนามัย จังหวัดระนอง / ฐิระ ขจรศักดิ์ [ Abstract ]
 27. ความรู้ ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา / นันทิยา พัฒนโสภณ [ Abstract ]
 28. ทัศนคติของผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไปต่อกฎหมายและความคิดเห็นของประชาชนต่อการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา / อับดุลคาริม บือราเฮง [ Abstract ]
 29. ทัศนคติของผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไปต่อกฎหมายและความคิดเห็นของประชาชนต่อการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา / อุดม ดิษฐสุวรรณ [ Abstract ]
 30. พฤติกรรมการบริโภคสารระเหยในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี / สัมพันธ์ กลิ่นนาค [ Abstract ]
 31. การดำเนินงานกฎหมายด้านสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้าสถานีอนามัยกรณีศึกษาจังหวัดสงขลา / วรรณฤดี พฤกษศรี [ Abstract ]
 32. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคมาลาเรียของประชาชน เขตอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง / วีรพงษ์ ปงจันตา [ Abstract ]
 33. การดำเนินงานกฎหมายด้านสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอและหัวหน้าสถานีอนามัยกรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี / พัชรินทร์ บุรีภักดี [ Abstract ]
 34. ทัศนะของผู้บริโภคอาหารริมบาทวิถีในเขตจังหวัดสมุทรปราการ / สำเริง ภู่ระหงษ์ [ Abstract ]
 35. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาไข้มาลาเรียของผู้ป่วยที่มารับบริการที่มาลาเรียคลินิกของหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี / พงษ์ศักดิ์ คำปลิว [ Abstract ]
 36. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของมารดาที่มีบุตรอายุ0-5ปีและปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กอายุ0-5ปีป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงของชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สังเขต คำมาสาร [ Abstract ]
 37. ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยที่มีต่อคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี / สมนึก มณีกาญจน์ [ Abstract ]
 38. การรับรู้เรื่องโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครสวรรค์ / สมพงษ์ วจีสัจจะ [ Abstract ]
 39. การรับรู้เรื่องโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / ประกาศ พุฒพิมพ์ [ Abstract ]
 40. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการค้นหาผู้ป่วยไข้มาลาเรียของเจ้าหน้าที่ภาคสนามศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน / มานิตย์ พิณสุวรรณ [ Abstract ]
 41. ทัศนคติของประชาชนที่มีผลต่อการซื้อบัตรประกันสุขภาพ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี / ถวัลย์ อยู่สุวรรณ [ Abstract ]
 42. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีอนามัยไม้เค็ด ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี / บุญเรือง กระแสร์สิน [ Abstract ]
 43. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคมาลาเรียของประชาชนในท้องที่ที่มีการแพร่เชื้อโรคมาลาเรียในเขตหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด / ยุพิน วรฉัตร [ Abstract ]
 44. แบบแผนความเชื่อ เรื่องการใช้สารเสพติดการเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 / สังวาลย์ การรัตน์ [ Abstract ]
 45. การรับรู้เรื่องโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระนอง / พงษ์พันธุ์ สาขำ [ Abstract ]
 46. ประสิทธิภาพกับดักลูกน้ำยุงลายชนิดจมในการดักลูกน้ำยุงลาย / ดวงเดือน พวงมณี [ Abstract ]
 47. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการผสมผสานงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงของเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 53 จังหวัดกาญจนบุรี / มาลี จันทร์สว่าง [ Abstract ]
 48. ความรู้ ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร / บุญส่ง แววนำ [ Abstract ]
 49. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ยาและสารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตอำเภอขามทะเลสอ จังวหัดนครราชสีมา / เศวก คำจันทึก [ Abstract ]
 50. พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพของมารดาหลังคลอดกรณีศึกษาชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงกับเผ่าม้ง ของอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / นิตยา สอาดจิตต์ [ Abstract ]
 51. พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ : การเปรียบเทียบระหว่างชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงสะกอกับเผ่าม้งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ทวีรัตน์ ศรีสุนันทา [ Abstract ]
 52. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เขตอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี / จิรศักดิ์ ช่าวท่าโขลง [ Abstract ]
 53. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการมูลฝอยชุมชนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / โสภณ ยุติธรรม [ Abstract ]
 54. ทัศนคติของผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไปต่อกฎหมายและความคิดเห็นของประชาชนต่อการประกอบโรคศิลปะและความคิดเห็นของประชาชนต่อการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไปกรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี / ชัยวัฒน์ ทองจีน [ Abstract ]
 55. ความรู้ ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยและกำนันผู้ใหญ่บ้านในการเฝ้าระวังโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดปทุมธานี / เผชิญสิน ทองย่น [ Abstract ]
 56. ความรู้ ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขระดับตำบลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดระนอง) / มลรัตน์ จงประสานเกียรติ [ Abstract ]
 57. ทัศนะของผู้บริโภคอาหารริมบาทวิถีในเขตจังหวัดนนทบุรี / โกศล บุญญาพินันท์ [ Abstract ]
 58. ความรู้ ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดลำปาง / พัชรินทร์ แสงทองอร่าม [ Abstract ]
 59. ทัศนคติของผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไปต่อกฎหมายและความคิดเห็นของประชาชนต่อการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา / ทศพร ดวงดารา [ Abstract ]
 60. ความรู้ ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู / วาริช ดุลบดี [ Abstract ]
 61. ทัศนคติของผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไปต่อกฎหมายและความคิดเห็นของประชาชนต่อการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป กรณีศึกษาจังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย / วีระ เพชรวัฒนา [ Abstract ]
 62. ทัศนคติของผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณต่อกฎหมายและความคิดเห็นของประชาชนต่อการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดปลุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ อยุธยา / ณัฐญา ปั้นฉาก [ Abstract ]
 63. ความรู้ ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขระดับตำบลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดภูเก็ต) / อุบลทิพย์ นพรัตน์ [ Abstract ]
 64. ความรู้ ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขระดับตำบลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา / อนงค์ โรจนวุฒิพงศ์ [ Abstract ]
 65. ทัศนคติของผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไปต่อกฎหมายและความคิดเห็นของประชาชนต่อการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไป กรณีศึกษาจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดลพบุรี / ธวัชชัย เต็งประกอบกิจ [ Abstract ]
 66. ทัศนะของผู้บริโภคอาหารริมบาทวิถีในเขตจังหวัดสมุทรสาคร / วีระวุฒิ ประจันบาน [ Abstract ]
 67. ทัศนคติของผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไปต่อกฎหมายและความคิดเห็นของประชาชนต่อการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไปกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก / พิธ ทองน้อย [ Abstract ]
 68. ความต้องการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอของจังหวัดฉะเชงเทรา / ปราโมทย์ ตันดี [ Abstract ]
 69. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามการรับรู้ของเพื่อนร่วมงานในเขตจังหวัดเพชรบุรี / สมเจต ปิ่นสมบูรณ์ [ Abstract ]
 70. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ / วสันต์ มะโนชัย [ Abstract ]
 71. การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ของอาสาสมัครสาธารณสุขไทยพุทธกับไทยมุสลิม อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา / อนันต์ คำทอง [ Abstract ]
 72. การบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของสถานีอนามัยในจังหวัดสุพรรณบุรี / สุกิจ แจ่มแจ้ง [ Abstract ]
 73. ความรู้ ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี / ทองหล่อ เปลี่ยนพันธ์ [ Abstract ]
 74. ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจในเด็ก จังหวัดกระบี่ / บุญมาก ลิ่มบุตร [ Abstract ]
 75. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อโครงการให้บริการสาธารณสุข 24 ชั่วโมงกรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร / ประเสริฐ วรรณทิพย์ [ Abstract ]
 76. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / วัชรินทร์ อินทร์โครต [ Abstract ]
 77. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี / พยอม ระวังพันธุ์ [ Abstract ]
 78. ทัศนะของผู้บริโภคอาหารริมบาทวิถีในเขตจังหวัดปทุมธานี / ขจิต หมู่ดี [ Abstract ]
 79. การศึกษาความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวของคนงานจากการทำงานในโรงงานโม่หินในพื้นที่เขาสามง่าม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี / สวรรค์ ชูจงกล [ Abstract ]
 80. ความรู้ ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการเฝ้าระวังโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 : กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดลพบุรี / สมศักดิ์ น่วมนุ่ม [ Abstract ]
 81. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคมาลาเรียของอาสาสมัครมาลาเรียประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี / ภูมิชีย อินทวาด [ Abstract ]
 82. การรับรู้เรื่องโรคเอดส์ของแม่บ้านตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร / วิไลวัลย์ พรหมจรัส [ Abstract ]
 83. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคมาลาเรียของอาสาสมัครมาลาเรียประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร / จุมพล น้อยศรีอยู่ [ Abstract ]
 84. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานควบคุมโรคเท้าช้างของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในจังหวัดตาก / สำราญ ศรพระขันธ์ [ Abstract ]
 85. การดำเนินงานกฎหมายด้านสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอและหัวหน้าสถานีอนามัย : กรณีศึกษาจังหวัดพังงา / บรรเจิด ต่อไมตรี [ Abstract ]
 86. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในเขตจังหวัดสงขลา / จรรยา ชูมณี [ Abstract ]
 87. การดำเนินงานกฎหมายด้านสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอและหัวหน้าสถานีอนามัย : กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่ / รุ่งโรจน์ ศรีอ่อนนวล [ Abstract ]
 88. การตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น / มยุรี ยินดี [ Abstract ]
 89. การศึกษา ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรของหมู่บ้านที่มีโครงการรณรงค์การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา / จะเด็ด สิทธิเวช [ Abstract ]
 90. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคมาลาเรียของนักเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี / วิชิต ดอกชัน [ Abstract ]
 91. ทัศนคติของผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไปต่อกฎหมายและความคิดเห็นของประชาชนต่อการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั่วไปกรณีศึกษาจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราช / สัณห์ทยา ดำดี [ Abstract ]
 92. ความรู้ เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้มุ้งชุบสารไพรีทรอยด์ในประชาชน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี / กิตติ ทองศรี [ Abstract ]
 93. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา / จามิกร ธรรมรัศมี [ Abstract ]
 94. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร / มยุรี อินทนาศักดิ์ [ Abstract ]