ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2554

 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของพระภิกษุที่อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลสงฆ์ / กุลนันท์ พลวิเศษ [ Abstract ]
 2. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการใส่ฟันปลอมจากโรงพยาบาลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา / เกรียงไกร ซำโพธิ์ [ Abstract ]
 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันประสาทวิทยา / จุรีพร สวนสวรรค์ [ Abstract ]
 4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของบุคลากรห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี / ชัชฎา ปั้นทอง [ Abstract ]
 5. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในความรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง / ณัฐพร ชุมผาง [ Abstract ]
 6. พฤติกรรมการรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแก่งคอย / ดลนภา ดารามาศ [ Abstract ]
 7. ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาที่มีความเสี่ยงสูงของเจ้าหน้าที่ห้องยาโรงพยาบาลของรัฐ / ทิพานันท์ ทิพเนตร [ Abstract ]
 8. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ในเด็กอายุ 1-5 ปี ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / ทรงวุฒิ บุญงาม [ Abstract ]
 9. พฤติกรรมการบริโภคยาชุดของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ / ธงชัย ทองคำ [ Abstract ]
 10. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของผู้หญิงวัยทำงานในพื้นที่สถานีอนามัยวังโรงน้อย ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา / ธมลวรรณ พรหมมาศ [ Abstract ]
 11. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลต่อการตรวจ Glucose tolerance test สำเร็จของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย / ธมนวรรณ สะดู่ [ Abstract ]
 12. พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ภายหลังการดื่มสุราในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยหนองไข่น้ำ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / นรายุทธ บุญยานุตร [ Abstract ]
 13. ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ / นิตยา ทรงวาจา [ Abstract ]
 14. ความฉลาดทางอารมณ์ของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลโรงเรียนการบริบาลเบญจรักษ์รวมชัย จังหวัดสมุทรปราการ / นิตยา พันธ์โชติ [ Abstract ]
 15. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะคอเลสเตอรอลสูงของข้าราชการหน่วยประจำ บก.ทท.สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย / นิศานาถ เสืออินทร์ [ Abstract ]
 16. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของบุคลากรห้องยากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา / ปาริฉัตร เปรื่องนา [ Abstract ]
 17. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่สถานีอนามัยตำบลมะขามคู่ จังหวัดระยอง / ปาริชาติ สามี [ Abstract ]
 18. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่คลังเวชภัณฑ์ยาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / พรทิพย์ เพียรโคตร [ Abstract ]
 19. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในตำบลแห่งหนึ่ง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ / พิมพา ประทิพย์เนตร [ Abstract ]
 20. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม / พีรพงษ์พัฒน์ ปิติจะ [ Abstract ]
 21. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร / เพ็ญแข คุณสุทธิ์ [ Abstract ]
 22. ความคลาดเคลื่อนทางยาในงานบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา / ภาวิณี เบญจศาสตร์ [ Abstract ]
 23. อุบัติการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุและการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพของบุคลากรในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี / ภาวิณี ถิ่นการ์ [ Abstract ]
 24. คุณภาพชีวิตของชายรักชายในเขตกรุงเทพมหานคร / ภูริ นวลเนาว์ [ Abstract ]
 25. สุขภาวะทางจิตวิญญาณของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ / รัตติกาล หล้าสมบูรณ์ [ Abstract ]
 26. พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา / รุ่งฤดี งามสันเทียะ [ Abstract ]
 27. พฤติกรรมการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาโรคหวัดของผู้มารับบริการสถานีอนามัยคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว / รุ่งทิวา ศาสตรา [ Abstract ]
 28. ความรู้ทัศนคติและการให้บริการเจาะเลือดของเจ้าหน้าที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา / รุ่งนภา เผ่ากันทะ [ Abstract ]
 29. การรับรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระดับมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร / รำพึง อาดี [ Abstract ]
 30. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของผู้มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ / เรืองรวีย์ รัสมี [ Abstract ]
 31. ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในหมู่บ้านวังกะทะตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / วัชระ เกษทองมา [ Abstract ]
 32. ความชุกของการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ enterococci ประจำถิ่นในอุจจาระคนปกติที่มาตรวจสุขภาพประจำปี / วิชุดา มาเล็ก [ Abstract ]
 33. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / วีระยุทธ ทับแพ [ Abstract ]
 34. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ / ศิริรัตน์ จันทำ [ Abstract ]
 35. การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยใหม่สำโรง ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา / สมชิต พรมถนนถั่ว [ Abstract ]
 36. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุตำบลบ้านปลายนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี / สุกัญญา กวดขัน [ Abstract ]
 37. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการบริการที่สถานีอนามัยโคกแย้ จังหวัดสระบุรี / สุกัญญา สีไชย [ Abstract ]
 38. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี / สุชาดา ทิพจินดา [ Abstract ]
 39. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยเบาหวานในตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ / สุดารัตน์ จงกล [ Abstract ]
 40. ปัจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีของผู้ป่วยโรคเอดส์ในคลินิกโรคติดเชื้อโรงพยาบาลระยอง / สุภัชญา สานนท์ [ Abstract ]
 41. ความคลาดเคลื่อมของค่าน้ำหนักสัมพันธ์หลังการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ / สุรีย์ สามสี [ Abstract ]
 42. พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสดของประชาชนในตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / อนุช ชื่นบาน [ Abstract ]
 43. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลรามาธิบดี / อนุชา คงสมกัน [ Abstract ]
 44. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแผนกห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร / อภิชาติ จุสมใจ [ Abstract ]
 45. ความพึงพอใจต่อการมารับบริการกับการมารับบริการอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการหน่วยจ่ายยาคลินิกยาต้านไวรัสเอดส์โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี / อัญชนา หอยสง [ Abstract ]
 46. พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการเก็บขยะของแรงงานเก็บขยะเร่ร่อนในบ่อฝังกลบขยะเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา / พิมาน ธีระรัตนสุนทร [ Abstract ]
 47. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูดของผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร / ภัทรา บุญนะ [ Abstract ]
 48. ความฉลาดทางอารมณ์ของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลโรงเรียนการบริบาลเบญจรักษ์รวมชัย จังหวัดสมุทรปราการ / นิตยา พันธ์โชติ [ Abstract ]
 49. ความเข้าใจในการใช้ยาและการอ่านฉลากยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังอายุ 70-79 ปี ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / ศิริลักษณ์ ศรีพูนทอง [ Abstract ]
 50. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกนอกเวลา ณ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ / ศิรินทรา รอมลี [ Abstract ]