ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2553

 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา / กชวรรณ กรองกลาง [ Abstract ]
 2. พฤติกรรมการมารับยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลระยอง / กมลทิพย์ จันทร์อยู่จริง [ Abstract ]
 3. พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแผนกผู้ป่วยนอกของศูนย์มะเร็ง ชลบุรี / กมลทิพย์ ไหมเขียว [ Abstract ]
 4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว / กัลษณา โอมา [ Abstract ]
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับความสุขในชีวิตของบุคลากรที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร / กีรติญา อุปัญญ์ [ Abstract ]
 6. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการยาสมุนไพรสถานีอนามัยบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง / เกตน์สิรี คิ้วสง่า [ Abstract ]
 7. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชากรที่อาศัยในตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร / จรรยา การะปักษ์ [ Abstract ]
 8. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังบหวัดนครปฐม / จรรยา น่วมปฐม [ Abstract ]
 9. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาพ่น Metered-Dose Inhaler ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี / จารุวรรณ ปุลพัฒน์ [ Abstract ]
 10. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว / จีรภา ไฝทาคำ [ Abstract ]
 11. การศึกษาวิเคราะห์ความปลอดภัยบนถนนและจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร (Black spot) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี / จุฑามาศ ปากคีบทอง [ Abstract ]
 12. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคสิวในกลุ่มวัยรุ่นเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร / เฉลิมพร มูลนิ่ว [ Abstract ]
 13. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะโรคฟันผุของเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / เฉลียว อินทรกำแหง [ Abstract ]
 14. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร / ธันวดี พูลสวัสดิ์ [ Abstract ]
 15. พฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของผู้สูงอายุที่มารับบริการโรงพยาบาลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี / นงนุช จำลอย [ Abstract ]
 16. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ / นฤมล ปุยะติ [ Abstract ]
 17. ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดข้อและกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุชุมชนบำรุงราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ / นภาพร เสริมศิริ [ Abstract ]
 18. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร / นิธิมา แซ่ตั้ง [ Abstract ]
 19. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว / บุษยาเนตร วงษ์พล [ Abstract ]
 20. ความพร้อมรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานของศูนย์สุขภาพชุมชนในเครือข่ายโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า / ปราณี แสงนาค [ Abstract ]
 21. ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการให้ผู้ใช้บริการใช้ถุงยางอนามัยของหญิงบริการในคลินิกกามโรค อำเภอเมือง จังหวัดระยอง / ปริชวัน น้ำใจตรง [ Abstract ]
 22. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ / มลิวัลย์ หอมชะเอม [ Abstract ]
 23. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีอาการปวดเข่าจากโรคลมจับโปงแห้งเข่าในคลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม / มานัส เสียมไพรี [ Abstract ]
 24. ภาวะความเครียดของบุคลากรโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร / รัชนี น้อยเฮียง [ Abstract ]
 25. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / ลักขณา ทวีพุดซา [ Abstract ]
 26. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในความต้องการศึกษาต่อเนื่องและการทำงานของเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง / วชรวรพงษ์ วงษ์พรมมา [ Abstract ]
 27. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของชุดความรู้เรื่องยาฆ่าแมลงสำหรับผู้ค้าผักในอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี / วรรณภา จบดี [ Abstract ]
 28. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยด้วยโรคมาลาเรียของประชาชน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / วรัญณีย์ วงษ์คลัง [ Abstract ]
 29. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานยาปฏิชีวนะของผู้ป่วยนอง โรงพยาบาลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี / วิชุดา วิลิต [ Abstract ]
 30. สภาวะการมีฟันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง / วิชุตา คงเหมือนเพชร [ Abstract ]
 31. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในเขตตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / วิภาดา กล่อมประดิฐ [ Abstract ]
 32. คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในเครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี / วิริยา น้อยนอนเมือง [ Abstract ]
 33. การศึกษาเปรียบเทียบการติดสีเนื้อเยื่อโดยวิธี Harris Hematoxylin & Eosin (H & E) และวิธี Mallory's Staining ของเนื้อเยื่อหนูแร๊ท 5 ชนิด / วิไลลักษณ์ ไชยคำ [ Abstract ]
 34. การใช้เครื่องสำอางในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา / วีระธิดา ทินราช [ Abstract ]
 35. การใช้ระบบ ABC Analysis ระบบ Economic Order Quantity (EOQ) และระบบ Safety Stock ในการบริหารเวชภัณฑ์ของสถาบันโรคผิวหนัง / ศรัญญา ศิลวัฒนานุสานติ์ [ Abstract ]
 36. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา / ศรัญญา สายบุตร [ Abstract ]
 37. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตัวในการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าหลวงตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี / ศศิธร อาจขำ [ Abstract ]
 38. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ / ศักดิ์ชัย สามเตี้ย [ Abstract ]
 39. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานยาปฏิชีวนะของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา / สราวุธ บัวใหญ่ [ Abstract ]
 40. พฤติกรรมการใช้ยาพ่นสูดชนิด Metered Dose Inhaler (MDI) ของผู้ป่วยโรคหอบหืดอายุ 50-60 ปี ที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว / สวิตตา ศานติบูรณกุล [ Abstract ]
 41. วิเคราะห์สาเหตุความคลาดเคลื่อนทางยาของจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาห้องจ่ายยาผู้ป่วยในกรณีศึกษาศูนย์การแพทย์แห่งหนึ่ง / สายสุนีย์ ทองคำ [ Abstract ]
 42. เปรียบเทียบการสกัดดีเอ็นเอจากเม็ดเลือดขาวด้วย Phenol-Chloroform กับชุดน้ำยาสำเร็จ Puregene Blood Kit โดยใช้หลักการ Salting - Out / สินจัย แปงเขียว [ Abstract ]
 43. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุกับสภาวะโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี / สุคนทิพย์ รุ่งเรือง [ Abstract ]
 44. ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการมารับบริการของผู้ป่วยวัณโรคปอดในโรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว / สุธาทิพ ควรอนันต์ [ Abstract ]
 45. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และซีในผู้ที่มารับบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลปทุมธานี / สุนันทา งามประดับ [ Abstract ]
 46. การศึกษาสภาวะฟันน้ำนมผุและพฤติกรรมการดูแลของผู้เลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนที่มารับบริการในคลีนิคเด็กดีของโรงพยาบาลบางสะพานเขตอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / สุพรรษา พงษ์ศิลป์ [ Abstract ]
 47. การศึกษาเปรียบเทียบการย้อมสีเนื้อเยื่อสมองด้วยสี Hematoxylin & Eosin จากสูตรที่เตรียมและสี Hematoxylin & Eosin สำเร็จรูป / สุภาวดี สุขคำเมล์ [ Abstract ]
 48. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของเจ้าหน้าที่ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช / สุริยา มีปัญญา [ Abstract ]
 49. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรับรู้ผลกระทบจากการดื่มของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา / หทัยรัตน์ สถาพร [ Abstract ]
 50. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร / อัจฉรา นนนุศาสตร์ [ Abstract ]
 51. พฤติกรรมการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ / อนุศาสน์ นิลอาสน์ [ Abstract ]
 52. พฤติกรรมการได้รับยาของผู้ป่วยวัณโรคปอด โรงพยาบาลระยอง / อรนงค์ บุญคุณ [ Abstract ]