โครงการที่รับผิดชอบ

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์


ปีงบประมาณ 2559

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 59-S2-O1-02 โครงการสำรวจการใช้วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และ
บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์
รายงานผลโครงการ
2 59-S2-O2-06 โครงการส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยใช้ QR Code รายงานผลโครงการ
3 59-S2-O3-05 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระเบียบการใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้ารายกลุ่ม Group Study Room รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 60-S1-O1-26 โครงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
ประจำปีงบประมาณ 2557-2559
รายงานผลโครงการ
2 60-S2-O2-24 โครงการส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยใช้ QR Code รายงานผลโครงการ

สรุปข้อมูล : กิริยา วรกัลยากุล
ปรับปรุง : 24 สิงหาคม 2560