โครงการที่รับผิดชอบ


ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์


ปีงบประมาณ 2559

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
- - - -

ปีงบประมาณ 2560

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 60-S1-O1-11 โครงการจัดทำรายการทางบรรณานุกรม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ (EHIA)
ลงฐานข้อมูลเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ MULINET Sierra
รายงานผลโครงการ
2 60-S1-O1-12 โครงการปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม ประเภทสิ่งพิมพ์โครงการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)
ของ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานผลโครงการ
3 60-S1-O1-27 การจัดทาเอกสารการกาหนดหัวเรื่องและเลขหมู่ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) รายงานผลโครงการ
4 60-S1-O1-29 โครงการจัดทำรายการทางบรรณานุกรม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ (EHIA)
ลงฐานข้อมูลเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ MULINET Sierra (โครงการต่อเนื่อง)
รายงานผลโครงการ
5 60-S1-O3-07 โครงการเผยแพร่ผลงานตำราวิชาการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในคลังสารสนเทศสถาบัน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
รายงานผลโครงการ
6 60-S2-O2-04 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
รายงานผลโครงการ
7 60-S2-O2-13 โครงการยืมปีนี้คืนปีหน้า รายงานผลโครงการ
8 60-S2-O2-26 โครงการ การพัฒนาและปรับปรุงหัวเรื่องด้านสิ่งแวดล้อม รายงานผลโครงการ
9 60-S2-O3-06 โครงการจัดทำป้ายประกาศในห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลโครงการ
10 60-S3-O5-09 โครงการพันธกิจเพื่อสังคม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3/2560 กิจกรรม "เล่านิทาน อ่านสนุก โครงการรักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ชุมชนศาลายา" รายงานผลโครงการ
11 60-S4-O4-15 โครงการ Green & ECO Resource’s Alerts รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 61-S1-O1-01 โครงการพัฒนาห้องสมุดศูนย์ภาคเหนือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง (ศทสล.) ระยะที่ 1 รายงานผลโครงการ

สรุปข้อมูล : กิริยา วรกัลยากุล
ปรับปรุง : 18 มกราคม 2561