โครงการที่รับผิดชอบ

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ


ปีงบประมาณ 2559

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
- - - -

ปีงบประมาณ 2560

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 60-S2-O1-02 โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการของห้องสมุดสถาบันโภชนาการด้วยกลุ่มไลน์ (Line Group) รายงานผลโครงการ
presentation
2 60-S2-O1-03 การสำรวจและติดแผ่นข้อมูล Xecure tag หนังสือ เพื่อใช้งานร่วมกับระบบห้องสมุดอัจฉริยะ
Radio Frequency Identification (RFID)
รายงานผลโครงการ
3 60-S2-O1-12 การสำรวจและติดแผ่นข้อมูล Xecure tag หนังสือ เพื่อใช้งานร่วมกับระบบห้องสมุดอัจฉริยะ
Radio Frequency Identification (RFID)ระยะที่ 2
รายงานผลโครงการ
presentation
4 60-S4-O5-06 โครงการจัดทำคู่มือการให้บริการยืม คืนหนังสือด้วยระบบ RFID รอเสนอโครงการ
5 60-S4-O5-07 โครงการเล่าเรื่องจากภาพ : มรดกความทรงจำสถาบันโภชนาการ ณ ห้องสมุด รอเสนอโครงการ

สรุปข้อมูล : กิริยา วรกัลยากุล
ปรับปรุง : 24 สิงหาคม 2560