โครงการที่รับผิดชอบ

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ


ปีงบประมาณ 2559

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
- - - -

ปีงบประมาณ 2560

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 60-S2-O1-02 โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการของห้องสมุดสถาบันโภชนาการด้วยกลุ่มไลน์ (Line Group) รายงานผลโครงการ
presentation
2 60-S2-O1-03 การสำรวจและติดแผ่นข้อมูล Xecure tag หนังสือ เพื่อใช้งานร่วมกับระบบห้องสมุดอัจฉริยะ
Radio Frequency Identification (RFID)
รายงานผลโครงการ
3 60-S2-O1-12 การสำรวจและติดแผ่นข้อมูล Xecure tag หนังสือ เพื่อใช้งานร่วมกับระบบห้องสมุดอัจฉริยะ
Radio Frequency Identification (RFID)ระยะที่ 2
รายงานผลโครงการ
presentation

ปีงบประมาณ 2561

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 61-S1-O1-03 โครงการจัดทำคู่มือการใช้งานเครื่องยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศอัตโนมัติด้วยตนเอง รายงานผลโครงการ
1 61-S2-O3-03 โครงการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดโดยวิธี Focus Group รายงานผลโครงการ

สรุปข้อมูล : กิริยา วรกัลยากุล
ปรับปรุง : 19 มกราคม 2561