ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2549

 1. ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในสถานศึกษาในเขตตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา / กฤษณา สังวรกิจ [ Abstract ]
 2. ความสัมพันธ์ของการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง / กันยากร ศรีสง่ากุล [ Abstract ]
 3. การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนกรณีศึกษาตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / กอปชัย เจริญรวย [ Abstract ]
 4. การสำรวจทางสุขาภิบาลอาหารด้านกายภาพและชีวภาพในร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารหมู่บ้านสหกรณ์ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร / กัมปนาท ยิ้มดี [ Abstract ]
 5. การศึกษาพฤติกรรมในการดูแลทันตสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ปี ของผู้ปกครองที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีในเขตอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี / กาญจนา หาญณรงค์ [ Abstract ]
 6. พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหอบหืดในโรงพยาบาลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / เกษกมล ภิบาลวงษ์ [ Abstract ]
 7. ปัจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของสมาชิกชมรมออกกำลังกายในโรงงานของเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / เกษมณี ขยันงาน [ Abstract ]
 8. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์ของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.) อายุระหว่าง 16-25 ปี ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี / เกียรติ แก้วพันตา [ Abstract ]
 9. การเจ็บป่วยด้วยระบบกล้ามเนื้อของแรงงานนอกระบบที่รับเส้นหมี่ไปทำที่บ้าน / เกียรติพล พรพิพัฒน์ [ Abstract ]
 10. การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี / เกียรติภูมิ จันเต [ Abstract ]
 11. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี / จรัล โพธิ์แก้ว [ Abstract ]
 12. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาโรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ / จารุวรรณ สังวัต [ Abstract ]
 13. การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี / ชัยวัฒน์ รอดใส [ Abstract ]
 14. การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ชุติมา ชมชื่น [ Abstract ]
 15. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านทันตสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานสถานีอนามัยตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ชุติมา เสมพิพัฒน์ [ Abstract ]
 16. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / ชุติมา อาภรณ์รัตน์ [ Abstract ]
 17. ปัจจัยที่มีผลต่อการมารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนของประชาชนตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี / ไชยรัตน์ กิ่งมณี [ Abstract ]
 18. การใช้สื่อประเภทเกม เพลง และนิทานในการเรียนการสอนที่มีต่อการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ในเด็ก / ทัศนีย์ รัตนสโลบล [ Abstract ]
 19. ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก / ทิพวรรณ แสงจีน [ Abstract ]
 20. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการมารับบริการตรวจคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน / ธงชัย จูเจริญ [ Abstract ]
 21. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดนากระรอก ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี / ธนดล คำแก้ว [ Abstract ]
 22. ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานกรณีศึกษาโรงพยาบาลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง / ธนิฏฐา ทองนาค [ Abstract ]
 23. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กภาวะโภชนาการเกินในเด็กอายุ 1-5 ปีเขตตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ / นิภาพรรณ วงษ์กลาง [ Abstract ]
 24. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเรื่องยาบ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดหนองรี ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก / บังอร โลกนิมิตร์ [ Abstract ]
 25. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้และพฤติกรรมการปฏิบัติตนเองด้านสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานสถานีอนามัยตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา / บุญฤทธิ์ เฮ็งไล้ [ Abstract ]
 26. พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / บุญส่ง เอมประดิษฐ [ Abstract ]
 27. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / ปกฤษณ์ จินดา [ Abstract ]
 28. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ทัศนคติกับการปฏิบัติของมารดาในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 0-5 ปี ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี / ปนัดดา บุตรนนท์ [ Abstract ]
 29. พฤติกรรมการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ป่วยโรคเอดส์กรณีศึกษาเฉพาะผู้ป่วยภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร / ปิยะนุช ชัยสวัสดิ์ [ Abstract ]
 30. ความถี่ของการเกิดโรคในผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / ประชน เล่าสูงเนิน [ Abstract ]
 31. ศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตตำบลหนองตาคง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี / พัชรี เผยสง่า [ Abstract ]
 32. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนในการจัดยาของบุคลากรในงานจ่ายยาผู้ป่วยนอกกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด / พิพัฒน์ เสาวรส [ Abstract ]
 33. พฤติกรรมการแสวงหาแหล่งบริการทางการแพทย์ของผู้สูงอายุในชุมชนนอกเขตเทศบาลกรณีศึกษา : ชุมชนพันชนะ หมู่ที่ 1 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา / เพ็ญนภา ไตรสูงเนิน [ Abstract ]
 34. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี / มัณฑนา วราหะสุนทร [ Abstract ]
 35. พฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบสถานีอนามัยบ้านพริก ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก / มารุต อินทรประเสริฐ [ Abstract ]
 36. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวของเด็กวัยก่อนเรียน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี / ยุวดี สัญญะ [ Abstract ]
 37. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของชุมชนวัดบัวขวัญ หมู่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี / รัชตา เริ่มลึก [ Abstract ]
 38. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของกลุ่มนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / ราตรี ทุยประโคน [ Abstract ]
 39. สภาวะโรคฟันผุพฤติกรรมการกินหวานและการแปรงฟันในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 / ลักขณา คลังแสง [ Abstract ]
 40. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านทันตสุขภาพกับปัญหาสภาวะในช่องปากของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / วรรณฤดี บางม่วง [ Abstract ]
 41. พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรไร่สับปะรด ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวงแดง จังหวัดระยอง / วรรณวณิศ รักชื่น [ Abstract ]
 42. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้ปกครองที่มีต่อเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-5 ที่มีฟันผุของโรงเรียนคลองสำโรง ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ / วรรณา รุ่งเรือง [ Abstract ]
 43. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนของยุวชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา / วัฒนพจน์ นกน้อย [ Abstract ]
 44. ความรู้ทัศนคติพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ / วิฑูรย์ จันทร์เงิน [ Abstract ]
 45. ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / วีระชัย ปัญญาธนาวัฒน์ [ Abstract ]
 46. การใช้กระบวนการกลุ่มแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กวัยก่อนเรียน ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ศิวพร ตุนาค [ Abstract ]
 47. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนกรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองขวาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ / ศุภนิมิต ตาดร่ม [ Abstract ]
 48. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ยางรถยนต์ใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงในการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวในพื้นที่ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม / สมจิตร ประสงค์สุข [ Abstract ]
 49. ปัญหาการใช้ยาที่ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา / สิรภัทร โคกเกษม [ Abstract ]
 50. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐบาลในจังหวัดสมุทรปราการ / สุดารัตน์ ภาคอินทรีย์ [ Abstract ]
 51. ความคลาดเคลื่อนในระบบการจ่ายยาฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา / สุภาวดี รอดกลาง [ Abstract ]
 52. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนด้านทันตสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี / สุนิสา สุขปิติ [ Abstract ]
 53. ประสิทธิผลการจัดค่ายเด็กไทยเข้าใจเหล้า / สุนิศา โสบกระโทก [ Abstract ]
 54. ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานสูงอายุระหว่างผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้กับผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ของศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร / สุวรางคณา มังธานี [ Abstract ]
 55. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของสถานประกอบการร้านอาหารรีสอร์ทในเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง / สุเทพ วงศ์มหา [ Abstract ]
 56. สภาพปัญหาสุขภาพจิตในผู้นำชุมชน / อรรคพล กิ่งสันเทียะ [ Abstract ]
 57. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในคลินิกสร้างสุขภาพของสถานีอนามัยบ้านเนินโมก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี / อรอุมา แซ่โง้ว [ Abstract ]
 58. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี / อรัญญิกา เลิศศิริรัตนเจริญ [ Abstract ]
 59. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของเยาวชนตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี / อัมรา ทองดารา [ Abstract ]
 60. ผลของการใช้โปรแกรมบริหารการเงินและพัสดุสำหรับสถานีอนามัยในมุมมองของเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุประจำสถานีอนามัยในเขตพื้นที่ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา / เอกรัฐ ณรงค์สระน้อย [ Abstract ]
 61. การกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยค่ากรด-ด่างของน้ำโดยใช้วัสดุพื้นบ้านชนิดต่างๆ / โอปอ เนตระกูล [ Abstract ]
 62. การใช้กระบวนการกลุ่มในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารสถานีอนามัยทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี / เด่นนภา หมื่นสะท้าน [ Abstract ]
 63. ภาวะโภชนาการกับค่าซีดีโฟร์(CD4)ในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ / กานต์ชนิต แป้นทะเล [ Abstract ]