ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2555

 1. ความพึงพอใจและการเข้าใจในสัญลักษณ์ขีดเส้นแสดงเวลาและขนาดยาบนฉลากยาของผู้ป่วยสูงอายุที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ / บุษรา พิลึก [ Abstract ]
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี / ปิยวรรณ ไชสง [ Abstract ]
 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็ก อายุ 0-6 ปี ที่มารับบริการงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี / สวนีย์ สิงห์หมอก [ Abstract ]
 4. ค่าใช้จ่ายด้านยาในระบบประกันสุขภาพของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ / กรรณิกา ติยะชนานนท์ [ Abstract ]
 5. พฤติกรรมการกลับมาดื่มสุราซ้ำของผู้ป่วยติดสุราโรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา / เขมมัสศิริ เนตร์มณี [ Abstract ]
 6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีอนามัยหนองสาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา / เข็มพร นิลศิริ [ Abstract ]
 7. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคซึมเศร้าของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี / จิตติมา ไพรศูนย์ [ Abstract ]
 8. พฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา / จิราภรณ์ ปลั่งกลาง [ Abstract ]
 9. ความคลาดเคลื่อนในการจัดยาของบุคลากรในงานจ่ายยาฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลบางบ่อ / จุฑามาศ ทับทิมทอง [ Abstract ]
 10. พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านบ่อเวฬุ ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี / ชนากานต์ ปราบทุกข์ [ Abstract ]
 11. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคโปรโตซัวในแม่น้ำเจ้าพระยาจากสถานประกอบการฟาร์มสัตว์ / ซูรีนา ปาเนาะ [ Abstract ]
 12. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม / ณัฐวุฒิ ทาน้อย [ Abstract ]
 13. การสำรวจการปฏิบัติตามกฎหมายในสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่กรณีศึกษา : โรงพยาบาลในหน่วยของรัฐที่ออกนอกระบบราชการแห่งหนึ่ง / ดวงใจ ปัจจัย [ Abstract ]
 14. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก / 29 ซม. [ Abstract ]
 15. พฤติกรรมการรับประทานยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้มารับบริการ ณ ห้องจ่ายยา โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา / นวรัตน์ ยับยั้ง [ Abstract ]
 16. การศึกษาการเกิดความคลาดเคลื่อนทางการจ่ายยาในโรงพยาบาลกลาง / ปวีณา พลสามารถ [ Abstract ]
 17. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของหญิงมีครรภ์ที่มารับบริการที่สถานีอนามัยบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ / ปารีณา มะสะอะ [ Abstract ]
 18. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ยาพ่นของผู้ป่วยโรคหอบหืดโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 จังหวัดชลบุรี / พจนีย์ กล่อมกุล [ Abstract ]
 19. พฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในโรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / พรทิพย์ กาสร [ Abstract ]
 20. พฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของกลุ่มวัยแรงงานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา / พิมพ์ประภา สุมาลุ [ Abstract ]
 21. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอ่านฉลากอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / พิเชฐ ดาวสุข [ Abstract ]
 22. ผลการให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี / มัณธนา อุดมสุนทร [ Abstract ]
 23. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนอาชีวศึกษา / มธุรา เลี้ยงหิรัญ [ Abstract ]
 24. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดเพชรบูรณ์ / รุ่งอรุณ จันทร์น้อย [ Abstract ]
 25. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหอบหืดอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา / วริญญา อุ่นเจริญ [ Abstract ]
 26. การประเมินผลการคัดกรองโรคเบาหวานด้วยแบบบันทึกการตรวจคัดกรองความเสี่ยงตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา / วิไลวรรณ กลิ่นสำโรง [ Abstract ]
 27. พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี / สันติ ด่านซ้าย [ Abstract ]
 28. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความตั้งใจในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของเด็กอายุ 13-15 ปี ณ ชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร / สุภัทรา บุญอภัย [ Abstract ]
 29. พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในคู่สมรสที่ติดเชื้อเอดส์ ณ โรงพยาบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี / สุธาสินี บุญเปี่ยม [ Abstract ]
 30. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี / สุมิตรา บุญยืด [ Abstract ]
 31. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการเลือกใช้สปาในอุดมคติของผู้ใช้บริการสปา / เสาวภาค วงศ์วิวัฒน์ [ Abstract ]
 32. การสำรวจความรู้ความคิดเห็นต่อสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของวัยรุ่นอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / หทัยรัตน์ นิลประเสริฐ [ Abstract ]
 33. พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา / กาญจนา นิลมะเริง [ Abstract ]
 34. พฤติกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี ในพื้นที่บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสะท้อน ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา / กานต์ยุพิน ยศฉิมพลี [ Abstract ]
 35. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา / ครรชิต รัตนประยูร [ Abstract ]
 36. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ / คัญทิมา ทูคำมี [ Abstract ]
 37. พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / จรินทร์ มีแสง [ Abstract ]
 38. การบริโภคอาหารของครอบครัว ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา / จุฑามาศ เพชรจันอัด [ Abstract ]
 39. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของบุคลากรในสถานีอนามัย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา / จุฑาทิพย์ พิมพรัตน์ [ Abstract ]
 40. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคปริทันต์ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว / จุฑารัตน์ สีคำดี [ Abstract ]
 41. การดูแลตนเองของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี / เจษฎาภรณ์ หารพรม [ Abstract ]
 42. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาพ่นสูดชนิด Metered dose inhaler (MDI) ในผู้ป่วยโรคหอบหืดที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / ณฐพร ผิวผาด [ Abstract ]
 43. ความรู้ ความคิดเห็นของอสม.ตำบลห้วยแถลงที่มีต่อกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา / ธวัฒชัย เมืองนาม [ Abstract ]
 44. ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในการรับบริการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและวัดความดันโลหิต ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) กรณีศึกษา หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ / นุสรา เพชรฤทธิ์ [ Abstract ]
 45. ภาวะความดันโลหิตสูงของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี กองแพทย์ สำนักงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี / ธัชมาภรณ์ คนอยู่ [ Abstract ]
 46. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง / เนรัญชญา กล้ารบ [ Abstract ]
 47. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมในการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานของเด็กที่มีอายุ 1-5 ปี ในกลุ่มแรงงานพม่า อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา / ปฤษฎี กันตธัช [ Abstract ]
 48. เปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคไข้เลือดออกระหว่างพื้นที่ที่มีผู้ป่วยสูงและต่ำ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด / ปรียานุช สุนทรานิล [ Abstract ]
 49. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีของผู้ป่วยโรคเอดส์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี / ภัทรา ผ่องมณี [ Abstract ]
 50. ความตั้งใจในการมาตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีที่สมรสแล้ว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / รัชดาภรณ์ นพไธสง [ Abstract ]
 51. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย = Factors associated with cigaretter smoking in secondary school students / วัชรพันธ์ กรีเกษม [ Abstract ]
 52. พฤติกรรมการใช้เฟชบุ๊คของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / วิรพัทธ์ แสนตรง [ Abstract ]
 53. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะโภชนาการของวัยรุ่นตอนปลาย อายุ 20-25 ปีที่อยู่หอพัก / วิภา ยิมหลัง [ Abstract ]
 54. การปฏิบัติตนด้านสุขภาพของกลุ่มผู้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านเกาะแดง ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี / วิไลลักษณ์ อ่อนศรี [ Abstract ]
 55. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี / ศรีทอง อุดหนุน [ Abstract ]
 56. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการคุมกำเนิดของสตรีต่างด้าวที่ประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดกรุงเทพมหานคร / ศิวพันธุ์ บัวสิงคำ [ Abstract ]
 57. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี / สิญาภรณ์ ด้วงภู [ Abstract ]
 58. ความรู้และทัศนคติกับความถูกต้องในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้บาดเจ็บของบุคลากรหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น / สุนทร จงชาญสิทธิโธ [ Abstract ]
 59. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราของผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง / สุรางค์ อรรถวิชัย [ Abstract ]
 60. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยหมดประจำเดือนโรงพยาบาลรามาธิบดี / อภิญญา บุญโพธิ์ [ Abstract ]
 61. การประเมินผลการดำเนินงานการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์การตรวจสอบหลังการจ่ายชดเชยและตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว / อลิสา กลั่นการไถ [ Abstract ]
 62. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลราชวิถี / อาซีกีน แวมะ [ Abstract ]
 63. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / อุบลมาส ศรีโช [ Abstract ]
 64. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักมวยไทยอาชีพ ณ เวทีมวยลุมพินี / ไอรีน แก้ววิมาน [ Abstract ]
 65. การเลี้ยงดูบุตรด้านโภชนาการของผู้ปกครองเด็กแรกเกิดถึง 5 ปีที่มีภาวะขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการปกติในเขตรับผิดชอบสถานีอนามัยท่าอ่าง จังหวัดนครราชสีมา / นิภาพร ภาคย์กระโทก [ Abstract ]
 66. ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเองกับภาวะสุขภาพและสมรรถภาพของผู้สูงอายุในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแวง จังหวัดบุรีรัมย์ / ปพิชญา เสาไธสง [ Abstract ]