ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2550

 1. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสวัสดิการของโรงพยาบาลตากสินกรุงเทพมหานคร / กันยารัตน์ วงศ์สุบิน [ Abstract ]
 2. พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ในโรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร / กรรณิการ์ กรกฎ [ Abstract ]
 3. พฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดากรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก / กาญจนา กลิ่นอ่ำ [ Abstract ]
 4. ความรู้และการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ในการเก็บรักษายาบนหอผู้ป่วยโรงพยาบาลอ่างทอง / กาญจนา แพทย์เจริญ [ Abstract ]
 5. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการล้างมือโดยใช้แอลกอฮอล์ เจลกับการล้างมือโดยใช้คลอเฮกซิดีน กลูโคเนต 4% / เกตุวดี จันอ้น [ Abstract ]
 6. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปากของผู้ดูแลนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร / เกรียงไกร คล้อยน้อย [ Abstract ]
 7. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานบริการผู้ป่วยของบุคลากรโรงพยาบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี / ขวัญจิต สุขเจริญโชคดี [ Abstract ]
 8. พฤติกรรมการใช้ยาต้านไวรัสของสมาชิกชมรมฟ้าใส กรณีศึกษาคลินิกยาต้านไวรัสเอดส์ของโรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก / จติภรณ์ พลวรรณ์ [ Abstract ]
 9. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) ของผู้ป่วยที่มารับบริการที่ร้านยาแห่งหนึ่ง ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร / จีรพรรณ แสงโทโพธิ์ [ Abstract ]
 10. ประสิทธิผลของการฝึกหัวเราะที่มีต่อระดับความเครียดของวัยรุ่นโรงเรียนบ้านท่ามะปริง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร / จีระเดช พลครุฑ [ Abstract ]
 11. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา / ชัยญา ตันเต็ง [ Abstract ]
 12. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเบาหวานของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 3 บ้านโคกลาน ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / ชัยวัฒน์ กสิกพันธุ์ [ Abstract ]
 13. พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนมะขามสรรเสริญ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี / ชาลินี ท่าม่วง [ Abstract ]
 14. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี / ชิน ขวัญเมือง [ Abstract ]
 15. ความพึงพอใจของผู้รับบริการนวดไทยจากหมอนวดผู้พิการทางสายตาศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด / ณัฐนันท์ ปุณณวิทยาพันธ์ [ Abstract ]
 16. ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล / ณัฐพงษ์ เกตุมาชม [ Abstract ]
 17. ความรู้และทัศนคติต่อการใช้บริการการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ / ณัฐสุภรณ์ โพธิ์โลหะกุล [ Abstract ]
 18. ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี / ดวงดาว หอยสังข์ [ Abstract ]
 19. พฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในผู้ประกอบการร้านอาหารหมู่ที่ 1-8 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / ดิเรก แจ้งกระจ่าง [ Abstract ]
 20. ผลของกายบริหารแบบท่าฤาษีดัดตนต่อการเพิ่มสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา / ถนอมศักดิ์ โพธเดชขจร [ Abstract ]
 21. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานสาธารณสุข / ทวีศักดิ์ กิจไธสง [ Abstract ]
 22. การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมของกลุ่มงานรังสีวิทยาสถาบันบำราศนราดูร ปีงบประมาณ 2549 / ทินกร ศรีลา [ Abstract ]
 23. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) และข้อมูลทางระบาดวิทยาเพื่อศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดระยอง / เทพฤทธิ์ ทองเกลี้ยง [ Abstract ]
 24. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล / เทพวิทย์ เทพวงษ์ [ Abstract ]
 25. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / ธิติมา กิ่งกระโทก [ Abstract ]
 26. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประชาชนในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านหนองชัน ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี / นฤมล สัตตภรณ์พิภพ [ Abstract ]
 27. สภาพการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัย (HCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัย จังหวัดระยอง / นิมิตร์ เกตุสุวรรณ์ [ Abstract ]
 28. การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ / นิรันดร์ จันทสาร [ Abstract ]
 29. พฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคปริทันต์ของผู้สูงอายุ / น้ำผึ้ง ขยันงาน [ Abstract ]
 30. ประสิทธิผลโครงการวัดปลอดเหล้า / ประจักษ์ ช่างไม้ [ Abstract ]
 31. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร / ประทิว ศรีศักดิ์เจริญ [ Abstract ]
 32. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากรวัยทำงานในเขตอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / ปราศัย เกตุเพ็ง [ Abstract ]
 33. สภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยที่มีต่อสภาวะทันตสุขภาพของหญิงมีครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี / ปริยา ว่องเกียรติคุณ [ Abstract ]
 34. การทดสอบความเที่ยงตรงของการตรวจโรคเลปโตสไปโรซิสทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี Microscopic agglutination test (MAT) = Validity of laboratory diagnosis for leptospirosis by microscopic agglutination test (MAT) / พรชัย จันทเพ็ชร [ Abstract ]
 35. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / พรรณนภา เหมือนผึ้ง [ Abstract ]
 36. พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง / พัชราวรรณ กัณหารี [ Abstract ]
 37. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว / พัชรินทร์ วงษาโสม [ Abstract ]
 38. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานกรณีศึกษา โรงพยาบาลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / พัชรินทร์ อรรถาวีร์ [ Abstract ]
 39. ความรู้และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารเวชภัณฑ์ในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร / พัฒน์รพี กีรติพีรพงศ์ [ Abstract ]
 40. การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน / พินิจ สร้อยนอก [ Abstract ]
 41. พฤติกรรมของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กอายุ 3-5 ปีกับสภาวะโรคฟันผุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมวกเหล็ก / พิมพ์ลภัส วัดคำ [ Abstract ]
 42. ความรู้และทัศนคติต่อการนวดแผนไทยของกลุ่มผู้ฝึกอบรมวิชาชีพการนวดแผนไทย / พิเศก องค์ศิริมงคล [ Abstract ]
 43. ศึกษาลักษณะส่วนบุคคลความรู้และพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / ไพฑูรย์ แก่นจันทร์ [ Abstract ]
 44. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลต่อการดำเนินงานโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด / ภัคสิตา อยู่ไทย [ Abstract ]
 45. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีอนามัยบ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว / ภูบดินทร์ ไชยนุวัติ [ Abstract ]
 46. การศึกษาพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในเขตพื้นที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก / มณฑา วังเวียง [ Abstract ]
 47. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา / มนตรี รุ่งแสงสี [ Abstract ]
 48. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการนำเด็กอายุ 0-5 ปีมารับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค / มานิตย์ มนเทวินท์ [ Abstract ]
 49. ความรู้ความคิดเห็นการปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขในเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษา จังหวัดชุมพร / ยุทธนา รัตนมณี [ Abstract ]
 50. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารของแม่บ้านตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / รัฐไกร จันทร์ชัยชนะกุล [ Abstract ]
 51. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร / รัตณา ทุมวารีย์ [ Abstract ]
 52. การพยายามฆ่าตัวตายของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง / ลั่นทม โพธิธา [ Abstract ]
 53. ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของสตรีอายุ 35-60 ปีของสถานีอนามัยตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วนิดา สุขพานิช [ Abstract ]
 54. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 / วรางค์ เอนกพงษ์ [ Abstract ]
 55. การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดสมุทรปราการ / วัชรินทร์ ศรีสุข [ Abstract ]
 56. ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วัฒนา สัมมานุรักษ์ [ Abstract ]
 57. พฤติกรรมการป้องกันโรคในช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ในศูนย์แพทย์ชุมชน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี / วันเพ็ญ ทรงศรี [ Abstract ]
 58. ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ของอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี / วันเพ็ญ พันชนัง [ Abstract ]
 59. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้ปกครองเด็กวัยก่อนเรียนกรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา / วันวิสา ดำริมุ่งกิจ [ Abstract ]
 60. การศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในชนบท / วิญญู ขยันงาน [ Abstract ]
 61. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี / ศศิธร พุ่มสวัสดิ์ [ Abstract ]
 62. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร / สนธยา สารพัตร์ [ Abstract ]
 63. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการปนเปื้นของอาหารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา / สมศักดิ์ รักษาทรัพย์ [ Abstract ]
 64. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน / สมศรี รอดสมจิตต์ [ Abstract ]
 65. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการแผนกห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง / สาริศา คำพงษ์ [ Abstract ]
 66. ความพึงพอใจต่อการรับบริการห้องจ่ายยาของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี / สิธยา บุญเรือง [ Abstract ]
 67. ภาพลักษณ์สถานีอนามัยบ้านช่องสาร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร / สิรภัทร เกตุแก้ว [ Abstract ]
 68. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาพ่นที่ถูกต้องของผู้ปกครองในกลุ่มผู้ป่วยเด็กของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี / สิริณัฏฐ์ พงษ์วิรัตน์ [ Abstract ]
 69. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานชาวไทยมุสลิม / สุกัญญา พิมพาเรือ [ Abstract ]
 70. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงในวัยหมดประจำเดือนของสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน / สุจิตรา เทพวงษ์ [ Abstract ]
 71. พฤติกรรมการบริโภคยาในครัวเรือนของประชาชน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / สุนิสา สังข์เงิน [ Abstract ]
 72. ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการแผนกเภสัชกรรมโรงพยาบาลกลาง / สุพัตรา การะเกตุ [ Abstract ]
 73. รูปแบบการลดปัญหาการเจ็บป่วยทางระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างร่างกายของผู้ประกอบอาชีพปั้นโอ่ง / สุริยา อันทินทา [ Abstract ]
 74. การประยุกต์กระบวนการกลุ่มเพื่อนสอนเพื่อนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีในเขตตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา / สุวรรณศักดิ์ ชมชื่น [ Abstract ]
 75. ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารในเขตตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา / สำเนียง สนนำพา [ Abstract ]
 76. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของมารดากับโรคฟันผุของนักเรียนอนุบาล / หิรัญญา สวนบุญช่วย [ Abstract ]
 77. ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและการรับรู้ต่ออาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างของนักศึกษา / อัจฉรา โชคธำรงนิติ [ Abstract ]
 78. ความพึงพอใจของผู้รับบริการทันตกรรมโรงพยาบาลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง / อภิญญา เกตุสุวรรณ์ [ Abstract ]
 79. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรี อายุ 35-60 ปี ในเขตพื้นที่สถานีอนามัย / อลิสรา ธนะฤกษ์ [ Abstract ]
 80. ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / อารีรักษ์ สอนลา [ Abstract ]
 81. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในสถานีอนามัยโคกพนมดี ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี / อุดมรัตน์ ยั่งยืน [ Abstract ]
 82. พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / อุมารินทร์ กองเงินนอก [ Abstract ]
 83. พฤติกรรมสุขภาพและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา / อำนาจ สว่างจิตร [ Abstract ]
 84. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย / ปรเมศร์ ริมทอง [ Abstract ]
 85. การรับรู้และทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / หัสยา มีฉ่ำ [ Abstract ]