โครงการที่รับผิดชอบ

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี


ปีงบประมาณ 2559

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 59-S1-O1-01 โครงการปรับปรุงชั้นพจนานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายงานผลโครงการ
2 59-S2-O2-10 โครงการเย็บเล่มวารสารภาษาต่างประเทศด้วยมือ รายงานผลโครงการ
3 59-S2-O2-12 โครงการจัดทำป้ายประกาศห้องสมุดศาสตราจารย์เกียรติคุณธงชัย ปภัสราทร รายงานผลโครงการ
4 59-S2-O2-13 โครงการซ่อมแซมวารสารเย็บเล่มภาษาต่างประเทศ รายงานผลโครงการ
5 59-S2-O2-14 โครงการปรับและขยายชั้นวารสารเย็บเล่มภาษาไทย รายงานผลโครงการ
6 59-S2-O2-15 โครงการประเมินผู้ให้บริการโดยการใช้ QR-Code รายงานผลโครงการ
7 59-S3-O2-01 โครงการหนังสือเปลี่ยนมือ รายงานผลโครงการ
8 59-S4-O7-05 โครงการส่งคืนครุภัณฑ์ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่ หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ สถานะ
1 60-S2-O2-19 โครงการพัฒนาการเข้าถึงภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลโครงการ
2 60-S2-O2-28 โครงการเย็บเล่มวารสารด้วยมือ รายงานผลโครงการ
3 60-S2-O2-29 โครงการการให้บริการ Book Delivery รายงานผลโครงการ
4 60-S2-O2-30 โครงการทำบัตรสมาชิกห้องสมุดโดยไม่ใช้รูปถ่าย รายงานผลโครงการ
5 60-S2-O2-31 โครงการมุมความรู้ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะสาธารณสุขศาสตร รายงานผลโครงการ
6 60-S2-O2-32 โครงการหนังสือเปลี่ยนมือ รายงานผลโครงการ
7 60-S2-O2-34 โครงการจัดทำป้ายประกาศห้องสมุดศาสตราจารย์เกียรติคุณธงชัย ปภัสราทร รายงานผลโครงการ
8 60-S2-O2-35 โครงการซ่อมแซมวารสารเย็บเล่มภาษา ต่างประเทศ รายงานผลโครงการ
9 60-S3-O1-02 โครงการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รายงานผลโครงการ
10 - โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายงานผลโครงการ
11 - การสำรวจความคิดเห็น การเปลี่ยนชื่อห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลโครงการ

สรุปข้อมูล : กิริยา วรกัลยากุล
ปรับปรุง : 6 กันยายน 2560