หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล

ภารกิจ

เป็นหน่วยงานหนึ่งในงานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามประกาศหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “จัดตั้งหน่วยงานภายใต้งาน สำนักงานผู้อำนวยการ” ประกอบด้วย 3 งานย่อย คือ งานด้านนโยบายและแผน งานด้านประกันคุณภาพ และ งานด้านทรัพยากรบุคคล มีขอบเขตตามภารกิจของแต่ละงานดังนี้

      1.  งานด้านนโยบายและแผน

1.1 ประสานงาน สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินรายได้ส่วนงานกองทุนต่าง ๆ
1.2 จัดทำแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
1.3 ประสานงานดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณตามหมวดต่างๆ ตามมติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณหอสมุดฯ
1.4 ปฏิบัติงานการโอนหมวดเงินงบประมาณ ติดตาม/รายงานผลและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหอสมุดฯ จากทุกแหล่งเงิน
1.5 ปฏิบัติงานและประสานงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน และรายงานผล
1.6 ปฏิบัติงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงตามแผน
1.7 สำรวจ รวบรวม โครงการ/กิจกรรม จากฝ่าย/งานต่าง ๆ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
1.8 ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดทำสรุปรายงาน
1.9 ประสานงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหอสมุดฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำสรุปรายงาน
1.10 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

       2.  งานด้านประกันคุณภาพ

2.1 ประสานงานกับฝ่าย งาน ห้องสมุดฯ ในการตรวจสอบคุณภาพทุกเกณฑ์มาตรฐาน
2.2 ประสานงานกับกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
2.3 ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานตามหมวดการประกันคุณภาพ
2.4 ควบคุม ดูแลเอกสารประกันคุณภาพ
2.5 ดำเนินการจัดทำข้อมูลลงระบบประกันคุณภาพออนไลน์ (SAR Online)
2.6 ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
2.7 ประสานงานการทำรายงานประจำปีของหอสมุดฯ
2.8 รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย สถิติ /งบประมาณ/จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
2.9 ประเมินความพึงพอใจเพื่อการบริหาร (ผู้บริหารคณะ/บุคลากร/โครงการ/กิจกรรม)
2.10 ดำเนินการอื่นๆ ตามมติที่คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพมอบหมาย
2.11 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

      3.  งานด้านทรัพยากรบุคคล

3.1 งานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศบุคลากร
- งานทะเบียนประวัติข้อมูลบุคลากร บันทึกลายนิ้วมือ การขออนุมัติใบลา ในระบบMUSIS
- ข้อมูลวัน เวลาการมาปฏิบัติงาน และการลางานจัดทำสถิติข้อมูลต่างๆ
- งานอัตรากำลัง การจ้างต่อ/ไม่จ้างต่อ /ขอคืนอัตราว่างกรณีเกษียณอายุงาน
- งานปรับวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง
- สรรหา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าห้องสมุด
- จัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง/รักษาการ และ คำสั่งอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่
- งานอัตรากำลังคน
- การรับสมัคร ประสานงานการคัดเลือกและการสอบ
- การทำสัญญาจ้าง
- การประเมินผลระยะทดลองงาน
3.3 งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
- สวัสดิการการรักษาพยาบาล และประกันสังคม
- การขอรับเงินชดเชยกรณีครบสัญญา เกษียณอายุงาน การขอรับบำนาญ
- การส่งเงินสมทบกองทุนต่างๆ
- การขอรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยประจำปี / ขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์
- การเปลี่ยนสถานภาพ ข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)
- การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
3.4 งานพัฒนาบุคลากร
- การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
- จัดการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
- การเสนอขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ

ผลการดำเนินงาน

 

สถิติการดำเนินงาน

 

โครงการที่รับผิดชอบ

สถานที่ตั้ง

สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 1

room1 room4 room5

ห้องยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ชั้น 2

room1 room4 room5

งานในกำกับดูแล

ภารกิจ

บุคลากรหน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 คน

itav-depart-staff pic

หัวหน้าหน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล

นางอาภา หงษ์อินทร์

Mrs.Arpa Hongin
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2554
  arpa.hon@mahidol.ac.th
  i+24+4210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบคุมงบประมาณรายจ่าย / จองงบประมาณ [ SIPOC ]
 2. รับผิดชอบ ประสานงาน สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินรายได้ส่วนงานทุกกองทุน และนำเข้าระบบ ERP - FM [ SIPOC ]
 3. รับผิดชอบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 4. ปฏิบัติงานการโอนหมวดเงินงบประมาณ
 5. รับผิดชอบจัดทำข้อมูลการปิดปีงบประมาณฯ เพื่อกันเงินเหลื่อมปี
 6. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน และรับผิดชอบรายงานผล PA
 7. ช่วยปฏิบัติงานสรุปรายงานผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
 8. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรับผิดชอบรายงานความเสี่ยงตามแผน
 9. โครงการ/กิจกรรมที่จัดทำ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน

Ms.Authaiwan Suwanyangyuen
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.เชียงใหม่ 
บธ.ม. (Management) ม.อีสเทิร์นเอเชีย
  authaiwan.suw@mahidol.ac.th
  i+24+4272

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลัก การประกันคุณภาพประจำปีของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน
 3. รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ต่างๆ ตามเกณฑ์ EdPEx
 4. ปฏิบัติหน้าที่รวบรวมและจัดทำข้อมูลประกอบในเว็บไซต์ Mahidol University Green Libraries
 5. งานที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวกิริยา วรกัลยากุล

Ms.Kiriya Worakanyakul
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ), ม.มหิดล
  kiriya.wor@mahidol.ac.th
  i+24+4272

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบ สำรวจ รวบรวม โครงการ/กิจกรรม จากฝ่าย/งานต่าง ๆ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี [ SIPOC ]
 2. รับผิดชอบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดทำสรุปรายงาน
 3. รับผิดชอบประสานงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหอสมุดฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำสรุปรายงาน
 4. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน และรายงานผล
 5. ประสานงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA [ SIPOC ]
 6. ช่วยปฏิบัติงานคุมงบประมาณรายจ่าย / จองงบประมาณ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทุกกองทุน และนำเข้าระบบ ERP – FM
 7. ช่วยปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนต่าง ๆ
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางสาวชยานันท์ นันทพัฒน์ปรีชา

Ms.Chayanunt Nuntaphatpreecha
นักทรัพยากรบุคคล
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ), ม.รามคำแหง
ร.ม.(บริหารรัฐกิจ) ม.รามคำแหง
  chayanunt.nun@mahidol.ac.th
  i+24+4255

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบ สำรวจ รวบรวม โครงการ/กิจกรรม จากฝ่าย/งานต่าง ๆ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี [ SIPOC ]
 2. รับผิดชอบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดทำสรุปรายงาน
 3. รับผิดชอบประสานงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหอสมุดฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำสรุปรายงาน
 4. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน และรายงานผล
 5. ประสานงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA [ SIPOC ]
 6. ช่วยปฏิบัติงานคุมงบประมาณรายจ่าย / จองงบประมาณ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทุกกองทุน และนำเข้าระบบ ERP – FM
 7. ช่วยปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนต่าง ๆ
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

นางวราภรณ์ เอนอ่อน

Mrs.Waraporn Oenorn
นักทรัพยากรบุคคล
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ), มร.สวนสุนันทา
   waraporn.pou@mahidol.ac.th
   i+24+4212

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศบุคลากร
   • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบโครงสร้างองค์กร (MU-ERP-OM) ของมหาวิทยาลัย
   • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบการบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัย (เงินเดือนนอกรอบ [ SIPOC ] ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการของบุคลากร)
   • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบงาน Electronic Pay Slip (e-Pay Slip) [ SIPOC ]
   • รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติบุคลากร (MU-ERP-PA) ของมหาวิทยาลัย [ Flowchart ]
  2. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
   • รับผิดชอบงานสวัสดิการการรักษาพยาบาล และประกันสังคม
   • รับผิดชอบการขอรับเงินชดเชยกรณีครบสัญญา เกษียณอายุงาน การขอรับบำนาญ
   • รับผิดชอบการส่งเงินสมทบกองทุนต่างๆ
   • การเปลี่ยนสถานภาพ ข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย [ SIPOC ]
   • ประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)
   • ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีในระบบของมหาวิทยาลัย
    [ SIPOC ]
  3. งานพัฒนาบุคลากร
   • รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ
   • รับผิดชอบดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
   • รับผิดชอบดำเนินการจัดทำคำสั่ง ประกาศหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล
  4. รับผิดชอบรายงานผลในระบบ MUHR-CPD
  5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]