หน้าหลัก > ติดต่อสอบถาม/ขอความช่วยเหลือ > คู่มือการใช้ทรัพยากรห้องสมุด

คู่มือการใช้ทรัพยากรห้องสมุด

การใช้ทรัพยากรห้องสมุด
Orentation   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
Hold   การจองหนังสือออนไลน์  
Reading History   การตรวจสอบประวัติการยืมหนังสือ
Self Check ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง
Self Renew คู่มือการยืมต่อด้วยตนเอง  Eng / Thai
Finding information   วิธีค้นรายการทรัพยากรห้องสมุด
การสืบค้นวิทยานิพนธ์ จาก Website
สืบค้นฐานข้อมูล
AAAS Sceience
ABI/INFORM Complete
Academic Search Complete
ACCESS Medicine
American Chemical Society
ACM Digital Library
American Society of Testing Materials (ASTM)
American Institute of Physics
Annual Reviews
American Physical Society
American Society of Mechanical Engineers
BMJ Bestpractice
BMJ Journals Online
Book@Ovid
Business Source Complete
The Cochrane Library
CRCnetBASE
EBSCOhost Tutrial (eng)
EBSCOhost Tutrial (Thai)
Emerald Management Xtra
EndNote X4
FIRST Consult
JAMA
H.W. Wilson
IEEE / IET Electronic Library
ISI Web of Science
Journal Citation Reports (JCR)
Journals@Ovid
JSTOR (Journals Storage)
Karger Online Journals
McGraw AccessMedicine
McGraw AccessEmergency
MDConsult
Nature
NEWSCenter Web
Oxford Journals
ProQuest Dissertations & Theses - PQDT
ProQuest Nursing & Allied Health Source
The Royal Society of Chemistry - RSC
SAGE journal online
SciFinder (web version)
SIAM Reference Collection
SpringerImages
SpringerProtocols
SpringerLink - Journal
Thieme - Connect
Turnitin
Web of Science
Wiley - Blackwell
World Scientific eBooks


ปรับปรุง : 3 พฤษภาคม 2554