สถิติการดำเนินงาน

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ


ที่
บริการ
หน่วยนับ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
1 สมาชิกห้องสมุด คน 251 180 364
2 ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด คน 3,330 4,326 4,448
3 จำนวนการใช้หนังสือภายในห้องสมุด เล่ม 223 322 346
4 จำนวนหนังสือที่มีการยืม เล่ม 677 1,970 1,508
5 บริการจองหนังสือ คน/เล่ม 4/4 3/4 1/2
6 บริการยืมระหว่างห้องสมุดม.มหิดล (Book delivery) ยืม
- บริการยืม ครั้ง 134 254 73
- บริการคืน ครั้ง 205 302 189
7 บริการยืมระหว่างห้องสมุดภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้ง 8 3 1
8 บริการรายชื่อหนังสือใหม่หน้าเว็บของห้องสมุด
URL: http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/library/index.php
ครั้ง 11 11 5
9 จำนวนการใช้วารสารภายในห้องสมุด ครั้ง 99 70 44
10 บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
- ให้คำปรึกษาค้นคว้าวิจัย ครั้ง 5 9 4
- แนะนำ ตรวจสอบการจัดทำบรรณานุกรม ครั้ง 2 1 2
- แนะนำ สอนการใช้ EndNote ครั้ง 1 1 -
- บริการตรวจสอบป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin ครั้ง 10 15 11
- การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) คน/ครั้ง 50/70 42/45 15/30
- บริการดาวน์โหลดบทความวารสาร คน/บทความ 33/75 34/103 26/52
11 บริการจัดซื้อหนังสือให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา คน/ชื่อเรื่อง 3/7 5/5 1/1
12 บริการห้องอ่านรายบุคคลเริ่มปี 2559 ครั้ง - - 24

หมายเหตุ : *ปี 2559 ห้องสมุดปิดปรับปรุงทางกายภาพ และย้ายเล่มวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดสถาบัน โภชนาการไปให้บริการ ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูล : สมปอง อ้นเดช
ปรับปรุง : 3 เม.ย 2560