ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2545

 1. พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษากิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี / กิติยาภรณ์ ยวงปรางค์ [ Abstract ]
 2. ความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จะต้องปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดยะลา / กิติพงษ์ แต้สกุล [ Abstract ]
 3. ความพร้อมในการดำเนินงานสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลของหัวหน้าสถานีอนามัย จังหวัดสระบุรี / เรียงไกร เพชรก้อน [ Abstract ]
 4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / แก้ววิฑูรย์ กำหอม [ Abstract ]
 5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับสารเคมีในเลือดของเกษตรกร อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ / กฤษกรณ์ ฉกรรจ์ศิลป์ [ Abstract ]
 6. พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติในเขตตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี / ฉลอง ระวงศ์พันธ์ [ Abstract ]
 7. ความต้องการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลของจังหวัดปทุมธานี / จุติพงษ์ จันทรสาขา [ Abstract ]
 8. ความเครียดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษา : ตำบลสำนักตะคร้อ กิ่งอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา / จิราภรณ์ เพชรทัต [ Abstract ]
 9. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตสูงของประชากรวัยแรงงาน : กรณีศึกษาตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี / จารนัย อ้งพันธุ์ [ Abstract ]
 10. ความพึงพอใจต่อบริการของสถานีอนามัย : กรณีศึกษาสถานีอนามัยข้านข่อย ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด / จิระเดช โคตรท่าน [ Abstract ]
 11. การจัดการงบประมาณสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี / เจริญศักดิ์ จันทร์ธรรม [ Abstract ]
 12. ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชนวัดทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง / จอมภพ เรืองศิริพัฒน์ [ Abstract ]
 13. ความพึงพอใจของผู้ป่วยโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคที่มีต่อสถานีอนามัยหัวหนอง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา / ชัยณรงค์ ตั้งอำพรทิพย์ [ Abstract ]
 14. สภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคเรื้อนในนิคมฝายแก้ว จังหวัดน่าน / ชำนาญ มูลศรี [ Abstract ]
 15. ภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี / ชัชวาลย์ พุ่มเจริญ [ Abstract ]
 16. การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี / ชุมพร อาภาเภสัช [ Abstract ]
 17. ทัศนคติของครู-อาจารย์และปัญหาการดำเนินงานโภชนาการในโรงเรียนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ / เชิด หลงมา [ Abstract ]
 18. ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลและอำเภอที่จบปริญญาตรีของจังหวัดปราจีนบุรี / ชัยยะ รวมทรัพย์ [ Abstract ]
 19. ภาวะเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษาบ้านอุบลสามัคคี ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ / ชะเวง คตวงค์ [ Abstract ]
 20. ประสิทธิผลของโปรแกรมการบริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีนในนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เป็นโรคขาดสารไอโอดีน ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ / ชลนที มณีวรรณ [ Abstract ]
 21. พฤติกรรมการใช้สารฆ่าแมลงและกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรชาวไร่อ้อยกรณีศึกษา : ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / นพรัตน์ ปิยะชาติ [ Abstract ]
 22. การดำเนินงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพนักเรียนโดยครูอนามัยโรงเรียนสังกัดการประถมศึกษา อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี / นิตยา นุตเจริญ [ Abstract ]
 23. พฤติกรรมการจัดการมูลฝอย : กรณีศึกษาบ้านน้ำฉ่าสายชลตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา / นิติพัฒน์ พิมพ์เจริญวงศ์ [ Abstract ]
 24. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดสารเสพย์ติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / นิวัฒน์ รัตนฉายา [ Abstract ]
 25. การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี / นราวิทย์ ลี้ศิริวัฒนกุล [ Abstract ]
 26. ภาวะสุขภาพของผู้ทำงาน : กรณีศึกษาในสถานประกอบการแห่งหนึ่งอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ / ดาวรุ่ง จันผกา [ Abstract ]
 27. ความรู้และความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้สารเคมีเดลตามิทรินในการควบคุมแมลงนำโรคมาลาเรีย : กรณีศึกษาบ้านหนองใหญ่ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา / ณัฐ แถมกลาง [ Abstract ]
 28. ความต้องการศึกษาต่อและความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดยะลา พุทธศักราช 2544 / ทอง ไชยหมาน [ Abstract ]
 29. ความรู้ความคิดเห็นพฤติกรรมของประชาชนในการควบคุมโรคหนอนพยาธิกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา / ทับทิม คล่องแคล่ว [ Abstract ]
 30. การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัยจากการใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา / ทุเรียน มั่งพิมาย [ Abstract ]
 31. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของกลุ่มผู้ได้รับสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาลประเภทผู้มีรายได้น้อย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี /cบำรุง ขันกสิกร [ Abstract ]
 32. พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของนักเรียนประถมศึกษาตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / บงกชรัตน์ ทองพรม [ Abstract ]
 33. การดูแลตนเองด้านสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล / ปิยะ ศิธราชู [ Abstract ]
 34. พฤติกรรมด้านทันตสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง / ประเวศ เชยสวรรค์ [ Abstract ]
 35. วิทยาการระบาดของผู้ป่วยโรคเรื้อนที่รักษาด้วยยาผสม ณ สถานบำบัดโรคผิวหนังเขต 6 จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2538-2543 / ประคอง เทียบศรี [ Abstract ]
 36. ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการสนับสนุนการดำเนินงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา / ประสิทธิ์ กสิประกอบ [ Abstract ]
 37. การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสาธารณสุข (PLD) : กรณีศึกษาบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ / ยุพยงค์ นุยืนรัมย์ [ Abstract ]
 38. พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา / ลาวรรณ ตั้งอำพรทิพย์ [ Abstract ]
 39. ความพึงพอใจต่อบริการของสถานีอนามัยในกลุ่มผู้รับบริการตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาสถานีอนามัยศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / รัศมี แก้วเนตร [ Abstract ]
 40. การดูแลตนเองด้านสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา / เพ็ญศรี ศิริบงกช [ Abstract ]
 41. ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในงานสาธารณสุขระดับตำบลกรณีศึกษาเฉพาะอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / พลากร สืบสำราญ [ Abstract ]
 42. การตัดสินใจตรวจหา เอช-ไอ-วี ของผู้ป่วยกามโรคสถานกามโรคบางรัก กรุงเทพมหานคร / ไพบูลย์ จำลองเพ็ชร [ Abstract ]
 43. การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของอาสาสมัครนักเรียนคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี / พิเชฎฐ์ จันทรสาขา [ Abstract ]
 44. พฤติกรรมทันตสุขภาพของหญิงมีครรภ์ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / พัชราภรณ์ ประสงค์ [ Abstract ]
 45. การเสริมสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้าโดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสาธารณสุข ; บ้านน้ำฉ่าสายชล ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา / พิมล โคกขุนทด [ Abstract ]
 46. ความต้องการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลของจังหวัดปทุมธานี / จุติพงษ์ จันทรสาขา [ Abstract ]
 47. พฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / พิพัฒน์ สนธิมูล [ Abstract ]
 48. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีอนามัย : กรณีศึกษาสถานีอนามัยวะภูแก้ว อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / ภุชงค์ เข็มนาค [ Abstract ]
 49. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ของเด็กวัยรุ่น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / ธีระชัย พบหิรัญ [ Abstract ]
 50. การประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการดูแลโดยญาติโรงพยาบาลคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา / มาโนชญ์ ธนาเสถียร [ Abstract ]
 51. ความพึงพอใจต่อบริการแพทย์แผนไทย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา / มาตุภูมิ พอกระโทก [ Abstract ]
 52. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อผู้นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอโซนเหนือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / มาโนชญ์ ทองแท้ [ Abstract ]
 53. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการรักษาพยาบาลของสถานีอนามัยคูขาด ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา / วิระพล ทองหล่อ [ Abstract ]
 54. ปัจจัยเสี่ยงของภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ / วิรัตน์ ปลิกแสง [ Abstract ]
 55. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี / วินัย ไกรทอง [ Abstract ]
 56. พฤติกรรมการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและคุณภาพไอโอดีนในเกลือบริโภค ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา / วีณา พิทักษ์ตรัยรัตน์ [ Abstract ]
 57. ความพึงพอใจของผู้นำชุมชนต่อการให้บริการของสถานบริการสาธารณสุขในเขตอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล / วนิดา วณิชชานนท์ [ Abstract ]
 58. การดูแลตนเองด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี / วุฒินันท์ สุขสมพงษ์ [ Abstract ]
 59. ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร / วีระ เขตวิทย์ [ Abstract ]
 60. ภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยในอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา / สัณหวัจน์ พรหมลิขิต [ Abstract ]
 61. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการเข้าสู่การดำเนินงานภายใต้องค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี / สมหวัง สินธุมา [ Abstract ]
 62. ความรู้และความคิดเห็นต่อการมารับบริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกของสตรีวัยเจริญพันธุ์ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยโนนทองหลาง ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา / สมจิตร พอบขุนทด [ Abstract ]
 63. พฤติกรรมการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ของแกนนำสุขภาพชุมชน ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / สุชีพ มนต์กระโทก [ Abstract ]
 64. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ / สุวิทย์ เสาวพันธ์ [ Abstract ]
 65. ความรู้ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ / สมชาย นิลแก้ว [ Abstract ]
 66. ความพึงพอใจของผู้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคที่มีต่อการบริการของสถานีอนามัยหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / สุริยา ค้าสบาย [ Abstract ]
 67. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้ว ตำบลหนองบก กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี / สุดใจ ศรีสุธรรม [ Abstract ]
 68. พฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอาหารร้านชำในเขตอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา / สำริต ดับกระโทก [ Abstract ]
 69. ความพึงพอใจต่อสถานบริการแพทย์แผนไทยกรณีศึกษาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี / สมวงศ์ อโณทัย [ Abstract ]
 70. ความรู้ความคิดเห็นและบทบาทการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา / สมนึก ไวงาน [ Abstract ]
 71. ความรู้ทัศนคติการปฏิบัติตัวและการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันพยาธิใบไม้ตับของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่งและตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น / สราวุธ โหน่งเวียง [ Abstract ]
 72. การรับรู้ข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านต่อการป้องกันโรคอุจจาระร่วง / สุนทร หินเธาว์ [ Abstract ]
 73. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี / สุจิตต์ ทับละออ [ Abstract ]
 74. ความต้องการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลของจังหวัดสิงห์บุรี / สง่า แย้มศิริ [ Abstract ]
 75. วิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี โรงพยาบาลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา / สุริยา จันทา [ Abstract ]
 76. การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น / สุรพล ศรีบุดดา [ Abstract ]
 77. การดูแลตนเองด้านส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาว ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ / สุทิณา ล้วนกล้า [ Abstract ]
 78. ความรู้ความพึงพอใจของครูประจำชั้นในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / สุวารี พานสุวรรณ [ Abstract ]
 79. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตอำเภอเมืองระนอง จังหวักระนอง / สมบัติ เลิศการณ์ [ Abstract ]
 80. การเปลี่ยนแปลงความรู้และทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดผ่านเสียงตามสายของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสามัญศึกษาจังหวัดในเขตตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / ศศิกาญจน์ ศรีพลกรุง [ Abstract ]
 81. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ศัทธา บุดดาเพ็ง [ Abstract ]
 82. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการดำเนินงานโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคกรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / ศิริพร กุลมธุรพจน์ [ Abstract ]
 83. ปัจจัยเสี่ยงของโรคมาลาเรียในกลุ่มผู้มารับบริการตรวจโลหิตที่มาลาเรียคลีนิกหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3 อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง / หฤทัย พัฒเวช [ Abstract ]
 84. ความต้องการบริการแพทย์แผนไทยของประชาชนตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / เหมือนจิตต์ แก้วเนตร [ Abstract ]
 85. พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / อุดม ปวีณขจรวงศ์ [ Abstract ]
 86. พฤติกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูกของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้ว ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ / อติณุช นรินทร์รัมย์ [ Abstract ]
 87. ความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของพนักงานในสถานบริการทางเพศ จังหวัดสระบุรี / อานนท์ ภาคมาลี [ Abstract ]
 88. การดูแลตนเองด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี / อนันต์ พลเสน [ Abstract ]
 89. ความพึงพอใจต่อบริการของโรงพยาบาลชุมชนกรณีศึกษา : ผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง / อนุรักษ์ ทองเทศ [ Abstract ]
 90. ความรู้และความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน : กรณีศึกษาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น / อนิรุทธ์ ก้อมอ่อน [ Abstract ]
 91. การศึกษาความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรองรับการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / อารดา อินทะวงษ์ [ Abstract ]
 92. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอ จังหวัดสตูล / อารัญย์ มัจฉา [ Abstract ]
 93. การเปรียบเทียบภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเมืองกับเขตชนบท อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ / อดุลย์ พูลสวัสดิ์ [ Abstract ]
 94. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครูประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา / อาณัติ ทับจะบก [ Abstract ]
 95. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร / บุญชู ตั้งจิต [ Abstract ]