ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2551

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยประกันสังคมที่มาใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร / กนกพร ถาปาบุตร [ Abstract ]
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขาฉกรรจ์ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว / จรรยา คำนอมพู [ Abstract ]
 3. การพัฒนารูปแบบวิธีกดจุดอย่างง่ายในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังในชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / จารุวรรณ สรรพโส [ Abstract ]
 4. พฤติกรรมการซื้อยามารับประทานเองของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ / จารุวรรณ อัตตวัณโณ [ Abstract ]
 5. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านคลองตาเพชร ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี / จิตราลดา อินทร์ประเสริฐ [ Abstract ]
 6. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / จินตนา ทองสุขนอก [ Abstract ]
 7. พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยวัณโรคปอดโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จิราภรณ์ สุคนธสังข์ [ Abstract ]
 8. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / ชนาธิป สุริยนราธิปกุล [ Abstract ]
 9. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ / ฐิติวรรณ แสงสังข์ [ Abstract ]
 10. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลบ้านเหื่อม / ณัฐณิชา รักพืช [ Abstract ]
 11. ขนาดร่างกายและความรู้เรื่องโรคอ้วนกับเบาหวานของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สองโรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี / ณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์เศรษฐกุล [ Abstract ]
 12. ปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลกบินทร์บุรี / ณิชกานต์ พิเมย [ Abstract ]
 13. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทันตสุขภาพกับปัญหาสภาวะในช่องปากของนักเรียนประถมศึกษาตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี / ทิพวรรณ วรเวก [ Abstract ]
 14. ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของบุคลากรสาธารณสุขกับภาวะโภชนาการเกิน กรณีศึกษา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี / ทวีศักดิ์ คำกลึง [ Abstract ]
 15. การศึกษาเปรียบเทียบการติดอยู่ของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดกลาสไอโอโนเมอร์เทียบกับชนิดเรซินในฟันกรามถาวรซี่ที่หนึ่งของเด็กอายุ 7-9 ปี / ธนาภรณ์ คงมี [ Abstract ]
 16. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกคลินิกโรคเบาหวาน / นริศรา เบ้าพิลา [ Abstract ]
 17. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้สูงอายุตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / นวลปรางค์ เกินสูงเนิน [ Abstract ]
 18. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี / นันทพร ยันนาคี [ Abstract ]
 19. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของประชาชนที่เลี้ยงสัตว์ปีก ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี / นาทญา อุณหเศรษฐ [ Abstract ]
 20. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปวดทางกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในหมอนวดแผนไทย / นารีรัตน์ ทับทอง [ Abstract ]
 21. พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี / นิพนธ์ ขจรพฤกษ์ [ Abstract ]
 22. พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขสตรี อายุ 35 ปีขึ้นไปจังหวัดชลบุรี / นิสากร วิเศษศรี [ Abstract ]
 23. ความคิดเห็นของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการหน่วยเจาะเลือดตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช / บุญส่ง บุตรปัจฉา [ Abstract ]
 24. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัย (HCIS) กรณีศึกษาสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี / ประภาพรรณ หงษ์ทอง [ Abstract ]
 25. พฤติกรรมการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินของหญิงอายุ 20-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร / ปัทมาพร สราญรมย์ [ Abstract ]
 26. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา / ประยุธ โอทาน [ Abstract ]
 27. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในคลินิกกุมารเวชกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร / ปรียนุช ภูแสงสี [ Abstract ]
 28. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในหมู่ที่ 1 บ้านโป่ง ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี / ปาริชาติ กระแสร์ชล [ Abstract ]
 29. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร / ปิยนุช ภูธรฤทธิ์ [ Abstract ]
 30. การเปรียบเทียบการยึดติดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน เมื่อทำความสะอาดผิวฟันด้วยแปรงสีฟันกับเครื่องมือขัดฟันในฟันกรามถาวรซี่ที่หนึ่งของเด็กอายุ 7-8 ปี / ปิยะวรรณ์ กำคำ [ Abstract ]
 31. ประสิทธิผลของการนวดแบบราชสำนักเปรียบเทียบการทำกายภาพบำบัดแบบฤาษีดัดตนต่ออาการปวดกล้ามเนื้อบ่าในนักศึกษา / พรนภา มูลมา [ Abstract ]
 32. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนที่มารับบริการในสถานีอนามัยตำบลบางปูใหม่ หมู่ที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ / พรพิมล กล่อมเกลี้ยง [ Abstract ]
 33. ความคลาดเคลื่อนในระบบการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา / พัชรภร คอนจำนงค์ [ Abstract ]
 34. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุชาวไทยมุสลิม / พันเอก ศรีสมบัติ [ Abstract ]
 35. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / พิมลรัตน์ เกื้อกูล [ Abstract ]
 36. ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ ในเด็กนักเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร / ฟาริดา บ่าหม๊ะ [ Abstract ]
 37. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและศักยภาพในการควบคุมป้องกันพยาธิใบไม้ตับของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ / มงคล ลองจำนงค์ [ Abstract ]
 38. การใช้ยาคลายวิตกกังวลในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา / มงคลชัย มั่งมี [ Abstract ]
 39. ประสิทธิผลของการใช้สีย้อมคราบจุลินทรีย์ในการฝึกปฏิบัติการแปรงฟันด้วยวิธีขยับปัดของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 / มณธิชา ลาท่าทราย [ Abstract ]
 40. การศึกษาลักษณะส่วนบุคคลความรู้และพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้มารับบริการที่สถานีอนามัยตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี / มนฤดี โภคพิพัฒน์ [ Abstract ]
 41. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดแคนอก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี / มรกต อาหมัด [ Abstract ]
 42. พฤติกรรมของผู้เลี้ยงดูเด็กในการให้ยาน้ำรับประทานในเด็กอายุ 0-5 ปี / มัลลิกา กาละพันธ์ [ Abstract ]
 43. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของมารดาที่มีบุตรแรกเกิดถึง 5 ปี ในการรับวัคซีนที่คลินิกเด็กดี ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง / เยาวธิดา ศรีหาบุตร [ Abstract ]
 44. ผลของการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและทัศนคติต่อการออกกำลังกายของสมาชิกชมรมออกกำลังกายหมู่ 3 บ้านป่ายุบ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี / รัชดา คุ้มใจดี [ Abstract ]
 45. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุ่นขณะตั้งครรภ์ในเขตตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ / วรางคณา นาคจู [ Abstract ]
 46. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์การเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงของผู้มารับบริการที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 1 บ้านไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด / วนาวัลย์ ติณสุวรรณ์ [ Abstract ]
 47. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน / วราภรณ์ ฉลาดจิตร์ [ Abstract ]
 48. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร / วิรัตน์ เพ็ชรสมบัติ [ Abstract ]
 49. การกินผักและผลไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นในตำบลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว / แววดาว วันเพ็ญ [ Abstract ]
 50. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของคนงานเพศชาย ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร / ศิริพรรณ ศรบุญทอง [ Abstract ]
 51. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องวัณโรคทัศนคติเกี่ยวกับวัณโรคและการรักษาและพฤติกรรมการมารับบริการการรักษาวัณโรคอย่างสม่ำเสมอของผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร / ศรีสกุล สุดา [ Abstract ]
 52. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี / สมบูรณ์สิทธิ์ บุปผา [ Abstract ]
 53. ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี / สมลักษณ์ แสงสัมฤทธิ์สกุล [ Abstract ]
 54. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนของผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / สังเวียน หงษ์สร้อย [ Abstract ]
 55. การศึกษาความรู้เจตคติและพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีการศึกษา 2551 / สาวิตรี ประสิทธิเดช [ Abstract ]
 56. การใช้สมุนไพรรักษาตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง / สายธารณ์ ปะสิ่งชอบ [ Abstract ]
 57. พฤติกรรมและบทบาทในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ / สายัณห์ สุวรรณโรจน์ [ Abstract ]
 58. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่หน่วยเบิกต่อการให้บริการของคลังยาโรงพยาบาลสมุทรปราการ / สิริพร โสรส [ Abstract ]
 59. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านคลองคา ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / สิริพันธ์ อารีย์ [ Abstract ]
 60. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชาชนในตำบลแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี / สิริยม รอดพิทักษ์ [ Abstract ]
 61. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลปัจจัยทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลศิริราช / สุกัญญา ชาวหัวเวียง [ Abstract ]
 62. ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว / สุกัญญา บุญเลิศ [ Abstract ]
 63. สุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนกรณีศึกษาโรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี / สุพร เจริญวัฒนวิญญู [ Abstract ]
 64. ผลของรูปแบบการให้คำแนะนำการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้งสำหรับผู้ปกครองผู้ป่วยเด็ก ณ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี / สุภาวิตา สุวรรณศิลป์ [ Abstract ]
 65. พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาลกบินทร์บุรี / สุมนา ทรัพย์เย็น [ Abstract ]
 66. การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกในครัวเรือนและชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ / สุรชัย กำเนิดคำ [ Abstract ]
 67. การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2550 / สุรชัย เทียมพูล [ Abstract ]
 68. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / สุรพล ขลึมประเสริฐ [ Abstract ]
 69. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองต่ออาการปวดกล้ามเนื้อของผู้ใช้บริการการนวดแบบราชสำนัก / สุรีรัตน์ เหงกระโทก [ Abstract ]
 70. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ป่วยโรคเอดส์กรณีศึกษาเฉพาะผู้ป่วยภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร / สุวัลย์วนี ดีบ้านโสก [ Abstract ]
 71. พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยจิตเภท / เสาวนีย์ เพ็งกลิ่น [ Abstract ]
 72. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการใช้บริการด้านประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงพยาบาลบางละมุง / อธิชา แก้วแกม [ Abstract ]
 73. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้สูงอายุ / อมราพร พลธานี [ Abstract ]
 74. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลราชวิถี / อรนุช นรอยู่ [ Abstract ]
 75. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information system : GIS) ในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร กรณีศึกษาร้านค้าและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี / อดิศักดิ์ บุญพลอย [ Abstract ]
 76. การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุโดยตนเองและผู้ดูแล / อภิญญา เสือโพธิ์ [ Abstract ]
 77. การประเมินความเสี่ยงเครื่องเล่นสนามในโรงเรียนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร / อัตพล โมทนา [ Abstract ]
 78. การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำดื่มที่ให้บริการในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล / อัศวิน พิมพ์สงเคราะห์ [ Abstract ]
 79. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรี อายุ 35-60 ปี ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี / อุษณีย์ สานนท์ [ Abstract ]
 80. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกลางกรุงเทพมหานคร / อ้อยทิพย์ พูลเพิ่ม [ Abstract ]