ฝ่ายคลังความรู้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายคลังความรู้

เป็นหน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างการบริหารงานของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่มีการปรับเปลี่ยนตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยอยู่ภายใต้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี มีงานในกำกับ ได้แก่ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล งานจัดการความรู้ และโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรในสังกัด จำนวน 6 คน ได้แก่ บรรณารักษ์ จำนวน 2 คน นักเอกสารสนเทศ จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คนและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดจำนวน 1 คน

ภารกิจ

 1. รวบรวมผลงานวิชาการ ของบุคลากรจาก คณะ สถาบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดลในรูปแบบดิจิทัลให้เป็นระบบ เพื่อจัดเก็บในคลังสารสนเทศสถาบัน (Institutional repository) โดยใช้การลงรายการข้อมูลด้วยเมทาดาทาแบบ Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) รวมถึงการสงวนรักษาให้มีความยั่งยืนและเผยแพร่โดยการเพิ่มช่องทางให้สะดวกในการเข้าถึงได้อย่างเสรีและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
 2. รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ในตัวบุคคลหรือเอกสาร พัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
  • 2.1 ฐานข้อมูลการจัดการความรู้ intranet.li.mahidol\km
  • 2.2 Blog การจัดการความรู้ km.li.mahidol.ac.th
 3. ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์และคณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่ ในการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดให้มีที่ทำการสำนักพิมพ์ ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้
 4. ประสานงานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องการจัดการฐานข้อมูลคลังสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดลและฐานข้อมูลการจัดการความรู้ Web Portal คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงการจัดทำ Blog การจัดการความรู้ Mahidol Libraries KM

บุคลากร

บุคลากรฝ่ายคลังความรู้ มีจำนวน 6 คน

Scholarly- Resources-Depart-staff pic

หัวหน้าฝ่ายคลังความรู้


li_rv

นางสาวศศิธร วงศ์โพธิสาร
Ms.Sasitorn Wongpothisarn
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.เชียงใหม่
MU-SUP รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
 sasitorn.von@mahidol.ac.th
 i+24+4258

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กำกับ-ดูแลการดำเนินงานของฝ่ายคลังความรู้ ประกอบด้วย
  • - งานจัดการความรู้
  • - งานเผยแพร่ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล
  • - โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รับผิดชอบงานพัฒนาคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. รับผิดชอบงานจัดการความรู้และพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการความรู้
 4. ปฏิบัติงานงานประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมหอสมุดฯและตอบคำถามเกี่ยวกับบริการห้องสมุดผ่าน social network
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

หน่วยงานในกำกับดูแล