โครงการที่รับผิดชอบ

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์


ปีงบประมาณ 2559

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 59-S2-O3-06 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อมุม Happy Place Great Souls รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 60-S1-O1-20 โครงการพัฒนาคอลเล็คชั่นผลงานของคณาจารย์ และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (PY-IR) รายงานผลโครงการ
2 60-S1-O3-02 โครงการเผยแพร่ผลงานตำราวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ในคลังสารสนเทศสถาบัน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol IR)
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 60-S2-O2-06 โครงการเย็บเล่มวารสาร อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 60-S2-O2-07 โครงการปรับปรุงระเบียนหนังสือที่จำหน่ายออก รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 61-S1-O1-06 โครงการปรับปรุงระเบียนวารสารวิชาการภาษาไทย ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ในฐานข้อมูล SIERRA รายงานผลโครงการ
2 61-S2-O2-03 โครงการรู้จัก รู้ใจ ผู้ใช้บริการ : กรณีศึกษาห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปข้อมูล : กิริยา วรกัลยากุล
ปรับปรุง : 19 มกราคม 2561