ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2543

 1. ภาพลักษณ์สถานีอนามัยในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี / อุดม คุณอโหนด [ Abstract ]
 2. ภาพลักษณ์สถานีอนามัยในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี / กนกรัตน์ ปราบไพริน [ Abstract ]
 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดโรคการป้องกันและการรักษาโรคอุจจาระร่วงของประชาชนที่เคยป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงของอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ / อนันต์ มั่นเกษวิทย์ [ Abstract ]
 4. พฤติกรรมการควบคุมและป้องกันวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น / จัด จัตุภักดิ์ [ Abstract ]
 5. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ /cโดย จุฑารัตน์ กมลรัมย์ [ Abstract ]
 6. ทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะกรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี / ชาญชัย เสมียนชัย [ Abstract ]
 7. การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของอาสามสมัครคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี /cฐิติมา แจ้งยุบล [ Abstract ]
 8. พฤติกรรมการป้องกันโรคมาลาเรียของประชาชนในท้องที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อบางฤดูกาล (ท้องที่ A 2) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / โดย ทองใบ อาสานอก [ Abstract ]
 9. ความเครียดของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง / โดย ทองเผื่อ เปาอินทร์ [ Abstract ]
 10. พฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัยจากการใช้รถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ /cโดย ทองล้อม กองพันธ์ [ Abstract ]
 11. ผลกระทบของการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียนประถมศึกษากรณีศึกษาอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี / โดย ทับทิม บุญน้า [ Abstract ]
 12. พฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อที่นำโดยยุงของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / โดย เทียมจันทร์ รูปชัยภูมิ [ Abstract ]
 13. พฤติกรรมการบริหารงานสาธารณสุขของหัวหน้าสถานีอนามัยการศึกษากรณีจังหวัดแม่ฮ่องสอน / โดย นิคม จันทร์กมล [ Abstract ]
 14. ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด / โดย บรรลือ บำรุง [ Abstract ]
 15. พฤติกรรมการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับซ้ำการศึกษากรณีตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / โดย บุญจันทร์ จันทร์มหา [ Abstract ]
 16. การประเมินผลการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร / บุญมี หมุนโย [ Abstract ]
 17. พฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ / โดย บุญลือ ลีฬหานนท์ [ Abstract ]
 18. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) / โดย ประโชติ ต้นม่วง [ Abstract ]
 19. การใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในการพัฒนางานสาธารณสุขของสถานีอนามัยในเขตจังหวัดจันทบุรี / โดย ผกาแก้ว เทียนศิริ [ Abstract ]
 20. การดำเนินงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร / โดย พนอม จันกง [ Abstract ]
 21. พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวของบุคลากรสาธารณสุข / โดย พรทิพย์ วงศ์สวัสดิ์ [ Abstract ]
 22. ทันตสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา / ลักขณา พุ่มแก้ว [ Abstract ]
 23. ปัจจัยเสี่ยงของโรคเลปโตสไปโรซีส อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ / โดย มณฑล พรรค์พิทักษ์ [ Abstract ]
 24. ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ / มานิตย์ ฤทธิ์จรูญ [ Abstract ]
 25. พฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ / ยุคันธร อินทรคุปต์ [ Abstract ]
 26. บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียนในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / โดย วรนันท์ ทิพย์กระโทก [ Abstract ]
 27. การดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุบลราชธานี / โดย วสันต์ กันตะภาค [ Abstract ]
 28. ความคิดเห็นต่อโครงการดูแลสุขภาพที่ดีเริ่มที่บ้านของโรงพยาบาลบัวเชดจังหวัดสุรินทร์ / จิตประนต นามวัฒน์ [ Abstract ]
 29. ความพร้อมในการปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 36 จังหวัดเลย - หนองบัวลำภู / โดย วิชัย อุ่นขาว [ Abstract ]
 30. การประเมินโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติของจตุรมิตร ไตรภาคี อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา / โดย สงัด ชาวขุนทด [ Abstract ]
 31. การรับรู้และทัศนคติต่อบทบาทหน้าที่ด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก / สมชาย บุญมาก [ Abstract ]
 32. ปัจจัยที่มีผลต่อการสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา / โดย สมชาย บุญอยู่ [ Abstract ]
 33. พฤติกรรมการเลี้ยงเด็กด้วยนมผสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี / สมถวิล แผ้วพงษ์ [ Abstract ]
 34. ความรู้ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดสระบุรี / โดย สมหมาย อรชฎา [ Abstract ]
 35. ความคิดเห็นที่มีต่ออำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของหัวหน้าสถานีอนามัย / โดย สมาน วงศ์ธรรมดี [ Abstract ]
 36. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเขตอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี / โดย สอิ้ง โตอ่อน [ Abstract ]
 37. บทบาทของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก / โดย สะอาด บุปผาชาติ [ Abstract ]
 38. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีอนามัยโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ / สารภี ปิ่นสุวรรณ [ Abstract ]
 39. พฤติกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูกของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้ว ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / โดย สำราญ มาลาศรี [ Abstract ]
 40. ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกของชุมชนพลัดถิ่น / โดย สุชาติ อุ่นข่าว [ Abstract ]
 41. ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี / โดย สุนันทา อุ้ยหา [ Abstract ]
 42. พฤติกรรมการใช้สารเคมีในการควบคุมแมลงนำโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 25 เพชรบูรณ์ / สุรพล สิงห์แก้ว [ Abstract ]
 43. พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนกรณีศึกษาเฉพาะตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร / สุวิช ชูรัตน์ [ Abstract ]
 44. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจมะเร็งปากมดลูกของผู้รับบริการวางแผนครอบครัวในโรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด / โดย เสาวนีย์ สุขสถิตย์ [ Abstract ]
 45. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูงและพื้นที่เสี่ยงต่ำอำเภอปราสาม จังหวัดสุรินทร์ / โดย อนันต์ เหมือนมี [ Abstract ]
 46. พฤติกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนประถมศึกษา / โดย อรวรรณ ปรางงาม [ Abstract ]
 47. พฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของประชาชนในอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ / โดย อำพล ชนะชัย [ Abstract ]
 48. ความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ของผู้นำศาสนาอิสลามในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส / วาร์มูฮำหมัด บินแวดาโอะ [ Abstract ]
 49. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานตรวจค้นหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดชัยนาท / อนงค์ ค้ำจุน [ Abstract ]
 50. การศึกษาลักษณะการจัดการประปาหมู่บ้านของกรมอนามัยในเขตอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท / อนันต์ ทองสันติสุข [ Abstract ]
 51. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาตามนโยบายสายสัมพันธ์แม่-ลูกในเขตตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี / กนิษฐา ห้วยหงษ์ทอง [ Abstract ]
 52. ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการโภชนาการในการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองระหว่างเด็กที่มีภาวะโภชนาการปกติกับเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี / อุทัยวรรณ คล้ายสำเนียง [ Abstract ]
 53. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการปฏิบัติด้านการดูแลอนามัยในช่องปากกับปัญหาทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา /cสมจิตต ทุ่งพรวน [ Abstract ]
 54. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทันตสุขภาพกับปัญหาทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา / พรลภัส ทองชุม [ Abstract ]
 55. ระดับทักษะผู้นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอในจังหวัดพังงา / จารึก แซ่ตัน [ Abstract ]
 56. การเปรียบเทียบความหนาแน่นของลูกน้ำยุงลายตามค่าดัชนีทางกีฎวิทยาในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงของกิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน / เสถียร เพชรแสนอนันต์ [ Abstract ]
 57. ภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยในอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว / สถิตย์ บุญเชิด [ Abstract ]
 58. ความสัมพันธ์ของจำนวนยุงก้นปล่องกับระยะเวลาการเข้ากัด / อุสเรน เหมมินทร์ [ Abstract ]
 59. ภาพลักษณ์สถานีอนามัยในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา / สมบูรณ์ ตันดี [ Abstract ]
 60. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของหญิงมีครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม / สุกัญญา เพิ่มพงศาเจริญ [ Abstract ]
 61. อุปสรรคในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของเด็กนักเรียนประถมศึกษากิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี / สมจิตร ธนกุลนันท์ [ Abstract ]
 62. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติด้านทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี / อารี แสงทองดี [ Abstract ]
 63. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เจตคติและพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 0-5 ปี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก / ทองย้อย บุรีย้อย [ Abstract ]
 64. การเปรียบเทียบความหนาแน่นของลูกน้ำยุงลายตามค่าดัชนีทางกีฎวิทยาในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงในเขต 3 ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สุเทพ ศรีวงศ์ [ Abstract ]
 65. ภาวะผู้นำของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดนครปฐม / เสถียร เอี่ยมแสง [ Abstract ]
 66. ประสิทธิภาพของ Bacillus thuringiensis var. israelensis ในโอ่งมังกรต่อลูกน้ำยุงลายชนิด Aedes aegypti(Linnaeus) ระยะที่ 1-4 /c สุทธิ เกษมสุข [ Abstract ]
 67. ความสามารถในการรับเชื้อ microfilaria ชนิด Brugia malayi ของยุง Mansonia uniformis จากแมวที่เป็นรังโรค / วรรณชัย โตเหมือน [ Abstract ]
 68. ความรู้ทัศนคติและการปฎิบัติเกี่ยวกับการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กแรกเกิด -1 ปีของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ / ภานุมาศ คงถาวร [ Abstract ]
 69. ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักของประชาชนและสมาชิกสภาเทศบาลในการจัดการป้องกันและควบคุมแมลงนำโรคในครัวเรือนเขตเทศบาลตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด / ชำนาญ ชำปฏิ [ Abstract ]
 70. ปัญหาและอุปสรรคการใช้โปรแกรม THO ในการจัดทำรายงานประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดชัยนาท / กวี สันติจารี [ Abstract ]
 71. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมอนามัยในช่องปากกับปัญหาทันตสุขภาพของนักเรียนปะถมศึกษาปีที่ 5-6 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี / โสภณ เกตุพัฒนพันธุ์ [ Abstract ]
 72. การรับรู้และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสตูล / เอียง เอี้ยวเหล็ก [ Abstract ]
 73. พฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของหญิงมีครรภ์ ตำบลปากน้ำ อำเมืองเมือง จังหวัดระนอง / ธานี ศรีประภาเลิศกุล [ Abstract ]
 74. ความพึงพอใจของครูอนามัยในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา / สมพงษ์ จูศิริ [ Abstract ]
 75. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพกับปัญหาทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี / ชนาธิป กิจบุญ [ Abstract ]
 76. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพกับสภาวะทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ / ขวัญยืน บุญซ้าย [ Abstract ]
 77. พฤติกรรมนิสัยการเข้ากัดของยุงก้นปล่องในท้องที่ที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรีย / ชัยสิทธิ์ ศิริคาม [ Abstract ]
 78. ความชุกของลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี / มิตร บุญชุม [ Abstract ]
 79. สถานภาพส่วนบุคคลและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขของประชาชน ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี / มาลีรัตน์ แจ่มชัดใจ [ Abstract ]
 80. ความรู้ทัศนคติการควบคุมตนเองและการปฏิบัติในการใช้สารฆ่าแมลงและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสวนผลไม้ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง / คงเดช จอมประเสริฐ [ Abstract ]
 81. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรีวัยหมดประจำเดือนในเขตตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี / จอมใจ บุญเชิด [ Abstract ]
 82. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัตรประกันสุขภาพในการรับบริการสถานีอนามัยตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน / จรัญ ตนะทิพย์ [ Abstract ]
 83. ความรู้ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการสาธารณสุขระดับอำเภอต่อสิทธิผู้ป่วยและสิทธิที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี / จรัญ เต่าทอง [ Abstract ]
 84. การเปรียบเทียบการวางไข่ของยุงลายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / จรินทร์ ยินดีสุข [ Abstract ]
 85. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัตรประกันสุขภาพในการรับบริการจากสถานีอนามัยตำบลคลองพลู กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี /cจินตนา พบประเสริฐ [ Abstract ]
 86. ความรู้ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการสาธารณสุขระดับอำเภอต่อสิทธิผู้ป่วยและสิทธิที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่ชลบุรี / จุรีย์ ทิรานุกุล [ Abstract ]
 87. พฤติกรรมการเสพสารระเหยในนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส / เจ๊ะอาเซ็ม รอมะ [ Abstract ]
 88. ทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะกรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี / ใจดี จันทร์สว่าง [ Abstract ]
 89. ทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะกรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี / ฉลอง จันทวงศ์ [ Abstract ]
 90. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยต่อการใช้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี / เฉลิม ชุ่มแพร [ Abstract ]
 91. ภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยในอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี / ชัยวัฒน์ ประกอบทรัพย์ [ Abstract ]
 92. ภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ / ชัยวัฒน์ โพธิ์สูง [ Abstract ]
 93. ผลของการควบคุมโรคมาลาเรียโดยวิธีการพ่น ดี ดี ที กับการใช้มุ้งชุบน้ำยาเพอร์เมทรินในหมู่บ้านที่มีอัตราการพบเชื้อมาลาเรียสูงของตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ชาติชาย ปิ่นทอง [ Abstract ]
 94. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติด้านทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน / ชูชาติ บู่แก้ว [ Abstract ]
 95. ความรู้ความคิดเห็นการปฏิบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในระดับอำเภอตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร / ชูชีพ สกุลแถว [ Abstract ]
 96. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่ จังหวัดตาก / เชิดชัย วงษ์ถา [ Abstract ]
 97. ความรู้ความคิดเห็นและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539 กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี /cณัฐนันท์ทิพย์ คะชา [ Abstract ]
 98. ทัศนคติเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลด้านทักษะของผู้นิเทศงานผสมผสานระดับอำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร / ดารัตน์ สกุลแถว [ Abstract ]
 99. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยต่อการใช้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก / ดิเรก ดิษฐเจริญ [ Abstract ]
 100. ผลของการควบคุมโรคมาลาเรียโดยวิธีการพ่นหมอกควันด้วยเดลตาไซด์กับการใช้มุ้งชุบน้ำยาเพอร์เทรินในหมู่บ้านที่มีอัตราการพบเชื้อมาลาเรียสูงของตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / ดำรงค์ นวลเป้า [ Abstract ]
 101. ความรู้ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขระดับตำบลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี / ทรงวุฒิ โอภาส [ Abstract ]
 102. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา / เทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ [ Abstract ]
 103. ความรู้ความคิดเห็นการปฏิบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับอำเภอตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษา จังหวัดระนอง / ธำรงค์ ศรีมณี [ Abstract ]
 104. การรับรู้และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษในเขตอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส /cธีรยุทธ มะ [ Abstract ]
 105. พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก / นพดล ต๊ะคำ [ Abstract ]
 106. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัตรประกันสุขภาพในการรับบริการจากสถานีอนามัยอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา / นภาดล แก้วมณี [ Abstract ]
 107. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกในกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้วและอยู่กินกับสามีในเขตตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / นารีรัตน์ วงศ์สุนทร [ Abstract ]
 108. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัตรประกันสุขภาพในการรับบริการจากสถานีอนามัยตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี / นิกร ทองดารา [ Abstract ]
 109. การศึกษาความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายตามค่าดัชนีทางกีฎวิทยาในเขตตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี / นิตยา ยศปิยะเสถียร [ Abstract ]
 110. ความรู้ความคิดเห็นการปฏิบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในระดับอำเภอตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี / นิพนธ์ อุ่นจิตต์ [ Abstract ]
 111. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี / บาหยัน ปิ่นทอง [ Abstract ]
 112. ความรู้พฤติกรรมการทิ้งและการจัดการมูลฝอยของผู้ประกอบการธุรกิจหาบเร่แผงลอยและความตระหนักของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเรื่องการจัดการมูลฝอย ในตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ / บุญเกื้อ เอี่ยมจ้อย [ Abstract ]
 113. ความรู้ความคิดเห็นและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539 กรณีศึกษาจังหวัดพังงา / บุญชื่น เจียระกิจ [ Abstract ]
 114. ความรู้ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขระดับตำบลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา / บุญส่ง ยืนยง [ Abstract ]
 115. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทันตสุขภาพกับปัญหาทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส / เบญจมินทร์ เจะและ [ Abstract ]
 116. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทันตสุขภาพกับปัญหาทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี / ประทีป เดชดวงจันทร์ [ Abstract ]
 117. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของข้าราชการครูชาย สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี / ประเทือง สุนทรวิภาต [ Abstract ]
 118. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการรักษาพยาบาลของสถานีอนามัยหนองปลาดุก ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี / ประพจน์ ทรัพย์ประเสริฐ [ Abstract ]
 119. การรับรู้เรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมศึกษาพัชรกิติยาภา 3 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ปราโมทย์ คำหวาน [ Abstract ]
 120. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้น้ำและการจัดการน้ำเสียของครัวเรือนในเขตตำบลเกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด / ปรีชา พัสนาพิณ [ Abstract ]
 121. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติด้านทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเขตอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี / ปองปรีดา คงดั่น [ Abstract ]
 122. ผลการปฏิบัติสมาธิแนววัดดอยเกิ้งแบบมีส่วนร่วมต่อความรู้การรับรู้พฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ในจังหวัดชลบุรี / พัชรพร ลัดดาพงศ์ [ Abstract ]
 123. มูลเหตุและพฤติกรรมการเสพพืชกระท่อมในกลุ่มประชากรวัยทำงาน ตำบลตะกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี / พินยา ปลอดจินดา [ Abstract ]
 124. ความรู้ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการสาธารณสุขระดับอำเภอต่อสิทธิผู้ป่วยและสิทธิที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่ลพบุรี / ไพบูลย์ เขียวบัว [ Abstract ]
 125. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อการใช้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดชลบุรี / ไพโรจน์ สุดสงวน [ Abstract ]
 126. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / มานะ ศรีสุวรรณ [ Abstract ]
 127. ภาพลักษณ์สถานีอนามัยตามทัศนะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส / มานิต ยายอ [ Abstract ]
 128. ความรู้ความคิดเห็นการปฏิบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในระดับอำเภอตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาจังหวัดตรัง / มานิตย์ ฮุ่นตระกูล [ Abstract ]
 129. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี / มาลินี ด้วงทอง [ Abstract ]
 130. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยต่อการใช้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา / ยุคนธ์ กังวานพณิชย์ [ Abstract ]
 131. พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษาเฉพาะโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก / ยุพา จะปะการ [ Abstract ]
 132. ความรู้ความคิดเห็นและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539 กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว / ยุรี เลือดกรุงศรี [ Abstract ]
 133. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก / รัชนี แย้มกันชู [ Abstract ]
 134. ความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยในปัจจุบันกับภพลักษณ์ที่พึงปรารถนาตามความคิดเห็นของผู้มารับบริการที่สถานีอนามัยในเขตอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก / ล้วน เรืองมี [ Abstract ]
 135. ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายด้านสาธารณสุขของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี / วงเดือน ภักดี [ Abstract ]
 136. ความรู้ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขระดับตำบลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี / วิมล สิทธิเกษร [ Abstract ]
 137. ความรู้ความคิดเห็นและการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539 กรณีศึกษาจังหวัดยะลา / วิศัย อักษรแก้ว [ Abstract ]
 138. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี / สถิตย์ คล้ายคลึง [ Abstract ]
 139. การเปรียบเทียบพฤติกรรมนิสัยยุงก้นปล่องที่นำเชื้อมาลาเรียกับการเข้ากัด / สมบูรณ์ หนูนวล [ Abstract ]
 140. พฤติกรรมการบริหารของหัวหน้าสถานีอนามัย จังหวัดสงขลา / สมชาย จรสุวรรณ [ Abstract ]
 141. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัตรประกันสุขภาพในการรับบริการจากสถานีอนามัยผามูบ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ / สมศักดิ์ พิมพ์อูบ [ Abstract ]
 142. การจัดการสิ่งปฏิกูลและของเสียของฟาร์มสุกรและผลกระทบต่อประชาชนในเขตอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี /cสมศักดิ์ ยุติธรรม [ Abstract ]
 143. ความรู้ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขระดับตำบลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี / สำราญ เอี่ยมสะอาด [ Abstract ]
 144. ทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะกรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี / สำเริง มาตรวิจิตร [ Abstract ]
 145. ความรู้ความคิดเห็นการปฏิบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในระดับอำเภอตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี / สุชญา ศักดิ์สุนทร [ Abstract ]
 146. การดูแลตนเองด้านส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี /cสุทธินันท์ จิตต์ภาณุโสภณ [ Abstract ]
 147. ความรู้ความคิดเห็นการปฏิบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในระดับอำเภอตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาจังหวัดพังงา / สุนันท์ จำรัสกาญจน์ [ Abstract ]
 148. ความรู้ความคิดเห็นการปฏิบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในระดับอำเภอตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา / สุนันท์ ณรงค์รักเดช [ Abstract ]
 149. การปรากฎตัวของเชื้อไมโครฟิลาเรียชนิด Brugia malayi ในแมว / สุพิทย์ ยศเมฆ [ Abstract ]
 150. ความรู้ความคิดเห็นและการประสานงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในการดำเนินงานสาธารณสุขระดับตำบลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดสงขลา / สุรศักดิ์ ศิริวงศ์ [ Abstract ]
 151. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ / อนันต์ ลู่เกียง [ Abstract ]
 152. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการรักษาพยาบาลของสถานีอนามัยตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง / อนันต์ ศรีอนันต์ [ Abstract ]
 153. พฤติกรรมการบริหารของหัวหน้าสถานีอนามัย จังหวัดนราธิวาส / อรุณ มะ [ Abstract ]
 154. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดำเนินงานทันตสุขภาพของครูอนามัยกับปัญหาการดำเนินงานทันตสุขภาพของครูอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ / อาภรณ์ เหนือคลอง [ Abstract ]
 155. พฤติกรรมการทิ้งและการจัดการมูลฝอยของประชาชนในเขตตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก / อารมณ์ สพานสิทธิ์ [ Abstract ]
 156. ทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก / อิ่มจิตต์ วิทยานันท์ [ Abstract ]
 157. ภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยในเขตอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี / ฮารน ยูโซะ [ Abstract ]