โครงการที่รับผิดชอบ

ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา


ปีงบประมาณ 2559

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 59-S2-O3-03 โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องสมุดใหม่ให้สวยงามและ สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 60-S1-O1-24 โครงการปรับปรุงคอเล็คชั่นวิดีทิศน์การเรียนการสอนของภาควิชาหูหนวกศึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 60-S1-O1-25 โครงการเย็บเล่มวารสารภาษาต่างประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 60-S2-O2-38 โครงการให้บริการของห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ด้วยเฟสบุ๊ค Facebook อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปข้อมูล : กิริยา วรกัลยากุล
ปรับปรุง : 24 สิงหาคม 2560