Menu

หน่วยพัสดุ

หน่วยพัสดุ

ภารกิจ

 1. งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ [SIPOC]
 2. งานบัญชีพัสดุและทะเบียนพัสดุ
 3. งานคลังพัสดุ [SIPOC]
 4. งานบำรุงรักษาทรัพย์สิน
 5. งานซ่อมแซมพัสดุ
 6. งานจำหน่ายพัสดุ [SIPOC]
 7. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี

ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

บุคลากร

บุคลากรหน่วยพัสดุ มีจำนวน 4 คน

หัวหน้าหน่วยพัสดุ

นางสุชาดา  ดวงสนิท

Mrs.Suchada  Duangsanit

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
บธ.บ.(บริหารงานทั่วไป), ม.รามคำแหง
MU-SUP รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2555
 suchada.dun@mahidol.ac.th
 0-2800-2680-9 ต่อ 4214

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานจ้างก่อสร้าง จ้างออกแบบ จ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน
 2. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน PU และ IM
 3. ตรวจสอบระบบงาน PU และ IM
 4. งานบัญชีและทะเบียนทรัพย์สิน
 5. งานจำหน่ายครุภัณฑ์
 6. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวกิ่งเพชร  ปลื้มเงิน

Ms.Kingpetch  Plumngoen

นักวิชาการพัสดุ
บช.บ. (บัญชีบริหารธุรกิจ), ม.สยาม
MU-SUP รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2557
  kingpetch.plu@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4237

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ผ่านระบบ ERP
 2. รับผิดชอบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ ERP
 3. รับผิดชอบการจัดทำสัญญาและบริหารสัญญาบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินประจำปี
 4. ปฏิบัติงานช่วยตรวจสอบการจัดหาวัสดุเข้าคลังพัสดุ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวสุทธิณี  ฝุ่นครบุรี

Ms.Sutthinee  Fonkornburi

นักวิชาการพัสดุ
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป), ม.รามคำแหง
  sutthinee.fou@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4237

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับระบบงาน MU-ERP : ปฎิบัติงานระบบบริหารวัสดุคงคลัง (IM)
 2. รับผิดชอบเบิก-จ่าย และบริหารจัดการวัสดุคงคลัง [ SIPOC ]
 3. รับผิดชอบจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือตัวเล่ม) ผ่านระบบงาน MU-ERP : ปฎิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจัดจ้าง (PU)
 4. ปฎิบัติงานด้านสินทรัพย์ ทะเบียนสินทรัพย์
 5. งานที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นางสาวกมลชนก ศรียศ

Ms.Kamonchanok Sriyos

นักวิชาการพัสดุ
รบ.(รัฐประศาสนศาสตร์),ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  kamonchanok.sri@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4237

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann