ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2552

 1. พฤติกรรมการใช้ยาพ่นสูดชนิด Metered dose aerosol inhaler (MDI) ในผู้ป่วยโรคหอบหืด กลุ่มอายุ 13-18 ปีที่ได้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ / กรรณิการ์ คำบัว [ Abstract ]
 2. ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรสำเร็จรูปของประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี / กันญา สีผึ้ง [ Abstract ]
 3. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้สูงอายุที่เคี้ยวหมากในเขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา / เครือวัลย์ จันทร์มา [ Abstract ]
 4. พฤติกรรมการรับประทานยารักษาวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคกรณีศึกษาเฉพาะผู้ป่วยภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร / จันทภา สระกบแก้ว [ Abstract ]
 5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / จักรีวงศ์ มาอ้น [ Abstract ]
 6. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความต้องการรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ปี / เจริญรัตน์ ชัยบุตร [ Abstract ]
 7. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี / ฉัตรมงคล เกตยา [ Abstract ]
 8. ปัจจัยที่มีผลต่อการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของหญิงอายุ 35-60 ปี ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี / ชมพูนุท เพชรขาว [ Abstract ]
 9. การสำรวจภาวะโภชนาการและอาหารบริโภคของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี / ชุติมา อุณหะ [ Abstract ]
 10. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี / ณัฐกาญจน์ อวนมินทร์ [ Abstract ]
 11. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการของห้องจ่ายยา โรงพยาบาลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี / ทวีศักดิ์ แก้วไพฑูรย์ [ Abstract ]
 12. ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากรวัยทำงานเพศชาย ตำบลหนองหว้า และตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว / ทองทิพย์ นนทวงษ์ [ Abstract ]
 13. ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการรับประทานยาต้านไวรัสกับระดับภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาว (CD4) ของผู้ป่วยโรคเอดส์ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ / ธิดารัตน์ คงคา [ Abstract ]
 14. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการบริการของห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก / นงลักษณ์ โสดาจันทร์ [ Abstract ]
 15. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารกับโรคฟันผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด / นุชนภา โสนมาศ [ Abstract ]
 16. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง / เบญจมาภรณ์ สร้อยวัน [ Abstract ]
 17. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / พงศธร โรจน์พวง [ Abstract ]
 18. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดบาดแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาสถานพยาบาล (สถานีอนามัย) วิชิต บ้านแหลมชั่น หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต / พิชามญชุ์ ไชยขันธ์ [ Abstract ]
 19. พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กมัธยมต้นที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู / พิมพ์ชนก นามบัณฑิต [ Abstract ]
 20. พฤติกรรมการกินขนมกรุบกรอบของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านหนองเตียน อำเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว / แพรวมณี โกสินทร์ [ Abstract ]
 21. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้และทวารหนักกรณีศึกษา : โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / ภัทรกรณ์ คงเทพ [ Abstract ]
 22. ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านชันสูตรของศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน / ภาวิณี ศรีดำ [ Abstract ]
 23. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / รวีวรรณ แตงอ่อน [ Abstract ]
 24. ความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของพยาบาลประจำหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชวิถี / รัชนี นพรัตน์ [ Abstract ]
 25. พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยของประชาชนในหมู่บ้านซับเค้าแมว ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี / วราภรณ์ แซ่ลี้ [ Abstract ]
 26. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภควัยผู้ใหญ่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร / วิจิตรา ภูโคก [ Abstract ]
 27. ประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์ในการทำลายเชื้อในอุปกรณ์ชนิดยางที่ใช้ในงานทันตกรรม / วิรังรอง ศรีทองกลาง [ Abstract ]
 28. ประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนเพศศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 อำเภอสะโบสถ์ จังหวัดลพบุรี / ศิริขวัญ ปิ่นทองคำ [ Abstract ]
 29. ความรู้เจตคติและพฤติกรรมการใช้ยาน้ำของผู้ปกครองผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี / สาโรจน์ รุ่งแสง [ Abstract ]
 30. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี / สุนันธินี นานเลิศ [ Abstract ]
 31. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลอนามัยช่องปากกับสภาวะอนามัยช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / สุพัตรา นานมนตรี [ Abstract ]
 32. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดนนทบุรี / สุวรรณา ห่านสิงห์ [ Abstract ]
 33. การศึกษาความชุกและปัจจัยทางด้านการยศาสตร์กับการเกิดอาการทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช / อภิชาติ ก้องเสียง [ Abstract ]
 34. ความรู้และทัศนคติต่อการวางแผนครอบครัวของบุคลากรหญิงวัยเจริญพันธุ์ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / อภิรมย์ มาเจริญ [ Abstract ]
 35. ความรู้ความคิดเห็นของเจ้าพนักงานระดับหัวหน้าสถานีอนามัยตามอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานกฎหมายด้านสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี / อภิวันทน์ เพชรขาว [ Abstract ]
 36. พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูกำลังของประชาชนในชุมชนตำบลท่าดินดำ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี / อนุชา สังข์รุ่ง [ Abstract ]
 37. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา / อัมรา ปาปะขัง [ Abstract ]
 38. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี / อุษา อ่อนเจริญ [ Abstract ]
 39. การดูแลทันตสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / เอมอร พันธุ์สมบัติ [ Abstract ]
 40. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมน้ำหนักของบุคลากรที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร / ประกิจ ฮกเจริญ [ Abstract ]
 41. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี / พัชรินทร์ ล้อมชัยสงค์ [ Abstract ]