หน้าหลัก > ติดต่อสอบถาม/ขอความช่วยเหลือ > สถานที่ตั้งของห้องสมุด

สถานที่ตั้งของห้องสมุด

รหัสห้องสมุด ห้องสมุด
LIAD ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LIAM ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
259 ม.13 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
LICE ห้องสมุดศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LICF ห้องสมุดสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
อาคารสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LICL หอสมุดกลาง
อาคาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LICR ห้องสมุดวิทยาลัยศาสนศึกษา
ชั้น 2 อาคาร วิทยาลัยศาสนศึกษา
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LIEN ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ชั้น 2 อาคาร สิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LIGI ห้องสมุดศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ ถ.สาธรใต้ กรุงเทพ 10120
LIGJ ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LIHP ห้องสมุดสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ชั้น 3 อาคารปัญญาพิพัฒน์ (อาคารเก่าของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม)
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LIIC ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ
ชั้น 4 อาคาร วิทยาลัยนานาชาติ
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LIKA ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
LILA ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LILC ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ชั้น 1 อาคาร ภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LIMG ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ
ถ.วิภาวดีรังสิต พญาไท กรุงเทพฯ
LIMS ห้องสมุดจิ๋ว บางซื่อ, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 2 อาคาร C วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LIMT ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LIMU ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
ชั้น 3 อาคาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LINA ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
LINS ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
ชั้น 10 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
เลขที่ 2 ถ.พรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
LINU ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ
ชั้น 2 อาคาร สถาบันโภชนาการ
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LIPR ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ชั้น 2 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LIPT ห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด
ชั้น 3 อาคารคณะกายภาพบำบัด
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LIPY ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
ชั้น 2 อาคารราชรัตน์
ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
LIQD กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LIRA ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
LIRA-Rama Nurse Salaya ห้องสมุดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ห้องศึกษาด้วยตนเอง ชั้น 5 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LIRS ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยราชสุดา
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LIRV ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
ชั้น 6-7 อาคารอเนกประสงค์
ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
LISB ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช
เลขที่ 2 ถ.พรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
LISC ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
LISH ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LISI ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
LISN ห้องสมุดศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

30/1 หมู่ 8 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
LIUA หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 3 อาคาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
LIVS ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
NSD ห้องสมุดหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์
ชั้น 1 (อยู่ใกล้กับห้องบริการคอมพิวเตอร์ของหอพักคณะฯ)
(ให้บริการยืม-รับคืนหนังสือให้แก่ผู้พักอาศัยในหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์เท่านั้น)
ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
NSS ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา
ชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช–พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ (ติดกับร้าน Harmony)
VSK ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี


ปรับปรุง : กรกฎาคม 2559