ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2542

 1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดชลบุรี / สนิท สิทธินิสัยสุข [ Abstract ]
 2. ทัศนะของผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบโรคศิลปะกรณีศึกษาจังหวัดอุทัยธานี / วุฒิ จันทรวงศ์ [ Abstract ]
 3. การดำเนินงานด้านกฎหมายสาธารณสุขของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในระดับอำเภอและตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดระนอง / ทนุ ทิมโพธิ์ [ Abstract ]
 4. การศึกษาความชุกชุมของประชากรยุงลายเขตอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี / สมนึก คงไทย [ Abstract ]
 5. ความรู้ ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดยะลา / อนันต์ ทองวิเศษ [ Abstract ]
 6. การศึกษาพฤติกรรมของมารดาในการให้อาหารบุตร 0-5 ปี ระหว่างมารดาที่บุตรมีภาวะทุพโภชนาการ กับมารดาที่บุตรมีภาวะโภชนาการปกติในเขตตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก / พรทิวา ไยคำพันธ์ [ Abstract ]
 7. ความรู้และพฤติกรรมสุขภาพการปฏิบัติตนด้านอนามัยส่วนบุคคลตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ดำเนินโครงการและไม่ดำเนินโครงการตามสุขบัญญัติแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสงคราม / ประวิทย์ คงสันทัด [ Abstract ]
 8. ความรู้เรื่องโรคเอดส์และความคิดเห็นต่อการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนอกเขตเทศบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /cวาสน์ ทัพซ้าย [ Abstract ]
 9. ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ในเขตตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี / เริงนภา ศรีทองคำ [ Abstract ]
 10. ความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่งานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดศรีสะเกษ / จำนันต์ ผิวละออง [ Abstract ]
 11. ความรู้ ทัศนคติ และการดำเนินงานสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลของหัวหน้าสถานีอนามัย จังหวัดอ่างทอง / วิรัญ จันพลา [ Abstract ]
 12. ความพร้อมและบทบาทในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จังหวัดชลบุรี / ธงชัย สุวรรณจิตต์ [ Abstract ]
 13. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในเขตเทศบาลอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / สุภาพ ปันโนปกรณ์ [ Abstract ]
 14. พฤติกรรมการดูแลรักษาเด็กอายุ 0-5 ปี ของผู้ดูแลเด็กที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดและปอดบวม ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา / สุนีย์ คงสุข [ Abstract ]
 15. สถานการณ์และความต้องการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลของจังหวัดสุรินทร์ / บุญเสริม โสวภาค [ Abstract ]
 16. พฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา / ดนู สุภศรี [ Abstract ]
 17. การศึกษาสภาพการสุขาภิบาลอาหารของร้านจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครอุดรธานี / บรรจง วงศ์สามารถ [ Abstract ]
 18. การประเมินผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนหน้า อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น / ไพรัตน์ ภาโนชิต [ Abstract ]
 19. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการนิเทศงานสาธารณสุขผมผสานระดับอำเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ / ปราณีต เปี่ยมรัตนจำรูญ [ Abstract ]
 20. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา / มานิต เจริญรัตน์ [ Abstract ]
 21. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูงและพื้นที่เสี่ยงต่ำ / ศิริพร ยิสารคุณ [ Abstract ]
 22. การใช้ปลาและทรายอะเบทในการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายของประชาชน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ / องอาจ เวชชศาสตร์ [ Abstract ]
 23. ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ความคิดเห็นและการดำเนินงานสาธารณสุขของหัวหน้าสถานีอนามัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดศรีสะเกษ / สมพงษ์ เลขลบ [ Abstract ]
 24. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคมาลาเรียในกลุ่มทหารพราน กรมทหารพรานที่ 13 เขาไผ่ / จิรศักดิ์ ดิเรกฤทธิกุลชัย [ Abstract ]
 25. ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดบริการของผู้มารับบริการที่มีต่โรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา / วรรณภา ศรีสถาพร [ Abstract ]
 26. พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในตำบลกดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม / สมภาร โง่นสุข [ Abstract ]
 27. พฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา / จิราภรณ์ กีรติเรขา [ Abstract ]
 28. ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการสนับสนุนการดำเนินงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนของเจ้าหน้าที่อนามัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี / สนิท สุดใจ [ Abstract ]
 29. ประสิทธิภาพของปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) ในการกินลูกน้ำยุงก้นปล่องชนิด Anopheles minimus ระยะที่ 1-4 / สรายุทธิ์ ใจอ้าย [ Abstract ]
 30. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ชาวส่วย ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ / เพ็ญศรี ชัยศิริ [ Abstract ]
 31. ความรับรู้และความตระหนักของผู้นำชุมชนต่อปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี / อุดมศักดิ์ พันธ์ขันธ์ [ Abstract ]
 32. ความรู้เรื่องโรคเอดส์และความคิดเห็นต่อการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอหองนาคำ จังหวัดขอนแก่น / ชูชาติ คล้ายหิรัญ [ Abstract ]
 33. ความรู้การดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 15 นครราชสีมา / มยุรี บุญเรืองศรี [ Abstract ]
 34. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี / สีสด เขมะบาล [ Abstract ]
 35. การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการของมาลาเรียคลินิก กรณีศึกษามาลาเรียคลินิกอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / อัมรา สมสันฐาน [ Abstract ]
 36. พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ผ่านทางเพศสัมพันธ์ของผู้ขับขี่สามล้อรับจ้าง เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ / สมาน ธรรมชอบ [ Abstract ]
 37. การเปรียบเทียบความร้ ทัศนคติ และการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในหมู่บ้านที่มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนที่เป็นเอกเทศและไม่เป็นเอกเทศ ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / สกล ชวนินทวิสุทธิ์ [ Abstract ]
 38. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคมาลาเรียของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูง (ท้องที่ B1) อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด / สมศักดิ์ เสนาะสันต์ [ Abstract ]
 39. การเปลี่ยนทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ที่มีต่อยาเสพติดให้โทษของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ / สมาน แพนแก้ว [ Abstract ]
 40. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้สารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี / เฉลย บุญเรือง [ Abstract ]
 41. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดจันทบุรี / ประยูร ผลบำรุง [ Abstract ]
 42. เปรียบเทียบประสิทธิผลการดำเนินงานทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมเพิ่มขีดความสามารถ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ / ทองอินทร์ ชำนินอก [ Abstract ]
 43. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริการของสถานีอนามัยกรณีศึกษา : สถานีอนามัยตำบลบ้านรี อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง / สมพล วีรกิจพานิช [ Abstract ]
 44. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง ของจังหวัดนครราชสีมา / ลัฎฐิกา ทองสวัสดิ์วงศ์ [ Abstract ]
 45. การประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในหมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนหน้า อำเภอไทนน้อย จังหวัดนนทบุรี / ประภาส สิทธิสาร [ Abstract ]
 46. การใช้คอมพิวเตอร์ในงานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ / สมบูรณ์ บุญเพชร [ Abstract ]
 47. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคมาลาเรียของอาสาสมัครมาลาเรียประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี / ผาณิต มั่งสูงเนิน [ Abstract ]
 48. พฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย / นงค์นุช มิควาฬ [ Abstract ]
 49. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดอุทัยธานี / ดนัย เกษไตรยกุล [ Abstract ]
 50. พฤติกรรมในการป้องกันโรคมาลาเรียของนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่ 4-6 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / จงรัก ประทุมทอง [ Abstract ]
 51. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยต่อโครงการให้บริการสาธารณสุข 24 ชั่วโมง กรณีศึกษา จังหวัดลพบุรี / สนธิ์ มาสอาด [ Abstract ]
 52. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขในเขตจังหวัดชัยภูมิ / งามตา ขวัญบุญจันทร์ [ Abstract ]
 53. สภาวะสุขภาพจิตของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี / ไพศาล บางชวด [ Abstract ]
 54. พฤติกรรมการป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลายของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย / ยงยุทธ บุญหลาย [ Abstract ]
 55. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีและไม่มีเด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี / สุทัศน์ ยิสารคุณ [ Abstract ]
 56. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคขาดสารอดีนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / ณรงค์ ดอกเกี๋ยง [ Abstract ]
 57. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริการ 24 ชั่วโมงของสถานีอนามัยในจังหวัดอุทัยธานี / สุนทรเทพ มณีจิระสุนทร [ Abstract ]
 58. ความตระหนักของครูต่อปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / สุรศักดิ์ ป้องขันธ์ [ Abstract ]
 59. พฤติกรรมการดูแลรักษาเด็กอายุ 0-5 ปี ของผู้ดูแลเด็กที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดและปอดบวม ตำบลเด่นราษฏร์ กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด / สำลี พิกุลทิพย์สาคร [ Abstract ]
 60. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลที่มีต่อการนิเทศงานผสมผสานระดับอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี / บัญชา ปิ่นทอง [ Abstract ]
 61. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพต่อการใช้มาตรการกฎหมายในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ : กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ / สมชาย จงชาณสิทโธ [ Abstract ]
 62. อุปสรรคในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนโดยใช้เกลือเสริมไอโอดีนของแม่บ้าน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ชวนพิศ นวระศศิ [ Abstract ]
 63. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนของครูประถมศึกษา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา / สุคนธ์ แก้วเพชร [ Abstract ]
 64. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดำเนินโครงการประกันสุขภาพโดยความสมัครใจของอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / สุรีย์ โกศล [ Abstract ]
 65. ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการดักจับตัวอ่อนยุงลายโดยใช้กับดักตัวอ่อนยุงลายชนิดจม / รัตนาพร ชุ่มจันทร์ [ Abstract ]
 66. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด / ศุภากร โกศลเศรษฐ์ [ Abstract ]
 67. การจัดการมูลฝอยของสุขาภิบาลบางปูและพฤติกรรมการทิ้งมูลฝอยของประชาชนในเขตตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ / สำราญ ราษฎร์นิยม [ Abstract ]
 68. การทิ้ง การเก็บรวบรวม การกำจัดมูลฝอยของครัวเรือนและการจัดการมูลฝอยของสุขาภิบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด / นิรมล เทียนชัย [ Abstract ]
 69. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย (ม.5) จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ศรันย์ เพียรวิชา [ Abstract ]
 70. การศึกษารูปแบบของการให้บริการสาธารณสุขแนวใหม่แบบเบ็ดเสร็จของสถานีอนามัยจังหวัดสมุทรปราการ / โดย สุภาพ วงศ์ศิริ [ Abstract ]
 71. การใช้สารฆ่าแมลงและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด / ฐิรไชย ชพานนท์ [ Abstract ]
 72. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ / ศิริรัตน์ ศรีสุข [ Abstract ]
 73. การประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมนอกโรงเรียนด้านสาธารณสุขของผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนมัธยมศึกษานอกเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพัทลุง / ดวงเดือน อุ่นเศียร [ Abstract ]
 74. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพต่อการใช้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดนนทบุรี / ชัยรัตน์ พูลแย้ม [ Abstract ]
 75. ความพึงพอใจต่อการรับบริการการรักษาพยาบาลโดยใช้บัตรประกันสุขภาพที่สถานีอนามัยของผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช / แจ่มศรี ไชยรัตน์ [ Abstract ]
 76. การดำเนินงานกฎหมายด้านสาธารณสุขของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอและตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ / สุบิน ชมภูนุช [ Abstract ]
 77. พฤติกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและเครื่องดื่มของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช / อุดร ขำถนอม [ Abstract ]
 78. การดำเนินงานกฎหมายด้านสาธารณสุขของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช / จิโรจน์ บุญล่อง [ Abstract ]
 79. เปรียบเทียบความไวและความจำเพาะของแบบซักประวัติวินิจฉัยโรคมาลาเรียกับการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยฟิล์มโลหิตแบบหนา ในประชาชนที่มารับบริการที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3 อ.แม่ระมาด จ.ตาก / อวยชัย แว่นแก้ว [ Abstract ]
 80. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการจากสถานีอนามัยในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง / อำนวย สุวรรณพิทักษ์ [ Abstract ]
 81. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของชุมชนตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก / โดย มนตรี มณีศรี [ Abstract ]
 82. การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา / ปิยา สุวรรณภูมิ [ Abstract ]
 83. ความรู้ ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินสาธารณสุขระดับตำบลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี / ลำพูน ทันสมัย [ Abstract ]
 84. การประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กับองค์การบริหารส่วนตำบลของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดลพบุรี / จันทร์ ชอบดอน [ Abstract ]
 85. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับ ปวส. โรงเรียนพณิชยการปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / พิบูล ปนิทานัง [ Abstract ]
 86. การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุทัยธานี / โดย วันชัย แก้วเกษ / วันชัย แก้วเกษ [ Abstract ]
 87. พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลพนานิคม กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง / นวยนารถ เพิ่มเติมทรัพย์ [ Abstract ]
 88. การดำเนินงานกฎหมายด้านสาธารณสุขของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอและตำบล กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดระยอง / ไพรัช การดี [ Abstract ]
 89. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช / โดย ธวัชชัย เสมอภพ [ Abstract ]
 90. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้วในเขตตำบลหนองแวง กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว / อรุณี ตันเจริญ [ Abstract ]
 91. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก / สายันต์ คำพิโล [ Abstract ]
 92. พฤติกรรมการบริหารของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดปัตตานี / แวฮาซัน โตะฮิเล [ Abstract ]
 93. พฤติกรรมของมารดาเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี / ธีระ มนต์ประสิทธิ์ [ Abstract ]
 94. ประสิทธิภาพของปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) ในการกินลูกน้ำยุงก้นปล่องชนิด Anopheles dirus A ระยะที่ 1-4 / สมชาย แพทย์สันเที๊ยะ [ Abstract ]
 95. พฤติกรรมการป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี / รังสรรค์ เชาวน์เจริญ [ Abstract ]
 96. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการทำคิตานในเด็กชายไทยมุสลิม / ทวีผล จินดามณี [ Abstract ]
 97. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของคนงานเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุในโรงงานผลิตเครื่องใช้จากพลาสติก ในเขตตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ / สุรศักดิ์ ทรงพร [ Abstract ]
 98. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ของชายวัยแรงงานตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี /cสมาน หงส์แก้ว [ Abstract ]
 99. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรอายุ 0-5 ปี ด้านโภชนาการของมารดาในเขตตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี / กฤติมา บัวทอง [ Abstract ]
 100. ความรู้ ความคิดเห็น และการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดนนทบุรี / สมบัติ อุนนกิตติ [ Abstract ]
 101. การใช้สารฆ่าแมลงและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชาวไร่ถั่วเหลือง ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย / ธเนศ โต๊ะถม [ Abstract ]
 102. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง / โยธิน ประมวล [ Abstract ]
 103. ความพึงพอใจต่อการรักษาพยาบาลโดยใช้บัตรประกันสุขภาพของผู้ใช้บริการที่สถานีอนามัย ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี / เพียงเพ็ญ คงมณี [ Abstract ]
 104. ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตชนบท จังหวัดกระบี่ / อดิษฐา เจียวก๊ก [ Abstract ]
 105. ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ และปัญหาอุปสรรคของครูในการดำเนินงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา / ธนวัต ทองชุม [ Abstract ]
 106. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของมารดาที่มาคลอดในโรงพยาบาลจังหวัดระนอง / ปิยาภรณ์ ภัทรธีรพงศ์ [ Abstract ]
 107. การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ของประชาชนอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี / อุทิศ ชอุ่มกฤษ [ Abstract ]
 108. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ / นลินพร โซ่โพนงาม [ Abstract ]
 109. เปรียบเทียบความไวและความจำเพาะของแบบซักประวัติวินิจฉัยโรคมาลาเรีย กับการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยฟิล์มโลหิตแบบหนาในประชาชนที่มารับบริการที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2 อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี / ษีวะรัง สังข์ทอง [ Abstract ]
 110. ประสิทธิภาพของปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) ในการกินลูกน้ำยุงลายชนิด Aedes aegypti ระยะที่ 1-4 / ฐิติธัช สายยาโน [ Abstract ]
 111. ความรู้และการปฏิบัติของผู้ใช้แรงงานเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานในบริษัท ซีฟีซี/อายิ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา / นิติ สินธารา [ Abstract ]
 112. พฤติกรรมการป้องกันโรคมาลาเรียของผู้ที่มาตรวจหาเชื้อมาลาเรียที่มาลาเรียคลินิกหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว / สมจิต สายสิญจน์ [ Abstract ]
 113. พฤติกรรมการทิ้งและการจัดการมูลฝอยของประชาชนและความตระหนักของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในการจัดการมูลฝอย ในเขตตำบลเกาะช้างใต้ กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด / สมพร พัสนาพิณ [ Abstract ]
 114. ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดโรคมาลาเรียในประชาชนบริเวณชายแดนประเทศไทย-กัมพูชา เขตอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด / ไตรมิตร ยิสารคุณ [ Abstract ]
 115. การดำเนินงานกฎหมายด้านสาธารณสุขของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอและตำบล กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี / เดโช อินทรกำเนิด [ Abstract ]
 116. พฤติกรรมการดื่มสุราของผู้นำครอบครัวและผลสืบเนื่องที่มีต่อครอบครัวในเขตตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี / เขมวันต์ ณ อุดร [ Abstract ]
 117. ความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยกับพฤติกรรมผู้นำของสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดอ่างทอง / จวน แสงสว่าง [ Abstract ]
 118. การบริหารยาและเวชภัณฑ์ของสถานีอนามัย จังหวัดนครปฐม / กวี หงสะมัต [ Abstract ]
 119. ประสิทธิภาพของปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) ในากรกินลูกน้ำยุงก้นปล่องชนิด Anopheles maculatus ระยะที่ 1-4 / ประภากร พ่วงฟัก [ Abstract ]
 120. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดอุดรธานี / อู๊ด พลนามอินทร์ [ Abstract ]
 121. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ระดับตำบลต่อศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในจังหวัดสมุทรปราการ / วันชัย เปรมเพ็ชร [ Abstract ]
 122. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ / เข็มทิพย์ ฟองสีจันทร์ [ Abstract ]
 123. ความรู้ เจตคติ และสภาพการปฏิบัติงานค้นหาผู้ป่วยไข้มาลาเรียของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 42 จังหวัดสงขลา / เสริมรัสมิ์ สุบรรณกูล [ Abstract ]
 124. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชายโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง / ปฏิเวธ เพชรทะนันท์ [ Abstract ]
 125. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของครูประจำชั้น และครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี / เบ็ญจมาศ โพธิ์พิทยา [ Abstract ]
 126. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการรักษาพยาบาลของสถานีอนามัยศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง / ศจี เอกจิตกุล [ Abstract ]
 127. ภาพลักษณ์สถานีอนามัยในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี / อรุณรัตน์ เที่ยงแท้ [ Abstract ]
 128. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในเขตตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ / จินดา ผลาเสริฐ [ Abstract ]
 129. ภาพลักษณ์สถานีอนามัยในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี / เพียงตา ชูศิริโรจน์ [ Abstract ]
 130. พฤติกรรมการป้องกันโรคมาลาเรียของครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด / กมลวรรณ บำรุง [ Abstract ]
 131. ความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติต่อการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริการสาธารณสุขและรวบรวมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ / สุธี จันทนะสุต [ Abstract ]
 132. ศึกษาระดับความรู้ และปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของครูอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก / นพวรรณ จำปาแก้ว [ Abstract ]
 133. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้หญิงในชุมชนเขตตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / ธงชัย กาล้อม [ Abstract ]
 134. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคด้วยบัตรราย 506 และ 507 ของสถานีอนามัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ศรีพล วัฒนวราห์ [ Abstract ]
 135. การศึกษา ความรู้ เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง / จีระวัฒน์ คงฉาง [ Abstract ]
 136. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี / นฤมล อาภาเภสัช [ Abstract ]
 137. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / ฝนทิพย์ คำลือ [ Abstract ]
 138. เปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขตามการรับรู้ของตนเอง ในการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร / วรเกียรติ ศรีเวชนันต์ [ Abstract ]
 139. ความรู้ ความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อบทบาทหน้าที่ตามมาตรการทางกฎหมายในงานด้านสาธารณสุข : กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดพิจิตร / บุญมา จำเนียรกาล [ Abstract ]
 140. ภาวะผู้นำของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดยะลา / วุฒิพันธุ์ เตื้อสกุล [ Abstract ]
 141. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีวิตามินเอสูงของมารดาที่มีบุตรอายุ 0-5 ปี ในเขตอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี / กอลีเยาะ กอลำ [ Abstract ]
 142. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับสารพิษตกค้างในร่างกายของเกษตรกรที่ทำสวนส้มเขียวหวาน ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ / สุทัศน์ กำแพง [ Abstract ]
 143. เจตคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการนิเทศงานสาธารณสุขโดยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี / สมหมาย ทองเกตุ [ Abstract ]
 144. ภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยในเขตอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม / เพ็ญนพพา สังข์ทอง [ Abstract ]
 145. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา / อารีย์ เจ้าดารี [ Abstract ]
 146. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารฆ่าแมลงและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร / บังอร สอาดบุญเรือง [ Abstract ]
 147. ความรู้ เจตคติและสภาพการปฏิบัติงานค้นหาผู้ป่วยมาลาเรียของเจ้าหน้าที่ภาคสนามศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 41 จังหวัดยะลา / พบ เทพรัตน์ [ Abstract ]
 148. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี / สนธยา ทองจีน [ Abstract ]
 149. การใช้คอมพิวเตอร์ในงานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในจังหวัดชลบุรี / ประชา สุริยะวงศ์ [ Abstract ]
 150. ความรู้ เจตคติมีผลต่อการปฏิบัติของแม่บ้านเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารในตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด / ธนวัฒน์ สีขาว [ Abstract ]
 151. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของพ่อบ้านตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร / กุลธิดา ดิษเจริญ [ Abstract ]
 152. ลักษณะการค้าประเวณีของหญิงอาชีพพิเศษที่มีอิทธิพลต่อการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี / อนงค์ ทวีรัตน์ [ Abstract ]
 153. พฤติกรรมในการดำเนินงานทันตสุขภาพของครูในโรงเรียนประถมศึกษา ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก / สุพัฒน์ ไชยคำพันธ์ [ Abstract ]
 154. ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สังกัดสำนักงานประถมศึกษา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี / นารี ยินดีสุข [ Abstract ]
 155. ความพึงพอใจของหญิงมีครรภ์ต่อบริการฝากครรภ์ครั้งแรกที่โรงพยาบาลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี / มาลินี สงแพง [ Abstract ]
 156. ความรู้ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการแผงลอย จำหน่ายอาหารในเขตสุขาภิบาลจังหวัดนครนายก / ละเอียด คงมนต์ [ Abstract ]
 157. การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ประสบอุบัติเหตุในเขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี / สุรศักดิ์ พุกโสภา [ Abstract ]
 158. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช / ทรรศนีย์ แซ่ด่าน [ Abstract ]
 159. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของแรงงานต่างชาติ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี / จำนวน แฮ้พฤกษ์ [ Abstract ]
 160. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับปัญหาทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี / สมภพ แพทย์รักษ์ [ Abstract ]
 161. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคฟันผุและโรคปิทันต์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี /cสมหมาย ดาบบัง [ Abstract ]
 162. การใช้สารฆ่าแมลงและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่ปลูกถั่วเขียวในเขตตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ /cพิทักษ์เทพ ปุจ้อย [ Abstract ]
 163. ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุพิการ ไร้ความสามารถถูกทอดทิ้ง และหรือถูกทารุณกรรม ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / วิไลรัตน์ จิตตโคตร [ Abstract ]
 164. การศึกษาความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตราด / วรพรรณ กำเนิดสินธุ์ [ Abstract ]
 165. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / บัววรรณ แก้วลาย [ Abstract ]
 166. ความรู้ ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดพังงา / วิรัตน์ เพาะปลูก [ Abstract ]
 167. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกในกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้วอยู่กินกับสามีในเขตตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ธิฌาณี กมลเปรม [ Abstract ]
 168. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประมศึกษาปีที่ 4-6 ในตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี / สุเทพ วัชรมูสิก [ Abstract ]
 169. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในเขตชนบทอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี / คำรณ คริ้นน้ำใจ [ Abstract ]
 170. การเปรียบเทียบทัศนคติ การยอมรับและการใช้สมุนไพรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลและผู้นำชุมชน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ / วีระชาย ช.ชมเมือง [ Abstract ]
 171. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียนประถมศึกษา ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี / ผุสดี ผาติเสน [ Abstract ]
 172. บทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านในการควบคุมการจำหน่ายยาต้องห้ามทางสาธารณสุขในหมู่บ้านของรถขายยาเร่ เขตอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี / ทองสุก ศิริสุวรรณ [ Abstract ]
 173. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / ศรีกัลยา ละอองวิจิตต์ [ Abstract ]
 174. การศึกษาพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยของประชาชนในเขตสุขาภิบาลบ้านคลองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง / สมนึก บัวทอง [ Abstract ]
 175. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทันตสุขภาพกับปัญหาทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ไพบูลย์ เตชะวัฒนาบวร [ Abstract ]
 176. สถานการณ์และการยอมรับการใช้สมุนไพรการแพทย์แผนไทยของประชาชน ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี / จินตนา เพชรบูรณ์ [ Abstract ]
 177. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงในจังหวัดนครศรีธรรมราช / วิโรจน์ ฤทธาธร [ Abstract ]
 178. เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติด้านการควบคุมและป้องกันเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ระหว่างกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และกลุ่มประชาชนในอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม / ศิริเดช ศรีจันทร์ [ Abstract ]
 179. พฤติกรรมการป้องกันโรคมาลาเรียของประชาชนในท้องที่ควบคุมไม่มีการแพร่เชื้อ-เสี่ยงสูง (B1) จังหวัดสงขลา / โอภาส แก้วนะ [ Abstract ]
 180. ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นด้านการบริหารในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนกับคุณลักษณะประชากรของอาสาสมัครสาธารณสุข เขตอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร / สมจิตร์ น้ำมลิวรรณ [ Abstract ]
 181. ภาพลักษณ์สถานีอนามัยในอำเอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร / สมหมาย ศรีกุญชร [ Abstract ]
 182. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.4-6) จำนวน 4 ตำบล ของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2541 / ธนูทอง รอดเกษม [ Abstract ]
 183. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสาธารณสุขอำเภอตามทรรศนะของข้าราชการสาธารณสุขประจำสถานีอนามัย จังหวัดเลย / โกศล ชมวงศ์ [ Abstract ]
 184. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบุรี / โสพล ศรีวิจิตร์ [ Abstract ]
 185. ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในเขตจังหวัดสระบุรี / อัศนีย์ ปัญจะโรทัย [ Abstract ]
 186. ประสิทธิภาพของปลาแกมบูเซีย แอฟฟินิส (Gambusia affinis) ในการกินลูกน้ำยุงก้นปล่อง ชนิด Anopheles dirus A ระยะที่ 1-4 / ปรีชา โตนิ่ม [ Abstract ]
 187. ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนของผู้เลี้ยงดูเด็กและการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี กรณีศึกษาอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี / อุทัย ปริยาพร [ Abstract ]
 188. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูกำลังของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตน้ำตาลในเขตจังหวัดราชบุรี / สมชาย แดงบาง [ Abstract ]
 189. ปัจจัยด้านการปฏิบัติตนต่อการป้องกันโรคมาลาเรียของประชาชนบริเวณชายแดนประเทศไทย-เมียนมาร์ เขตอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี / เสนาะ พ่วงฟัก [ Abstract ]
 190. การศึกษาพฤติกรรมการใช้น้ำของประชาชนและคุณภาพน้ำทางแบคทีเรียในลำคลองเขตอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม / ประสิทธิ์ รักษ์ธรรม [ Abstract ]
 191. พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยของประชาชนในเขตสุขาภิบาลกะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต / พรหมมาศ สวัสดิ์ภักดี [ Abstract ]
 192. ปัญหาและอุปสรรคของการให้บริการด้านสาธารณสุขตลอด 24 ชั่วโมงของสถานบริการสาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดกาญจนบุรี / ราเชนทร์ ชินพัณณ์ [ Abstract ]
 193. ภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยในอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา / นาคี พืชฟู [ Abstract ]
 194. ปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักทารกแรกเกิดในอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา / พรรณี ทิพย์มณี [ Abstract ]
 195. ความต้องการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลของจังหวัดกระบี่ / ประสพโชค ซื่อตรง [ Abstract ]
 196. ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่ไม่นิยมทำคลอดกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตพื้นที่บริการในเขตอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี / กุสุมา เจะซู [ Abstract ]
 197. พฤติกรรมการทิ้งและการจัดการมูลฝอยของประชาชนและสุขาภิบาลอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / เรืองวิไล วระโพธิ์ [ Abstract ]
 198. การดำเนินงานกฎหมายด้านสาธารณสุขของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ และตำบล กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร / วสันต์ดิลก อุคำ [ Abstract ]
 199. การศึกษาความรู้ พฤติกรรมและปัญหาอุปสรรคของครูประถมศึกษาในการดำเนินงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพของนักเรียนเขตอำเภออ่าวลึก / โกวิทย์ ประทุมสุวรรณ [ Abstract ]
 200. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชากรที่มีอำนาจในการตัดสินใจ (ครูโรงเรียนประถมศึกษาและหัวหน้าครอบครัว) อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี / สายน้อย วังบุญ [ Abstract ]
 201. ความรู้ การดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กอายุ 0-5 ปี ของอาสาสมัครสาธารณสุข ในจังหวัดชัยนาท / กิตติพจน์ พวกคง [ Abstract ]
 202. การใช้สารฆ่าแมลงและกำจัดศัตรูพืชในสวนมะนาวของเกษตรกรตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี / ประเสริฐ บุญนาค [ Abstract ]
 203. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยต่อการดำเนินโครงการบัตรสุขภาพโดยความสมัครใจ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ / ปัญญา กมลกิจเจริญ [ Abstract ]
 204. คุณภาพน้ำทางแบคทีเรียของน้ำจากบ่อน้ำตื้นในเขตความรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านสวนผัก ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี / จินดา ขำคง [ Abstract ]
 205. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่มาลาเรียคลินิก หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / บุญทวี คอทอง [ Abstract ]
 206. พฤติกรรมในการดำเนินงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนปะถมศึกษาของครูอนามัยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในเขตอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี / กัลยา บุตรศรี [ Abstract ]
 207. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออกของแกนนำสาธารณสุข (อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้นำชุมชน) อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี / ประโยชน์ ฉวีจันทร์ [ Abstract ]
 208. ความรู้ ความคิดเห็นและการประสานงานนของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ / สันติพงศ์ จงชาณสิทโธ [ Abstract ]
 209. การศึกษาความรู้ ความคิดเห็นของสมาชิกองคการบริหารส่วนตำบลต่อบทบาทหน้าที่ในงานสาธารณสุขตามมาตรการทางกฎหมาย กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดชุมพร / งามขำ กิจสุบรรณ [ Abstract ]
 210. การศึกษาความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่การติดเชื้อโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโพธิ์ทอง จินดามณี" อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง / สมควร ชูตระกูล" [ Abstract ]
 211. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีสุขภาพต่อการใช้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดปทุมธานี / สนอง เชื้อไทย [ Abstract ]
 212. ความรู้ ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยในฐานะเจ้านักงานสาธารณสุขที่มีต่ออำนาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดสงขลา / จารึก แก้วณรงค์ [ Abstract ]
 213. ความรู้ ความเชื่อ และวิธีการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี / พงศ์ประพัฒน์ เบ็ญจพร [ Abstract ]
 214. ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคและคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง / สมชาย ตลุ่มมุข [ Abstract ]
 215. ความรู้ ทัศนคติแะการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี / จำเนียร แสงกระจ่าง [ Abstract ]