โครงการที่รับผิดชอบ

ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย


ปีงบประมาณ 2559

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 59-S2-O3-02 โครงการบริหารจัดการชั้นหนังสือให้สวยงามและ สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 60-S1-O1-01 โครงการทำรายการบรรณานุกรมหนังสืออาเซียนเข้าฐานข้อมูล เครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
MULINET Sierra
รายงานผลโครงการ
2 60-S2-O3-02 โครงการบริหารจัดการชั้นหนังสือเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 61-S1-O1-04 โครงการทำรายการบรรณานุกรมหนังสืออาเซียนเข้าฐานข้อมูล เครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
MULINET Sierra (โครงการระยะที่ 2)
อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปข้อมูล : กิริยา วรกัลยากุล
ปรับปรุง : 11 มกราคม 2561