ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2547

 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดสระบุรี / เนาวรัตน์ โชคบริบูรณ์ [ Abstract ]
 2. พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบของหญิงตั้งครรภ์ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี / รพีพร จักรวิเศษ [ Abstract ]
 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี / สุพรรณี พูนศิริ [ Abstract ]
 4. ปัจจัยส่งเสริมการป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี / ปลายฟ้า ท่าประดู่ [ Abstract ]
 5. ศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี / เพ็ญศิริ พิมพ์เรือง [ Abstract ]
 6. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อบรรลุสุขภาพถ้วนหน้า / สุนิตย์ สนามพลี [ Abstract ]
 7. พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว / ทนงค์ สนธิศักดิ์ [ Abstract ]
 8. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและศักยภาพในการควบคุมและป้องกันพยาธิใบไม้ตับของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ / สราวุธ จำปาพันธุ์ [ Abstract ]
 9. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี / สิริกาญจน์เพลงสันเทียะ [ Abstract ]
 10. คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่เปิดเผยภาวะการติดเชื้อในเขตกิ่งอำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา / สรรเพชร ช่างเชื่อง [ Abstract ]
 11. การปฏิบัติตนทางโภชนาการของมารดาในการเลี้ยงดูบุตรวัยก่อนเรียนที่มีภาวะขาดสารอาหาร ในเขตตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี / เทียนชัย ปี่แก้ว [ Abstract ]
 12. พฤติกรรมและการยอมรับการใช้สมุนไพรการแพทย์แผนไทยของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเอง ตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี / เกรียงไกร มงคลพรสุข [ Abstract ]
 13. ภาพลักษณ์สถานีอนามัยตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษาผู้มารับบริการที่พักอาศัยนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ / นวพร น้อยนอนเมือง [ Abstract ]
 14. ผู้ดูแลเด็กกับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยเรียนในเขตรับผิดชอบตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี / บุศรา ศรีสุนทร [ Abstract ]
 15. การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยชีลองต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / นาตยา คงกล่อม [ Abstract ]
 16. ผู้ดูแลเด็กกับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยเรียนในเขตรับผิดชอบ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี / พรสวรรค์ ทรัพย์อนันต์ [ Abstract ]
 17. ปัจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของสมาชิกชมรมแอโรบิค ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / อัจฉรา เถาทอง [ Abstract ]
 18. ผู้ดูแลเด็กกับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยเรียนในเขตรับผิดชอบ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / ฉัตรชัย ฟังสูงเนิน [ Abstract ]
 19. การสำรวจทัศนคติผู้มารับบริการที่มีต่อศูนย์สุขภาพชุมชนกรณีศึกษาสถานีอนามัยคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / สามิตร รมยาคม [ Abstract ]
 20. การเจ็บป่วยและความต้องการด้านบริการสาธารณสุขของประชาชนในตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กรณีศึกษาผู้มารับบริการที่สถานีอนามัยตำบลช่องสาริกา / มานพ มาสอาด [ Abstract ]
 21. ปัจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของสมาชิกชมรมแอโรบิค ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี / อรพรรณ พลอยงาม [ Abstract ]
 22. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีอนามัยตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / สันติ สร้อยสมวงษ์ [ Abstract ]
 23. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและศักยภาพในการควบคุมป้องกันพยาธิใบไม้ตับของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / เกษม อาจกมล [ Abstract ]
 24. การศึกษาสภาพการสุขาภิบาลอาหารของร้านจำหน่ายอาหารในอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี / ไพบูลย์ เรืองประยูร [ Abstract ]
 25. สภาวะโรคฟันผุและพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคฟันผุของนักเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่สถานีอนามัยวังโรงน้อย ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา / บัณฑิต ขอพ่วงกลาง [ Abstract ]
 26. ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูงในประชากรที่ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ณ บ้านโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ / อุเทน แสนท้าว [ Abstract ]
 27. ผู้ดูแลเด็กกับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยเรียนในเขตรับผิดชอบตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี / เสาวลักษณ์ สุวรรณพิทักษ์ [ Abstract ]
 28. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียของเจ้าหน้าที่องค์การบิหารส่วนตำบลในพื้นที่แพร่เชื้อบางฤดูกาล (A2) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / อนุเทพ แซ่เล้า [ Abstract ]
 29. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภทลงเขา (DOWN HILL) ในประเทศไทย / สนธยา คชรินทร์ [ Abstract ]
 30. ผู้ดูแลเด็กกับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยเรียนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ / ธัญญา ดุจจานุทัศน์ [ Abstract ]
 31. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / ระวี สุทธากรณ์ [ Abstract ]
 32. พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยดอนแขวน ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา / ราชันย์ กี้ยวกลาง [ Abstract ]
 33. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานการกระจายอำนาจด้วยสุขภาพจังหวัดนครราชสีมาในทัศนะของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา / สรวิชญ์ สุรศิระประภา [ Abstract ]