โครงการที่รับผิดชอบ

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์


ปีงบประมาณ 2559

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 59-S2-O3-06 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อมุม Happy Place Great Souls รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 60-S1-O1-20 โครงการพัฒนาคอลเล็คชั่นผลงานของคณาจารย์ และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (PY-IR) รายงานผลโครงการ
2 60-S1-O1-30 โครงการปรับปรุงระเบียนวารสารวิชาการภาษาไทย ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ในฐานข้อมูล SIERRA อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 60-S1-O3-02 โครงการเผยแพร่ผลงานตำราวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ในคลังสารสนเทศสถาบัน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol IR)
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 60-S2-O2-06 โครงการเย็บเล่มวารสาร อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 60-S2-O2-07 โครงการปรับปรุงระเบียนหนังสือที่จำหน่ายออก รายงานผลโครงการ

สรุปข้อมูล : กิริยา วรกัลยากุล
ปรับปรุง : 20 กันยายน 2560