ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2546

 1. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านกระสัง ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ / ณรงค์ นาสารี [ Abstract ]
 2. การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการรักษาและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาไม่หายขาด : กรณีศึกษา อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา / กิตติพงค์ วับสันเทียะ [ Abstract ]
 3. พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา / กิตติ เอ้กระโทก [ Abstract ]
 4. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ / กฤษณ์ พัชนี [ Abstract ]
 5. การปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของสถานีอนามัยอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา / กมลชนก จันคำ [ Abstract ]
 6. พฤติกรรมการออกกำลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา / จิตรา ชีพอุดม [ Abstract ]
 7. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทในการมารับบริการที่สถานีอนามัย ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี / จารุวรรณ สีทอง [ Abstract ]
 8. พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนเทศบาลเมือง จังหวัดปราจีนบุรี / กาญจนา นารีจันทร์ [ Abstract ]
 9. ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบรรหารวิทยา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / ขนิษฐา จันสาสร้าง [ Abstract ]
 10. การยอมรับการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินในนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา / จามจุรี สกุณี [ Abstract ]
 11. ความพึงพอใจของผู้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคกรณีศึกษา ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / เทอดศักดิ์ แจ้งไพร [ Abstract ]
 12. ความพึงพอใจของผู้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคต่อการให้บริการของสถานีอนามัยถ้ำแก้ว ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ / ณัฐพงศ์ ดามาพงษ์ [ Abstract ]
 13. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนของสถาบันการศึกษาในเขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี / ณัฐวุฒิ โพธิ์เขียว [ Abstract ]
 14. ความพึงพอใจของผู้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกโรคที่มีต่อการบริการของสถานีอนามัยพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / ณัฐกานต์ การเร็ว [ Abstract ]
 15. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์/ ญาณพัฒน์ ทรงเย็น [ Abstract ]
 16. ความคิดเห็นของประชาชนต่อบริการของสถานีอนามัยตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / ฐปนพร มะลัยทอง [ Abstract ]
 17. อัตราป่วยและภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านดงพลอง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / จิระภา ปิยะชาติ [ Abstract ]
 18. การศึกษาฤทธิ์ของรากพืชหนอนตายหยาก (Stemona tuberosa Lour.) ที่มีผลต่อการมีชีวิตรอดของลูกน้ำยุงลายชนิด Aedes aegypti / บัลลังก์ กิจไพบูลทวี [ Abstract ]
 19. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลายของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดนครนายก / นิติธร ใจยงค์ [ Abstract ]
 20. พฤติกรรมการใช้รองเท้าบู๊ทเพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของประชาชน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา / นวรัตน์ เมืองแสน [ Abstract ]
 21. พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ / ธีระ ภาพยนตร์ [ Abstract ]
 22. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสวนส้มเขียวหวานตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี / ธานินทร์ วงษ์แจ้ง [ Abstract ]
 23. การประเมินผลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ / ธัญญรัตน์ คร่ำทอง [ Abstract ]
 24. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีอนามัยดงบัง ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ / ธนกร ทิพย์อักษร [ Abstract ]
 25. ภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยบ้านนายาวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา / เพลิน แก้วคำ [ Abstract ]
 26. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกี่ยวข้องกับยาบ้าของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ / พิเชษฐ์ ทำไธสง [ Abstract ]
 27. ความพร้อมและการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของสถานีอนามัย จังหวัดสระแก้ว / พงษ์เทพ คุ้มถนอม [ Abstract ]
 28. สภาพการณ์เจ็บป่วยโรคความดันโลหิตสูงของประชากรวัยแรงงานในเขตตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ / ปรารถนาพร จันทา [ Abstract ]
 29. ความพึงพอใจของผู้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคที่มีต่อการให้บริการของสถานีอนามัยโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ / ประสิทธิ์ คนฉลาด [ Abstract ]
 30. การดำเนินงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพนักเรียนโดยครูอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา / ปัทมาพร อาดัม [ Abstract ]
 31. ประสิทธิผลของโครงการค่ายแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้านการเปลี่ยนแปลงความรู้และทัศนคติในปัญหาสารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา / ปฏวัติ เฉาะกระโทก [ Abstract ]
 32. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีอนามัยตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี / วันลพ มีศิลป์ชัย [ Abstract ]
 33. การเปรียบเทียบความเครียดของพนักงานฝ่ายผลิตกรณีศึกษา : บริษัทแห่งหนึ่ง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วัชรี แก้วมี [ Abstract ]
 34. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เจตคติและการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.6) อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / วสันต์ แท้สูงเนิน [ Abstract ]
 35. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกี่ยวข้องกับยาบ้าของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก / รัชฎา งามรูป [ Abstract ]
 36. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติการปฏิบัติตนกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน / วุฒิชัย อัจฉริยะเมธากุล [ Abstract ]
 37. ความเครียดของคนงานฟาร์มเลี้ยงไก่กรณีศึกษา : อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี / วิสากรณ์ บุญวัง [ Abstract ]
 38. การดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการศูนย์สุขภาพชุมชนของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสระบุรี / วันวิภา จันทร์สอน [ Abstract ]
 39. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดอาหารบริโภคแก่เด็กวัยเรียน 6-14 ปี ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน / สุดใจ วับสันเทียะ [ Abstract ]
 40. การศึกษาความรู้ทัศนคติความสนใจในการเรียนเพศศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และกรมสามัญศึกษาในเขตตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา / สิทธิโชค ภิญโญทรัพย์ [ Abstract ]
 41. การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี / สายฝน สุขศิลา [ Abstract ]
 42. พฤติกรรมการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลายของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี / ศุภฤกษ์ แสงประจวบ [ Abstract ]
 43. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มมารดาที่มีบุตรอายุแรกเกิดถึง 2 ปี ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ศศิธร หว่างกลาง [ Abstract ]
 44. การใช้ปลากำจัดลูกน้ำยุงลายตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา / ศราวุฒิ หวายสันเทียะ [ Abstract ]
 45. ความรู้และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ / สุนทร จุลรัมย์ [ Abstract ]
 46. การเปรียบเทียบสภาวะทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของครูประจำชั้นอนุบาลระหว่างโรงเรียนของรัฐและเอกชน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี / สุทัศน์ สุรสหัสสานนท์ [ Abstract ]
 47. พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรกรณีศึกษาตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ / สุวิท รังพงษ์ [ Abstract ]
 48. ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการของประชาชนตามโครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค กิ่งอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา / สุมาลี วิชิตปรีชานันท์ [ Abstract ]
 49. ศักยภาพการพึ่งตนเองด้านสาธารณสุขของชุมชนตามการรับรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน / โสฬส ยินดีผล [ Abstract ]
 50. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสาธารณสุข : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา / หาญ จินดา [ Abstract ]
 51. ทัศนคติของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี / อมารรัตน์เหตานุรักษ์ [ Abstract ]
 52. ความพึงพอใจต่อบริการการแพทย์แผนไทยสถานีอนามัยหนองน้ำขุ่น ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ / อนุรักษ์ กระรัมย์ [ Abstract ]
 53. ภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยในอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ / อัครพิชญ์ หลอดทอง [ Abstract ]