ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2544

 1. ภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านหนองโสนตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา / นงลักษณ์ วุฒิไชยา [ Abstract ]
 2. ความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู / ชัยวัฒน์ บุญประจันทร์ [ Abstract ]
 3. การดูแลตนเองด้านสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี / อุษณีย์ บุนนาค [ Abstract ]
 4. ปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา / อุมา รินชะ [ Abstract ]
 5. การเปลี่ยนแปลงความรู้และทัศนคติของนักเรียนประถมศึกษาโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดผ่านเสียงตามสายของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา / สุฑาศิณี คำนวน [ Abstract ]
 6. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6ในเขตตำบลไชยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา / สุชาดา ดีทองหลาง [ Abstract ]
 7. ความรู้และบทบาทการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา / สิทธิชัย แสนลือชา [ Abstract ]
 8. ความพึงพอใจของครูประจำชั้นในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพโรงเรียนประถมศึกษาเทศบาลตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / ซารีฮะ แลแมแน [ Abstract ]
 9. ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการทักษะชีวิตเพื่อป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาตามคู่มือการสอนทักษะชีวิตเพื่อป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข / สมชาย มีภู่ [ Abstract ]
 10. การฝึกอบรมการนวดแผนไทยตำบลโป่งแดงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา / สมศักดิ์ คิดอยู่ [ Abstract ]
 11. ความรับรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา / ปัญญา ผลยิ่ง [ Abstract ]
 12. ความรู้และบทบาทการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น / สวัสดิ์ บุญฝั้น [ Abstract ]
 13. พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา / พิมพ์สุชา ชัยประสิทธิ์ [ Abstract ]
 14. ประสิทธิผลการใช้ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันสารเสพย์ติดในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นโรงเรียนโพนทองวิทยาตำบลโพนทองกิ่งอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมา / รุ่งโรจน์ วรชมพู [ Abstract ]
 15. การเปลี่ยนแปลงความรู้และทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดผ่านเสียงตามสายของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา / วิไลวรรณ คิดเห็น [ Abstract ]
 16. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่5-6ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี / สมาน จันอินทร์ [ Abstract ]
 17. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสภาวะโรคฟันผุในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6ในเขตเทศบาลตำบลเทพราชและเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์อำเภอบ้านโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา / พิมล เวชมนัส [ Abstract ]
 18. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่สูง / เชวง บุญจันทร์ [ Abstract ]
 19. วิทยาการระบาดของผู้พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลราชบุรี / ชลิต เข็มมาลัย [ Abstract ]
 20. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส / กวิน นนธิ [ Abstract ]
 21. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อผู้นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอจังหวัดสระบุรี / สมจิตร จำปาดวง [ Abstract ]
 22. ความรู้ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อสิทธิผู้ป่วยกรณีศึกษาจังหวัดชัยนาท / สานิตย์ อินทร์กุ่ย [ Abstract ]
 23. ความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสตูล / สมพร บุญเรือง [ Abstract ]
 24. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการใช้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กรณีศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี / สมนึก ศรีใสดี [ Abstract ]
 25. ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร / สุรัตน์ อยู่ยอด [ Abstract ]
 26. ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดบริการของผู้มารับบริการที่มีต่อโรงพยาบาลอ่าวอุดมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี / อุทัย บัวเทศ [ Abstract ]
 27. พฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียนประถมศึกษาตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติกรณีศึกษาเฉพาะอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ / บัวบาน อู่ทรัพย์ [ Abstract ]
 28. ภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยที่พึงปรารถนาตามความคิดเห็นของผู้รับบริการ : กรณีศึกษาเฉพาะสถานีอนามัยตำบลท่าสักอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ / นุภาพ อินทรมาศ [ Abstract ]
 29. [พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (2535)];"ความรู้ความคิดเห็นการปฏิบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในระดับอำเภอตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาจังหวัดตาก / ปราณี อุ้ยจุ้ม" [ Abstract ]
 30. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยต่อภาพลักษณ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหวัดพิษณุโลก / ณรงค์ คล้ายจินดา [ Abstract ]
 31. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อระบบบริการของสถานีอนามัย : กรณีศึกษาสถานีอนามัยตำบลคลองฉลาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี / อดุลยพล แซ่เหล้า [ Abstract ]
 32. ทัศนคติของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล / ดุษฏี พวงสุมาลย์ [ Abstract ]
 33. ความคิดเห็นและการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของครูอนามัยโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา / ประชนม์ อาวุธเพชร [ Abstract ]
 34. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการดำเนินงานสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ / ปัญญา สอนสว่าง [ Abstract ]
 35. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานในระบบบริการของสถานีอนามัยดอนคนทาตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา / ประยูร ไม้เกตุ [ Abstract ]
 36. ผลการดำเนินงานโครงการสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาสมุนไพรในสถานบริการของรัฐ / ประทุมวัน อ่อนอุทัย [ Abstract ]
 37. การกำจัดแมลงนำโรคไข้เลือดออกโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสาธารณสุข (PLD) : กรณีศึกษาบ้านหนองบงตำบลด่านในอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา / ประเชิญ นราสูงเนิน [ Abstract ]
 38. ความคิดเห็นของประชาชนต่อบริการสถานีอนามัยบ้านนาโพธิ์อำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด / ไพรสันต์ พฤษกรรม [ Abstract ]
 39. ความพึงพอใจของครูประจำชั้นในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอบ้านโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา / เพิ่มเกียรติ ชำนาญค้า [ Abstract ]
 40. ความพึงพอใจต่อการบริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนกรณีศึกษา : ตำบลบ้านรุนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ไพฑูรย์ การสมศาสตร์ [ Abstract ]
 41. ความรู้ความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต่อสิทธิผู้ป่วยกรณีศึกษาจังหวัดยะลา / วินัย อักษรแก้ว [ Abstract ]
 42. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์กรณีศึกษา : จังหวัดนครปฐม / รมยา บุญธรรม [ Abstract ]
 43. ความชุกและพฤติกรรมการป้องกันโรคมาลาเรียในชนกลุ่มน้อยชายแดนไทย-พม่าตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี / พินิจ เงินงาม [ Abstract ]
 44. พฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียนประถมศึกษาตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติในเขตตำบลแม่จะเราอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก / ศุภนันท์ สอนตา [ Abstract ]
 45. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพึ่งตนเองในงานสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี / วิหาร ผาวันดี [ Abstract ]
 46. พฤติกรรมการใช้สมุนไพรของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลสุขภาพตนเอง / ปฏิภาณ บุญทอง [ Abstract ]
 47. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา / บุญช่วย ประราศรี [ Abstract ]
 48. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่อการใช้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดพังงา / ฉลอง เจียระกิจ [ Abstract ]