สถิติการดำเนินงาน

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี


ที่ บริการ หน่วยนับ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
1 สมาชิกห้องสมุด คน 2,791 2,829 2,805
2 ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด คน 97,251 125,548 107,663
3 จำนวนการใช้หนังสือภายในห้องสมุด เล่ม 61,582 54,069 42,600
4 จำนวนการใช้วารสารภายในห้องสมุด เล่ม 25,242 20,119 14,272
5 จำนวนทรัพยากรห้องสมุดที่มีการยืม เล่ม 23,561 11,667 18,003
6 บริการยืมระหว่างห้องสมุดม.มหิดล (Book delivery) : ขอยืม เล่ม 812 990 991
7 บริการยืมระหว่างห้องสมุดม.มหิดล (Book delivery) : ให้ยืม เล่ม 770 767 898
8 บริการยืมระหว่างห้องสมุดม.มหิดล (Book delivery) : รับคืน เล่ม 1,293 1,440 1,484
9 บริการตอบคำถาและช่วยการค้นคว้า คน/เรื่อง 3,351/3,507 3,711/3,877 4,222/4,392
10 อบรมการใช้โปรแกรม EndNote ครั้ง/คน 6/43 7/48 6/94
11 อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ e-Databases ครั้ง/คน 15/170 14/289 9/267
12 อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin ครั้ง/คน - - 6/27
13 บริการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย โปรแกรม Turnitin ครั้ง - 2 97
14 บริการปฐมนิเทศ /เยี่ยมชม ครั้ง/คน 7/274 8/284 9/199
15 บริการหยิบเล่มเพื่อผู้ใช้บริการ คน 837 753 627
16 บริการสาเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (EDDS) เรื่อง 88 26 36
17 ขอยืม/สาเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดอื่น เรื่อง 66 65 43
18 ให้ยืม/สาเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดอื่น เรื่อง 15 11 17
19 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง คน 2,888 3,480 2,804
20 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ชื่อ/เล่ม 423/465 209/209 186/186
21 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชื่อ/เล่ม 685/1,009 816/838 566/1,030
22 งานดรรชนีวารสาร เรื่อง 328 387 420
23 บริการห้องศึกษารายกลุ่ม คน 2,936 4,674 4,851
24 บริการแนะนำหนังสือใหม่ เล่ม 109 253 285
25 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และข่าวสาร เรื่อง 28 32 41

ข้อมูล : จันทรา เทพอวยพร
ปรับปรุง : 29 มีนาคม 2560


  • สถิติบริการยืมระหว่างห้องสมุด ม.มหิดล (Book delivery) มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถขอยืมหนังสือผ่านระบบได้ด้วยตนเอง
  • สถิติบริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้ามีสถิติสูงเนื่องจาก ผู้ให้บริการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-19.00 น. จำนวน 6 คน และวันเสาร์เวลา 9.00-17.00 น. จานวน 3 คน