โครงการที่รับผิดชอบ

ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน


ปีงบประมาณ 2559

รายงานผลโครงการ
ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 59-S2-O2-04 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการที่ได้รับจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
2 59-S3-O5-01 โครงการเสริมการอ่านสร้างเสริมสุขภาวะแก่ชุมชนศาลายา รายงานผลโครงการ
3 59-S4-O4-03 โครงการบริการด้วยใจให้ยืมถุงผ้าพาหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 60-S1-O1-19 โครงการ "Textbook Quest @Bookstore" รายงานผลโครงการ
2 60-S2-O1-04 โครงการ การซ่อมสันวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รายงานผลโครงการ
3 60-S2-O2-23 โครงการใช้คิวอาร์โค้ดกับงานวารสารห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 61-S1-O1-02 โครงการปรับปรุงบริการเพิ่มความสมบูรณ์ของบริการตัวเล่มวิทยานิพนธ์สาขาวิทยาการเสพติดเพื่อห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คู่มือแนวทางปฏิบัติงานฯ
รายงานผลโครงการ
2 61-S4-O4-01 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รายงานผลโครงการ

สรุปโครงการ กิริยา วรกัลยากุล
ปรับปรุง : 12 ธันวาคม 2560