ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2556

 1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชมรมดอกบัวขาวตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา / กัญญาณี จิตติมณี [ Abstract ]
 2. การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / เกศรา เมฆบริสุทธิ์ [ Abstract ]
 3. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรของผู้บาดเจ็บ ที่มารับบริการในโรงพยาบาลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี / จันทร์จิรา ปินไชย [ Abstract ]
 4. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนของมารดาในเขตตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / เฉิดโฉม วงศ์อนันต์ [ Abstract ]
 5. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / เฉลิมพร หีบแก้ว [ Abstract ]
 6. พฤติกรรมการป้องกันโรคปริทันต์ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง / ชลลดา หวังดี [ Abstract ]
 7. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนอกเขตสถานบริการสาธารณสุขของเด็ก 0-5 ปี ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ / ฐาปกรณ์ ก้อนทองคำ [ Abstract ]
 8. พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยของประชาชนตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา / ณัฐชรพร กาศกระโทก [ Abstract ]
 9. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกร ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี / ณัฐพร ปลื้มจันทร์ [ Abstract ]
 10. ทัศนคติและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของทหารชั้นประทวน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / ดวงใจ แก้วจินดา [ Abstract ]
 11. ความสัมพันธ์ระหว่างความชอบรสเค็มกับปริมาณโซเดียมจากเครื่องดื่มปรุงรสเค็มที่ใช้ของผู้ประกอบอาหารในครัวเรือน : กรณีศึกษาในชุมชนละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ / ดารารัตน์ หาญประโคน [ Abstract ]
 12. พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / ตวงรัตน์ โอทารัมย์ [ Abstract ]
 13. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพัฒนกิจการเป็นมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ / ตติยาภรณ์ แจ้งสุข [ Abstract ]
 14. แรงจูงใจพฤติกรรมและความเครียดการทำงานของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม / ทัศสินีย์ สูงศักดิ์ [ Abstract ]
 15. การป้องกันมะเร็งปากมดลูกของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้วและมีบุตร 1 คนขึ้นไป ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว / ทิพวรรณ์ ราชแทน [ Abstract ]
 16. ความสอดคล้องผลการทดสอบความไวต่อยาของ Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae ที่สร้าง extened-spectrum B-lactamases ด้วยเกณฑ์ CLSI 2009 และ CLSI 2010 / นรัชพัณญ์ ปะทิ [ Abstract ]
 17. การทดสอบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการคดีความผิดทางเพศ / นวรัตน์ อายุยืน [ Abstract ]
 18. ศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในกลุ่มงานนั่งโต๊ะโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา / นาตยาพร รนกระโทก [ Abstract ]
 19. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุ่มพะยา ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา / ปัทมา บ้ำสันเทียะ [ Abstract ]
 20. ความคลาดเคลื่อนทางยาในงานบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา / ปัญญา ช่วยผักแว่น [ Abstract ]
 21. พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา / พิมพ์รัฐพร ปาสาณพงศ์ [ Abstract ]
 22. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกรรมพันธุ์และพฤติกรรมเสี่ยงกับสัดส่วนของร่างกายความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / พีรศักดิ์ ศุกรินทร์ [ Abstract ]
 23. ความคิดเห็นต่อการมีเพศสัมพันธ์ปัจจัยการมีเพศสัมพันธ์และผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา / พิไลลักษณ์ ชาญชัยศรี [ Abstract ]
 24. พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / เพ็ญประพร สุขธัมรงค์ [ Abstract ]
 25. ความเครียดในงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการในโรงพยาบาลรัฐระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง / เพ็ญนภา ทิพย์โส [ Abstract ]
 26. การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนเพศชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา / เพ็ญศรี ใสจันทึก [ Abstract ]
 27. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี / ภาวิณี พุทธา [ Abstract ]
 28. ศึกษาความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา / มนฤดี บุดดี [ Abstract ]
 29. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองหลาง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2555 / วีวรรณ ยิ้มเนียม [ Abstract ]
 30. ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา / ราตรี ศรีกระสัง [ Abstract ]
 31. การใช้และการเก็บรักษายาปฏิชีวนะของประชาชน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา / วิทยา สง่ากลาง [ Abstract ]
 32. ศึกษาพฤติกรรมการบริการของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหญิงของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี / ศิริขวัญ จิตตพงษ์ [ Abstract ]
 33. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อค่าดัชนีมวลกายของประชากรวัยทำงาน / ศศิวิมล มงคลสวัสดิ์ [ Abstract ]
 34. ความพึงพอใจผู้มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ / ศิรินภา บุญเกื้อ [ Abstract ]
 35. ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา / สุณิสา เสือโสมง [ Abstract ]
 36. ความพึงพอใจของผู้ป่วยวัณโรคที่มารับบริการคลินิกวัณโรคโรงพยาบาลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ / สุนิศา พนารินทร์ [ Abstract ]
 37. ปริมาณและมูลค่าการใช้วิตามินและแร่ธาตุที่เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติในผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง / สราวุธ กาญจนวัฒนา [ Abstract ]
 38. การศึกษาอุบัติการณ์โรคมะเร็งปากมดลูกและความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีที่เข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในรพ.มหาราชนครราชสีมา / สุวิชา แก่นนาคำ [ Abstract ]
 39. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี / สุพรรษา รณรัตน์ [ Abstract ]
 40. ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ / สุวรรณา ตั้งอยู่ [ Abstract ]
 41. การใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ / อรอุษา ปราสาททอง [ Abstract ]
 42. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ / อัจฉรา กาศอุดม [ Abstract ]
 43. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหอบหืดวัยผู้ใหญ่ที่มารับบริการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี / วิไลวรรณ มาแก้ว [ Abstract ]
 44. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ปี ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา / คีรวัน บ่อยกระโทก [ Abstract ]
 45. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว / ทาริกา คุชิตา [ Abstract ]
 46. ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนหมู่บ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / พรสุดา กุ่มจันทึก [ Abstract ]