ฝ่ายคลังความรู้

เป็นหน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างการบริหารงานของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่มีการปรับเปลี่ยนตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยอยู่ภายใต้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี มีงานในกำกับ ได้แก่ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล งานจัดการความรู้ และโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรในสังกัด จำนวน 6 คน ได้แก่ บรรณารักษ์ จำนวน 2 คน นักเอกสารสนเทศ จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดจำนวน 1 คน

ภารกิจ

 1. รวบรวมผลงานวิชาการ ของบุคลากรจาก คณะ สถาบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดลในรูปแบบดิจิทัลให้เป็นระบบ เพื่อจัดเก็บในคลังสารสนเทศสถาบัน (Institutional repository) โดยใช้การลงรายการข้อมูลด้วยเมทาดาทาแบบ Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) รวมถึงการสงวนรักษาให้มีความยั่งยืนและเผยแพร่โดยการเพิ่มช่องทางให้สะดวกในการเข้าถึงได้อย่างเสรีและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
 2. รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ในตัวบุคคลหรือเอกสาร พัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
 3. ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์และคณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่ ในการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดให้มีที่ทำการสำนักพิมพ์ ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 4. ประสานงานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องการจัดการฐานข้อมูลคลังสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดลและฐานข้อมูลการจัดการความรู้ Web Portal คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงการจัดทำ Blog การจัดการความรู้ Mahidol Libraries KM

บุคลากร

บุคลากรฝ่ายคลังความรู้ มีจำนวน 6 คน

หัวหน้าฝ่ายคลังความรู้

นางสาวศศิธร  วงศ์โพธิสาร

Ms.Sasitorn  Wongpothisarn

บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), ม.เชียงใหม่
MU-SUP รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2555
  sasitorn.von@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4258

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับ-ดูแลการดำเนินงานของฝ่ายคลังความรู้ ประกอบด้วย
  • งานจัดการความรู้
  • งานเผยแพร่ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล
  • โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รับผิดชอบงานพัฒนาคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. รับผิดชอบงานจัดการความรู้และพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการความรู้
 4. ปฏิบัติงานงานประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมหอสมุดฯ และตอบคำถามเกี่ยวกับบริการห้องสมุดผ่าน social network
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]สถิติการเข้าชม : 143