ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2548

 1. พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว / สายชล ฮวดเส็ง [ Abstract ]
 2. ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษา (ป.4-ป.6) อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี / สายันต์ พวงมาลัย [ Abstract ]
 3. เจตคติที่มีต่อการป้องกันโรคเอดส์ของประชาชนในชุมชนตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร / กรรวี โชติพินิจ [ Abstract ]
 4. การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีศึกษาอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี / กฤษณ์ บุญโยประการ [ Abstract ]
 5. ความรู้และทัศนคติต่อเรื่องเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ / กิตติมา รอดแดง [ Abstract ]
 6. ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการในหอผู้ป่วยหญิงโรงพยาบาลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ / กิตติวิชญ์ ชวนินทวิสุทธิ์ [ Abstract ]
 7. การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือนในเขตตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง / กิติวัฒนา แก้วมณี [ Abstract ]
 8. การรับรู้เกี่ยวกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคของผู้ใช้บริการสถานบริการสาธารณสุข ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง / เกล้าฟ้า ธัญญสิทธิ์ [ Abstract ]
 9. การดูแลตนเองของผู้สูงอายุในเขตตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี / คงฤทธิ์ ศรีเมฆ [ Abstract ]
 10. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตชุมชนเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณี : ชุมชนวัดฉิมทายกาวาส แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร / ชัยวัฒน์ วาสะศิริ [ Abstract ]
 11. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา / ชาติชาย หุตะวัฒนะ [ Abstract ]
 12. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย (Aedes aegipti) ของทรายทีมีฟอส (Temephos) / ชานนท์ กมลานนท์ [ Abstract ]
 13. พฤติกรรมการควบคุมลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน เปรียบเทียบระหว่างครัวเรือนที่พบและไม่พบลูกน้ำยุงลาย / ชีวรรณ สันประโคน [ Abstract ]
 14. ความรู้และความคิดเห็นของนักวิชาการสาธารณสุขประจำสถานีอนามัยในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีต่ออำนวจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จังหวัดเพชรบุรี / ชุติมา สุนทรพจน์ [ Abstract ]
 15. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตพื้นที่ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี / เชาวฤทธิ์ ชุมพร [ Abstract ]
 16. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพกับปัญหาทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี / ณัตถวรรช ทองสืบแสง [ Abstract ]
 17. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านทุ่งตะลุมพุก ตำบลโนนห้อม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุ รี / ดวงกมล พุ่มเปี่ยม [ Abstract ]
 18. คุณภาพของการจัดทำรายงานประจำเดือนโดยใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัย (Hcis) ของสถานีอนามัยในเขต จังหวัดชลบุรี / ดุสิต สุวรรณฉวี [ Abstract ]
 19. ความสัมพันธ์ของครอบครัวในเขตชนบทตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / ต่อศักดิ์ แสนศรี [ Abstract ]
 20. ปัญหาและอุปสรรคของ อสม.ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี / ทิวา แสงเพ็ชร [ Abstract ]
 21. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา / ธนัญญา กาญจนาภาส [ Abstract ]
 22. การรับรู้และการจัดการเหตุรำคาญตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข กรณีศึกษาในจังหวัดนครนายก / ธวัชชัย ดีทองสุข [ Abstract ]
 23. พฤติกรรมการออกกำลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา / ธิดา แก้ววันทา [ Abstract ]
 24. ความรู้และความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในจังหวัดกาญจนบุรี / ธีรกริช เหลืองทอง [ Abstract ]
 25. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของสถานีอนามัยตำบลสลักใด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ / นคพล บุญโสดากร [ Abstract ]
 26. การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในเทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในการพัฒนาไปสู่ เมืองน่าอยู่" / นงนุช จันทรประเทศ" [ Abstract ]
 27. การศึกษาวิถีชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในพื้นที่ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี / นงเยาว์ ยุรวงศ์ [ Abstract ]
 28. การสำรวจหาอัตราความชุกและความรุนแรงของโรคหนอนพยาธิในนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / นิดาพร ศุขเขษม [ Abstract ]
 29. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนหมู่ที่ 6 บ้านหนองขอน และหมู่ที่ 9 บ้านปลายคลองพลิ้ว ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี / นิภาพร แตงนุ้ย [ Abstract ]
 30. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของหญิงตั้งครรภ์โรงพยาบาลบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นิภาพรรณ อธิคมานนท์ [ Abstract ]
 31. พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถของผู้ขับขี่รถยนต์ในเขตตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร / นิรันดร์ ศรีอ่อน [ Abstract ]
 32. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี / บรรจบ แจ่มจ้า [ Abstract ]
 33. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี / บรรจบ ทันทะบุตร [ Abstract ]
 34. ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา / บัวภัณฑ์ คำศิริ [ Abstract ]
 35. ภาพลักษณ์สถานีอนามัยในเขตอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา / บุญฤทธิ์ เพชรเปล่งสี [ Abstract ]
 36. ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองตราด / บุศรินทร์ แสงพงษ์นภา [ Abstract ]
 37. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถานีอนามัยตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี / เบญจา เข็มมาลัย [ Abstract ]
 38. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก / ประพนธุ์ หงษ์ทอง [ Abstract ]
 39. การรับรู้บทบาทในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี / ประไพ นาคแก้ว [ Abstract ]
 40. พฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ปี ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี / ปาจรีย์ สีงาม [ Abstract ]
 41. พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาตราด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด / ปริชาติ แก้วไชย [ Abstract ]
 42. ความรู้ความคิดเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับหัวหน้าสถานีอนามัยตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษา จังหวัดระยอง / พิชัย พละเดช [ Abstract ]
 43. พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพของ อสม. ในเขตรับผิดชอบสถานีอนามัยตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ / พิมพ์พรรณ มีสิทธิ์ดี [ Abstract ]
 44. การดำเนินงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี / ไพรัช โภคบูรณ์ [ Abstract ]
 45. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในจังหวัดสระแก้ว / ภณิสสรา โชติช่วงสกุลชัย [ Abstract ]
 46. ความพึงพอใจของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ต่อเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบตามโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2548 / ภัฏฐา มาลา [ Abstract ]
 47. การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนในเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก / ภัทรวดี เจริญยิ่ง [ Abstract ]
 48. การดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยวังไม้แดง ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี / ภัทราวุธ เปิดปัญญา [ Abstract ]
 49. พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนและความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / ภูมินทร์ เชิดชู [ Abstract ]
 50. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับตำบลต่อการบริหารงานสถานีอนามัยในจังหวัดฉะเชิงเทรา / มานะ ชื่นบาน [ Abstract ]
 51. การปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรชาวสวนเงาะในเขตตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี / ยุบล ธนะผล [ Abstract ]
 52. ความรู้และทัศนคติที่มีต่อการออกกำลังกายแบบแอโรบิกของชมรมสร้างสุขภาพ นอกเขตเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / รัตนา พานิชนอก [ Abstract ]
 53. ความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของสถานีอนามัยบ้านธรรมรัตน์ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี / ละมัย พงศ์รุ่งเรืองชัย [ Abstract ]
 54. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขชายในเขตอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด / เลอศักดิ์ ศิริรูป [ Abstract ]
 55. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่พักอาศัยนอกเขตรับผิดชอบสถานีอนามัยสมเด็จย่า 84 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี / วชิระ พุกเจริญ [ Abstract ]
 56. ความคิดเห็นของผู้บริโภคอาหารริมบาทวิถีในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี / วรชาติ คงสมุทร [ Abstract ]
 57. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้สูงอายุตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี / วราภรณ์ สิงห์เถื่อน [ Abstract ]
 58. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคมาลาเรียของประชาชนในเขตหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเพล ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี / วัชรากร วิชัยศึก [ Abstract ]
 59. ความรู้ความคิดเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุขต่อพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษาเจ้าพนักงานสาธารณสุขของเทศบาล จังหวัดชลบุรี / วิโรจน์ กังวานสมวงศ์ [ Abstract ]
 60. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรักษาพยาบาลของสถานีอนามัยบ้านไร่ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร / วีระชัย พลอยบ้านแพ้ว [ Abstract ]
 61. การประเมินผลการบริการคลินิกวัณโรคแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) : กรณีศึกษาโรงพยาบาลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ / วุฒิพงศ์ วงศ์แสงประทีป [ Abstract ]
 62. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของผู้สูงอายุในตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด / ศักรินทร์ โตสติ [ Abstract ]
 63. ความรู้ทัศนคติกับการปฏิบัติตนในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี / สถาพร นิตยกิตติ [ Abstract ]
 64. ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา / สมชาย นาคเครือ [ Abstract ]
 65. การประเมินการปฏิบัติตนของประชาชนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี / สมพร มีสัตย์ [ Abstract ]
 66. การรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ของประชาชนตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง / สุจินตนา ถนอมเกียรติ [ Abstract ]
 67. การรับรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง / สุณี ศรีสุทธิ [ Abstract ]
 68. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีอนามัยตำบลครบุรีใต้อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา / สุเทพ เกษรครบุรี [ Abstract ]
 69. พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของประชาชนในชุมชนบางโทรัด ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร / สุเทพ สมประสงค์ [ Abstract ]
 70. ความพึงพอใจต่อการบริการด้านสุขภาพของผู้มาใช้บริการที่สถานีอนามัยบ้านคลองเก้า ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ / สุนันท์ จันทนะสุต [ Abstract ]
 71. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นนอกระบบโรงเรียนกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ / สุนิติ ชาลีวรรณ [ Abstract ]
 72. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรี อายุ 35-60 ปี ในเขตตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง / สุภานิกา สังขวุฒิ [ Abstract ]
 73. ปัจจัยที่มีผลต่อการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 35-60 ปี ในอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา / สุภาพ จันทร์เจริญ [ Abstract ]
 74. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่สถานีอนามัยหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / สุมาลี ภู่ลำพงษ์ [ Abstract ]
 75. พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในหน่วยปฐมภูมิตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา / อดิศักดิ์ สุดไสย [ Abstract ]
 76. ความรู้และความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีต่ออำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในจังหวัดเพชรบุรี / อมร ศรีสวัสดิ์ [ Abstract ]
 77. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการให้บริการของตนเองในโครงการ 30 บาท ช่วยคนไทยห่างไกลโรคกรณีศึกษาอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง / อรวรรณ์ นิลประดิษฐ์ [ Abstract ]
 78. ความพึงพอใจของผู้ป่วยวัณโรคต่อระบบบริการคลินิกวัณโรคโรงพยาบาลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ / อ้อมจิตร พงษ์ธีระดุลย์ [ Abstract ]
 79. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในไร่ข้าวโพด บ้านนาวัง ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / อุไรวรรณ ชัยวิเชียร [ Abstract ]